Górna granica podatku od nieruchomości wyraźnie podniesiona

Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienie, by w drodze uchwały określały stawki podatku od nieruchomości na dany rok. Ustawa jednocześnie określa stawki maksymalne, jakich rada gminy nie może przekroczyć. Co istotne, rada gminy może różnicować wysokość stawek podatków dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu…

Księgi rachunkowe oraz KPiR będziemy wysyłać do US po zakończeniu roku 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgę (podatkową księgę przychodów i rozchodów), księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą obowiązani prowadzić je przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci ustrukturyzowanej. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną księga, księgi rachunkowe…

Nowe funkcje w e-US także dla organizacji

Wszystkie organizacje, m.in. spółki, fundacje, stowarzyszenia, mogą już korzystać z usług, które wcześniej były oferowane w e-US wyłącznie osobom fizycznym. W ramach konta organizacji można m.in. wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US, składać pisma do KAS, bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, składać zawiadomienie ZAW-NR i przeglądać swoje dane rejestracyjne. Ponadto organizacje mają możliwość złożenia w swoim imieniu pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych…

Podróż służbowa w miejsce zamieszkania

Wyjazd w celach służbowych do miejscowości zamieszkania pracownika, znajdującej się poza stałym miejscem pracy tej osoby, jest podróżą służbową. Jedynymi odrębnościami w stosunku do wyjazdów, których cel jest położony poza punktem zamieszkania pracownika, jest w takich przypadkach brak prawa do diety (o ile jest to wyjazd krajowy) oraz brak prawa do świadczeń noclegowych. Podróż służbowa polega na wykonywaniu na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się  stałe miejsce…

Doba pracownicza a ruchomy rozkład czasu pracy

W ruchomym rozkładzie czasu pracy przyjmowany jest  pewien przedział czasu, w którym pracownik może według swojej decyzji rozpocząć pracę. Skutkuje to możliwością zaczynania pracy wcześniej niż dnia poprzedniego, czego z kolei skutkiem będzie konieczność każdorazowego liczenia doby pracowniczej od godziny faktycznego rozpoczęcia pracy. Wyjątkowo pracodawca może narzucić konkretną godzinę rozpoczęcia pracy w ramach przyjętych granic godzinowych, co nie będzie tworzyć samo w sobie godzin nadliczbowych….

Podwyżka płacy minimalnej od 1 lipca

Od 1 lipca 2023 roku wzrosło – po raz drugi w tym roku – minimalne wynagrodzenie za pracę. W drugim półroczu br. płaca minimalna zwiększyła się z 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z 22,80 zł do 23,50 zł. To był pierwszy taki przypadek pod rządami obowiązującej ustawy, ale nie ostatni. Wszystko wskazuje na to, że także w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne będzie rosnąć dwa razy. Dwukrotny wzrost płacy…

Brak obowiązku posiadania faktury przy odliczeniu VAT przy WNT.

Od 1 lipca 2023 r., tj. z dniem wejścia w życie przepisów tzw. pakietu SLIM VAT 3, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów posiadanie faktury nie jest koniecznym warunkiem dla możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego. Konsekwencją wprowadzonych zmian dla podatników jest zneutralizowanie obowiązku podatkowego w VAT – podatek należny oraz naliczany są rozliczane w tym samym okresie nawet w sytuacji, gdy faktura zostanie dostarczona z opóźnieniem. Do 30 czerwca 2023 roku…

Doradztwo podatkowe Warszawa

Doradztwo podatkowe Warszawa

Doradztwo podatkowe Warszawa klucz do skutecznej strategii podatkowej. Podatkowe zagadnienia mogą być zawiłe i skomplikowane dla wielu osób i przedsiębiorstw. W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów oferujących doradztwo podatkowe. W Warszawie, sercu polskiego biznesu, istnieje wiele renomowanych firm świadczących usługi doradztwa podatkowego. Skorzystanie z takiej usługi może przynieść liczne korzyści. Pomożemy Ci w maksymalizacji zwrotów podatkowych, minimalizacji ryzyka a także skutecznym zarządzaniu…

Wraca obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych

16 czerwca 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z rozporządzeniem stan zagrożenia epidemicznego w Polsce przestanie obowiązywać już za kilka dni, bo 1 lipca 2023 roku. Warto zwrócić uwagę na tą datę, bowiem oznacza ona powrót pewnych obowiązków, o których zarówno podatnicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą od strony podatkowej, rachunkowej…