Analizy Finansowe, Controling

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga bieżącej informacji o wynikach i sytuacji finansowej. Analiza finansowa dostarcza szczegółowe informacje i bardzo często jest podstawą do podejmowania kluczowych decyzji w przedsiębiorstwie, a także jest szeroko wykorzystywana przez otoczenie np. banki, inwestorów, kontrahentów oraz audytorów.

Efektem pracy wykonywanej przez działy księgowe jest szereg danych finansowych, które prezentowane są w sprawozdaniu finansowym oraz zestawieniach statystycznych. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest opracowanie optymalnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub zdywersyfikowanie obecnej strategii działania.

Do przeprowadzanych analiz kancelaria podatkowa Noblesse stosuje nowoczesne metody analityczne m.in.:

  • analizę wskaźnikową (wskaźniki rentowności, płynności finansowej, sprawności zarządzania majątkiem, finansowania działalności)
  • analizę progu rentowności
  • analizę metodą du Ponta
  • analizę wrażliwości
  • wskaźniki oceny efektywności inwestycji

Każda podejmowana w przedsiębiorstwie decyzja powinna być oparta na solidnych fundamentach. Jednym z nich są wyniki analizy finansowej, które odzwierciedlają sytuację majątkową oraz finansową danej jednostki gospodarczej. Biuro rachunkowe Noblesse służy pomocą w ocenie wyników dotychczas podejmowanych decyzji gospodarczych, które miały bezpośredni wpływ na bieżącą kondycję finansową przedsiębiorstwa.

W ramach controllingu finansowego Noblesse dokonuje analizy działalności przedsiębiorstwa i identyfikacji kluczowych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a następnie przygotowuje comiesięczne raporty finansowe dla Zarządu.

Usługa controllingu finansowego obejmuje m.in.:

  • sporządzanie rocznych budżetów przedsiębiorstwa
  • przygotowywanie comiesięcznych raportów finansowych oraz raportów z realizacji budżetu
  • monitorowanie kluczowych mierników działalności operacyjnej (analiza wskaźnikowa)
  • przygotowywanie comiesięcznych prognoz oraz rachunku przepływów pieniężnych (cash flow) z uwzględnieniem planowanych wydatków i inwestycji
  • przygotowanie comiesięcznych raportów analitycznych dotyczących wykonania budżetu i odchyleń od realizacji budżetu