Nowe zasady w obrocie nieruchomościami

Spora część spośród kupujących mieszkania musi liczyć się z obowiązkiem płatności podatku od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość wyliczy notariusz sporządzający umowę kupna, ale fiskus ma prawo kwestionować te obliczenia. Wszystko przez to, że podatek należy się od wartości nieruchomości, a nie od ceny kupna. Jakie zmiany w przepisach dotyczących tego podatku nastąpiły w ostatnim czasie? Co do zasady zakup nieruchomości powoduje konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wyjątkiem jest od tego…

Czas na wykorzystanie zaległego urlopu tylko do końca września

Urlop wypoczynkowy pozostały z roku ubiegłego powinien zostać udzielony do końca września, przy czym dla wypełnienia tego wymogu wystarczające jest rozpoczęcie w tym terminie urlopu zaległego, a nie zrealizowanie go w całości. Zasadą jest, że urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku, za który przysługuje (art. 161 kodeksu pracy). W oparciu o postanowienia tego artykuły, pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo….

Zmiany w formularzu VAT-R od 13 września

13 września 2023 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra finansów z 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Jest to bardzo istotna zmiana dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, bowiem pojawi się możliwość złożenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika od towarów i usług (VAT-R) przez osoby, które nie posiadają jeszcze nadanego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). W znaczący…

Zmiany w amortyzacji budynków i budowli od 2024 roku

ETAP PRAC: Ustawę przekazano Prezydentowi PLANOWANA DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 1 stycznia 2024 r. Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji. ———————————————————————————- Biuro Rachunkowe Noblesse Poznań, Warszawa zachęca do lektury blogów o tematyce: Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Praca Księgowy, Praca Księgowa, Audyt, Kadry…

VAT można odliczyć także z faktury bez NIP

Podstawą do odliczenia podatku naliczonego może być tylko faktura odzwierciedlająca rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług. W przypadku błędnego wystawienia faktury VAT należy dokonać jej korekty, bądź w określonych przepisami prawa sytuacjach wystawić notę korygującą. Co jednak zrobić, jeśli wystawca faktury odmawia akceptacji noty korygującej w zakresie poprawienia lub wskazania NIP? Czy możliwe jest odliczenie podatku z faktury zawierającej błędy…

Terminy wypłaty wynagrodzenia dla kierowców – zmiany.

Po wejściu w życie ustawy z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, pracodawcy będą mogli wprowadzić dla niektórych kierowców późniejszy termin wypłaty części wynagrodzenia niż 10. dnia następnego miesiąca. Nowelizacja ma zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 19 sierpnia. Według przepisów art. 85 kodeksu pracy (dalej: k.p.) wynagrodzenie należy wypłacać co najmniej raz w miesiącu, w stałym…

Górna granica podatku od nieruchomości wyraźnie podniesiona

Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienie, by w drodze uchwały określały stawki podatku od nieruchomości na dany rok. Ustawa jednocześnie określa stawki maksymalne, jakich rada gminy nie może przekroczyć. Co istotne, rada gminy może różnicować wysokość stawek podatków dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu…

Księgi rachunkowe oraz KPiR będziemy wysyłać do US po zakończeniu roku 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgę (podatkową księgę przychodów i rozchodów), księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą obowiązani prowadzić je przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci ustrukturyzowanej. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną księga, księgi rachunkowe…

Nowe funkcje w e-US także dla organizacji

Wszystkie organizacje, m.in. spółki, fundacje, stowarzyszenia, mogą już korzystać z usług, które wcześniej były oferowane w e-US wyłącznie osobom fizycznym. W ramach konta organizacji można m.in. wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US, składać pisma do KAS, bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, składać zawiadomienie ZAW-NR i przeglądać swoje dane rejestracyjne. Ponadto organizacje mają możliwość złożenia w swoim imieniu pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych…