Przepisy o e-doręczeniach co raz bliżej. Uwaga na spółki

Zbliżają się terminy wejścia w życie przepisów dotyczących e-doręczeń (czyli doręczeń elektronicznych). Zarówno podmioty publiczne (jak organy administracji rządowej czy jednostki samorządu terytorialnego), jak i podmioty niepubliczne – wpisane do KRS i CEIDG – będą zobowiązane do posiadania adresów do doręczeń elektronicznych. Ponieważ będzie to obowiązkowe, należy już teraz zwrócić uwagę na ten temat, tak by mieć odpowiedni czas na wdrożenie systemów w swoich firmach. E-Doręczenia będą wykorzystywane…

Co przysługuje pracownikom za pracę 11 listopada?

Zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W związku z tym, w przypadku gdy święto przypada w sobotę, która w większości jednostek i firm jest dniem wolnym od pracy, pracownikowi przysługuje dzień wolny do odbioru za to święto. W roku 2023 Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) przypada w sobotę, dlatego pracodawcy powinni mieć…

Podatek od plastiku od 1 stycznia 2024 r.

1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać nowa danina – tzw. podatek od plastiku. Wprowadza go nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z 14 kwietnia 2023 r. Jest to konsekwencja wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, zwanej Single Use Plastic (SUP). Jej głównym celem, jak…

Kolejne zmiany w e-US od stycznia 2024 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego. Zgodnie z nim osobom fizycznym oraz osobom prawnym na ich kontach w e-Urzędzie zostaną udostępnione elektroniczne formularze m.in. deklaracji, zeznań, oświadczeń, zgłoszeń, informacji, które będzie można złożyć za pośrednictwem e-Urzędu bez podpisu elektronicznego. Dotychczas możliwość składania pism niewymagających podpisu podpisem elektronicznym miały jedynie osoby…

Wyrok NSAVAT a wydanie towarów na skutek oszustwa

W obrocie gospodarczym nie zawsze występują jedynie uczciwi kontrahenci. Często zdarza się, że druga strona nie wykona usługi, nie dostarczy towaru, czy też nie zapłaci za ten dostarczony do niej. Zwłaszcza w tej ostatniej sytuacji jest to mocno kłopotliwe dla przedsiębiorcy, pomijając chyba najważniejszą kwestię, jaką jest brak zapłaty przy jednoczesnym braku towaru, ale również trzeba zwrócić uwagę na kwestie podatkowe. Pojawia się wiele wątpliwości w tym zakresie, również na gruncie…

Odpowiedzialność pracownika za fałszywe faktury – opinia rzecznika generalnego TSUE

W praktyce gospodarczej nierzadko występują sytuacje, w których okazuje się, że wystawione faktury nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości – a więc są „puste”. Posługiwanie się nimi może służyć podatnikom do wyłudzania VAT, polegającego na wykazywaniu wynikającego z takich faktur podatku jako naliczonego do odliczenia, a następnie występowanie o jego zwrot. Aby przeciwdziałać temu procederowi, ustawodawca zawarł w ustawie o VAT art. 108, którego ustęp 1 brzmi: „W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca…

Upadłość konsumencka czy zwykła upadłość? Które rozwiązanie jest lepsze dla jednoosobowej działalności?

Zadłużenie zawsze jest poważnym problemem, który należy jak najszybciej rozwiązać. Dobrze wiedzą o tym nie tylko przedsiębiorcy, ale również konsumenci, coraz częściej sięgający po tzw. upadłość konsumencką. Czy z trybu upadłości konsumenckiej może skorzystać także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą? Popularność upadłości konsumenckiej najlepiej świadczy o praktycznej przydatności tej procedury, pozwalającej na stosunkowo łatwe oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka wzoruje się na upadłości na zasadach ogólnych,…

Ulga na złe długi w VAT – ważny wyrok

Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług polega na możliwości skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Dla możliwości zastosowania ulgi konieczne jest wystąpienie dwóch warunków: na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny oraz od daty wystawienia faktury…

Najnowsze zmiany w prawie w zakresie delegowania kierowców za granicę

Delegowanie kierowców za granicę wiąże się z koniecznością załatwienia szeregu formalności. Ich spełnienie jest warunkiem legalności takiej delegacji. W ostatnim czasie nastąpiło sporo zmian w tym zakresie, stąd warto zastanowić się, jakim obowiązkom muszą sprostać przewoźnicy realizujący transport międzynarodowy. 19 sierpnia br. weszła w życie ustawa z 23 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która wprowadza do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę 2020/1057 dotyczącą…