Analizy Finansowe, Controling

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga bieżącej informacji o wynikach i sytuacji finansowej. Analiza finansowa dostarcza szczegółowe informacje i bardzo często jest podstawą do podejmowania kluczowych decyzji w przedsiębiorstwie, a także jest szeroko wykorzystywana przez otoczenie np. banki, inwestorów, kontrahentów oraz audytorów.

Efektem pracy wykonywanej przez działy księgowe jest szereg danych finansowych, które prezentowane są w sprawozdaniu finansowym oraz zestawieniach statystycznych. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest opracowanie optymalnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub zdywersyfikowanie obecnej strategii działania.

Do przeprowadzanych analiz dobre Biuro Rachunkowe w Poznaniu stosuje nowoczesne metody analityczne m.in.:

  • analizę wskaźnikową (wskaźniki rentowności, płynności finansowej, sprawności zarządzania majątkiem, finansowania działalności)
  • analizę progu rentowności
  • analizę metodą du Ponta
  • analizę wrażliwości
  • wskaźniki oceny efektywności inwestycji

Każda podejmowana w przedsiębiorstwie decyzja powinna być oparta na solidnych fundamentach. Jednym z nich są wyniki analizy finansowej, które odzwierciedlają sytuację majątkową oraz finansową danej jednostki gospodarczej. Biuro rachunkowe Noblesse służy pomocą w ocenie wyników dotychczas podejmowanych decyzji gospodarczych, które miały bezpośredni wpływ na bieżącą kondycję finansową przedsiębiorstwa.

W ramach controllingu finansowego Noblesse dokonuje analizy działalności przedsiębiorstwa i identyfikacji kluczowych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a następnie przygotowuje comiesięczne raporty finansowe dla Zarządu.

Usługa controllingu finansowego obejmuje m.in.:

  • sporządzanie rocznych budżetów przedsiębiorstwa
  • przygotowywanie comiesięcznych raportów finansowych oraz raportów z realizacji budżetu
  • monitorowanie kluczowych mierników działalności operacyjnej (analiza wskaźnikowa)
  • przygotowywanie comiesięcznych prognoz oraz rachunku przepływów pieniężnych (cash flow) z uwzględnieniem planowanych wydatków i inwestycji
  • przygotowanie comiesięcznych raportów analitycznych dotyczących wykonania budżetu i odchyleń od realizacji budżetu

Skontaktuj się z Noblesse lub zapoznaj się z pozostałą ofertą naszej Kancelarii.

Dobre Biuro Rachunkowe Poznań
Zadzwoń
Nawigacja