Przepisy o fundacjach rodzinnych

21 lutego 2023 r. opublikowano ustawę z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 22 maja 2023 r. Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesiebeneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Mianem świadczenia określa się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione nabeneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną, albo fundację rodzinną…

Harmonogram zamknięcia roku 2022

Harmonogram przedstawia terminy wykonania prac bilansowych związanych z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdań finansowych przy założeniu, że przyjęty przez jednostkę rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Termin wykonania Zakres prac Dodatkowe informacje Podstawa prawna IV kwartał 2022 r. Wybór firmy audytorskiej Wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Wyboru…

|

Godziny graniczne pracy w niedziele i święta

Za pracę w niedziele i święto uznaje się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6.00 tego dnia, a 6.00 dnia następnego. U pracodawcy może obowiązywać inny przedział godzinowy, ale musi to wynikać wprost z regulacji regulaminu pracy bądź obwieszczenia o czasie pracy. Brak zmiany kodeksowego rozkładu skutkować może uznaniem pracy realizowanej wcześnie rano np. w poniedziałek za pracę w niedzielę z wszystkimi tego skutkami rozliczeniowymi. Godziny graniczne niedzieli i święta wyznaczają czas, w którym wykonywanie…

|

Urlop na żądanie w systemie równoważnym 

Urlop na żądanie udzielany jest w ramach przysługującego pracownikowi rocznego wymiaru urlopu (20 lub 26 dni). Jedynym wyróżnikiem jest w odniesieniu do niego kwestia wyboru terminu wykorzystania urlopu. Wskazuje go pracownik i pracodawca co do zasady ma obowiązek udzielenia urlopu w tym terminie. W systemie równoważnym istotne jest to, że nadal są to cztery dni pracy wynikające z rozkładu czasu pracy. Wykorzystanie urlopu na żądanie pomniejsza jednak roczną liczbę godzin urlopu…

|

Składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek w kosztach uzyskania przychodów według nowych zasad

Zgodnie z art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r., składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych…

|

Praca zdalna – okazjonalna

Praca zdalna okazjonalna to praca w miejscu wskazanym przez pracownika i zaakceptowanym przez pracodawcę – tak samo jak praca zdalna stała lub naprzemienna – wykonywana na wniosek pracownika, w łącznym wymiarze w roku kalendarzowym nie większym niż 24 dni. Co istotne, wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie nie wymaga zawarcia porozumienia z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników oraz nie jest związane z obowiązkiem pracodawcy zapewnienia pracownikowi narzędzi pracy i niezbędnego wyposażenia oraz materiałów lub pokrywania…

Zerowy PIT dla młodych
|

Zerowy PIT dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 roku część Polaków, która nie osiągnęła 26. roku życia, będzie zarabiać więcej. Co jednak trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, by dotyczył nas zerowy PIT? Zgodnie z założeniami rządu PIT zerowy ma być zachętą dla Polaków, by pozostali w kraju, zamiast wyjeżdżać za granicę w celu uzyskania wyższych zarobków. Zwolnienie z podatku dochodowego nie dotyczy jednak wszystkich. Jeśli chcesz wiedzieć, co zrobić, by zarabiać więcej już w tym roku,…

Samochód osobowy w kosztach firmowych od 2019

Samochód osobowy w kosztach firmowych od 2019

Zmiany są już przesądzone. Choć projekty były różne i ewoluowały od jakiegoś czasu, ustawa zmieniająca została ostatecznie zatwierdzona i ogłoszona w dzienniku ustaw 19 listopada 2018r. Tak więc od 1 stycznia 2019 dość drastycznie zmienią się zasady rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem w firmie samochodów osobowych. Część zmian jest korzystna, część – niestety nie. Do ograniczeń w odliczeniach podatku VAT od wydatków „samochodowych” już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Od nowego…