Rozliczenie podróży służbowej przedsiębiorcy

Przedsiębiorca odbywający podróże w celach służbowych (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponoszone na ten cel wydatki, jeśli mieszczą się one w pojęciu kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie są wyłączone ustawowo z kosztów. Wydatki na wyżywienie przedsiębiorcy w czasie podróży służbowej Nie uważa się za koszty uzyskania…

Ulga na złe długi w podatku dochodowym i VAT. 

Prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaniu podlegają przychody należne, nawet jeśli nie zostały zapłacone. Jeżeli dłużnik nie ureguluje należności w terminie, to wierzyciel może skorzystać z tzw. ulgi na złe długi, w zakresie tej należności. Ulga na złe długi w podatku PIT/CIT Podstawa obliczenia podatku/podstawa opodatkowania u wierzyciela może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta. Zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu…

Do 31 lipca można zdecydować gdzie trafiać ma część naszej składki emerytalnej

Od 1 kwietnia 2024 r. do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera kolejne „okno transferowe”. Po raz kolejny można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do OFE. OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny pozwala zbierać dodatkowe środki na emeryturę. Jaki jest podział składki emerytalnej i czego dotyczy decyzja w oknie transferowym? Osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, może…

Do 31 lipca można zdecydować gdzie trafiać ma część naszej składki emerytalnej

Od 1 kwietnia 2024 r. do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera kolejne „okno transferowe”. Po raz kolejny można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do OFE. OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny pozwala zbierać dodatkowe środki na emeryturę. Jaki jest podział składki emerytalnej i czego dotyczy decyzja w oknie transferowym? Osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, może…

Sprzedaż internetowa od 1 lipca 2024 r. – na co zwrócić uwagę?

13 lutego 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny już projekt ustawy nowelizującej ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja ta ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC7). Nowelizacja ta będzie miała prawdopodobnie największe znaczenie dla osób, które dokonują sprzedaży przez internet….

Prowadzenie działalności badawczo–rozwojowej a ulgi i odliczenia w PIT

Jedną z ulg podatkowych, jaką podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą zastosować w rocznym rozliczeniu podatkowym jest tzw. ulga B+R, czyli ulga na działalność badawczo–rozwojową. Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na tę działalność. Kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać? Warunki do skorzystania z ulgi B+R Podstawowymi warunkami, które podatnik musi spełnić, aby móc skorzystać z ulgi badawczo–rozwojowej jest: Ponadto podatnik…

Obowiązek złożenia informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z opłatą środowiskową tylko do 31 marca 2024 roku. 

Do 31 marca br. podmioty, których działalność wywiera wpływ na środowisko mają obowiązek złożenia wykazu zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska i uiszczenia należnej opłaty środowiskowej. Jeżeli wysokość wyliczonej opłaty nie przekracza określonych kwot, mogą skorzystać ze zwolnienia. Za niewywiązanie się z obowiązków (w sytuacji braku podstaw do zwolnienia) grozi kara grzywny.   Obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia należnej opłaty dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska: Podmioty zobowiązane są do uiszczenia opłaty środowiskowej za rok…

Ulga na terminal dla podatników PIT

Podatnicy, którzy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w której świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, nabyli terminal płatniczy, mogą skorzystać z ulgi w PIT w związku z jego zakupem. Co ważne, w ramach ulgi bierze się pod uwagę nie tylko koszty nabycia samego terminala, ale również wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych (np. koszty związane z różnego rodzaju opłatami ponoszonymi na rzecz podmiotu obsługującego płatności). Podmioty mające prawo do zastosowania…

Stały rozkład czasu pracy w systemie równoważnym.

Ustalenie w regulaminie pracy (lub w obwieszczeniu o czasie pracy, jeżeli pracodawca nie wydaje regulaminu) stałego rozkładu czasu pracy w systemie równoważnym, ze stałymi dniami pracy (w których stosowane są wydłużenia ponad 8 godzin) i dniami z pracą krótszą, jest możliwe, ale wymaga korygowania tego rozkładu w taki sposób, aby zawsze zachowany był wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Pojęcie „rozkład czasu pracy” obejmuje zarówno godziny jak i dni…

Obniżony VAT dla branży „beauty”, kto skorzysta?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z projektem rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Zmieniane będzie rozporządzenie z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Według projektu, zmiany w zakresie rozszerzenia katalogu usług, które będą objęte VAT w stawce obniżonej (8 proc.) mają wejść w życie od 1 kwietnia 2024 r., a więc już niedługo. Jakie usługi…