Czasowa obniżka stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Od 1 lutego 2022 r. zacznie obowiązywać Tarcza Antyinflacyjna 2.0., która przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary.

W związku z tą zmianą zalecamy właściwe przygotowanie oprogramowania, kas fiskalnych oraz innych systemów służących do rejestracji sprzedaży i właściwe poinformowanie klientów o zmianie stawki VAT.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmiany, ustawa przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. na:

  • żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%,
  • paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%,
  • nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%,
  • gaz ziemny – do stawki 0%,
  • energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5%.

Według ustawodawcy, celem czasowych obniżek stawek podatku VAT na przedmiotowe towary jest zahamowanie wzrostu ich cen, a zatem również pomoc w walce ze skutkami inflacji.

Szczegółowy wykaz produktów objętych zmianą przedstawia tabela:

Uwaga!
Z przepisów wynika nałożenie obowiązku zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż towarów spożywczych, paliw silnikowych oraz towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, czytelnej informacji o obniżeniu stawek podatku VAT.                

Przepisy przewidują ponadto nałożenie obowiązku na sprzedawców gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej przekazywania nabywcy tych towarów informacji o obniżonych stawkach podatku dotyczących tych towarów:

  • przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo
  • oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


Wzory tych informacji minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.


Ze względu na wagę proponowanych zmian planowany termin wejścia w życie określono na dzień 1 lutego 2022 r. Rozwiązania zawarte w ustawie są korzystne dla całego społeczeństwa, zatem jak najszybsze ich wejście w życie jest uzasadnione i nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 13.01.2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – podpisana przez Prezydenta w dniu 26.01.2022 r.

Biuro Rachunkowe Noblesse, Kancelaria Podatkowa, Poznań, Warszawa, Tarcza Antykryzysowa, 2022, wsparcie przedsiębiorców, obiżka VAT

#biurorachunkowepoznań #biurorachunkowewarszawa, #tarczaantykryzysowa #wsparcieprzedsiębiorców #VAT

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *