Dodatkowe możliwości odliczenia darowizn na Ukrainę

Z początkiem marca weszły w życie przepisy dotyczące darowizn w celu pomocy obywatelom Ukrainy. W pierwszej połowie kwietnia zostały już znowelizowane.

Co się zmieniło?

  • Katalog podmiotów, którym można przekazać darowizny, aby można było je zaliczyć w koszty uzyskania przychodu
  • Możliwość odliczenia od dochodu zaliczonych w koszty darowizn w przypadku podatników PIT

Przypomnijmy, że specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadziła zasadę, iż zarówno dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowym od osób prawnych, mogą być kosztem uzyskania przychodów koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn. Dodatkowo kosztem uzyskania przychodów są także koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Istnieją jednak pewne zasady, których należy przestrzegać, ponieważ nie każda pomoc będzie uznana za koszt podatkowy.

Okres przekazania darowizn:

Od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jaki ma być cel przekazania?

Przekazanie ma być na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Czy darowizny mogą być przekazane wszystkim?

Darowizna może zostać przekazana:

  • organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
  • jednostkom samorządu terytorialnego,
  • wojewodom,
  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

– o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

W ramach nowelizacji dodano  zatem w  katalogu podmiotów, którym można przekazać darowizny wojewodów.

O czym należy pamiętać?

Podatki dochodowe nie wymagają, jak w przypadku VAT pisemnej umowy, jednakże należy pamiętać, że aby rozpoznać koszt musimy mieć udokumentowany wydatek, zarówno od strony formalnej jak celowościowej. Nie będzie wystarczające więc posiadanie np. paragonu na zakup bandaży medycznych czy puszek konserw, ponieważ musimy mieć zapewnienie, że te rzeczy zostały przekazane na cel odpowiedni i odpowiedniej organizacji.

Zatem umowa lub chociaż protokół, z którego wynika, co, komu i w jakim celu zostało przekazane, będą konieczne na wypadek kontroli.

Dodatkowo w ramach nowelizacji dodano art. 52zf ust. 3, w którym wskazano, iż podatnik może odliczyć od dochodu lub przychodu darowizny rzeczy lub praw majątkowych również w przypadku, gdy koszty wytworzenia lub cena nabycia tych rzeczy lub praw majątkowych zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 

Przykład:

Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą zaliczył w koszty uzyskania przychodu nabycie wyrobów medycznych, które przekazał 10 marca 2022 roku organizacji pożytku publicznego na cele przeciwdziałania skutkom wojny na Ukrainie. Jan Kowalski ma prawo do dokonania odliczenia tej darowizny na rzecz OPP w zeznaniu rocznym za rok 2022 do wysokości 6 proc. dochodu.

Podstawa prawna:

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *