Dyrektywa Omnibus – Nowe zasady informowania o cenach

Z początkiem 2023 r. weszła w życie ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, implementująca do polskiego porządku prawnego przepisy unijnej dyrektywy nr 2019/2161 (tzw. dyrektywa Omnibus). Do najbardziej istotnych zmian, które zostały wprowadzone tą ustawą, należą te dotyczące informowania o cenach.

Obowiązki informacyjne przy stosowaniu obniżek cen

Zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone do ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Zasadnicza nowość legislacyjna polega na wprowadzeniu obowiązku uwidaczniania informacji o najniższej cenie przecenionego towaru lub usług w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeśli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, powinna to być informacja o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Z kolei w przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, przy czym podane standardowe terminy nie mają wówczas zastosowania.

Sankcje za naruszenie obowiązków

Niezastosowanie się do wymienionych obowiązków jest zagrożone sankcjami wymienionymi w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć na przedsiębiorcę dopuszczającego się takiego naruszenie karę pieniężną do wysokości 20 tys. zł, a w przypadku, gdy naruszenie miało miejsce co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, maksymalna wysokość kary może wynieść 40 tys. zł.

Jednocześnie rozszerzeniu i doprecyzowaniu uległy przesłanki wymiaru kary pieniężnej. Zgodnie ze znowelizowanym art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, przy wymiarze kary uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków wymienionych w art. 4 ustawy, w tym charakter, wagę, skalę i czas trwania naruszenia tych obowiązków, jak również dotychczasową działalność przedsiębiorcy, w tym podjęte przez niego działania w celu złagodzenia lub naprawienia szkody poniesionej przez konsumentów, wcześniejsze naruszenia obowiązków przez tego przedsiębiorcę oraz uzyskane przez niego korzyści majątkowe lub straty w związku z naruszeniem tych obowiązków. Kolejna przesłanka wymiaru kary dotyczy wielkości obrotów i przychodu przedsiębiorcy. Ostatnia zaś obejmuje sankcje nałożone na przedsiębiorcę za to samo naruszenie w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych, jeżeli informacje o takich sankcjach są dostępne w ramach mechanizmu ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

Podstawa prawna:

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *