Estoński CIT – masz problem z wypełnieniem CIT-8E za rok 2023 krok  ?  Praktyczny poradnik krok po kroku.

CIT-8E – praktyczny poradnik

Formularz CIT-8E to deklaracja sporządzana na potrzeby ryczałtu CIT. Poniższy tekst stanowi praktyczne omówienie zasad sporządzania tego formularza. Poradnik omawia problematykę CIT-8E na podstawie składanej obecnie wersji (4) tego formularza, służącej rozliczeniu podatkowemu za 2023 r.

1.Wprowadzenie

CIT-8E został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. jako podstawowy formularz służący udzieleniu informacji o dochodach spółek opodatkowanych ryczałtem. W oparciu o art. 28a i art. 28r u.p.d.o.p. i art. 3b § 2 ustawy z 29.08.1998 r. Ordynacja podatkowa – dalej o.p. oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 19.09.2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone określono wzory i sposoby przesyłania formularzy zeznań i załączników publikowanych na stronie internetowej ministerstwa. Formularz składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Formularz CIT-8E jest składany z załącznikiem CIT/EZ (Informacją o danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek – obecnie w wersji 3). Zeznanie i załącznik zbudowane są zgodnie z ogólnie przyjętą metodologią konstrukcji formularzy podatkowych, a więc w formie tabelarycznej z podziałem na sekcje i pola.

Uwaga!

Formularz w wersji 4 stosuje się do uzyskanych przychodów od 1.01.2023 r. Proszę zauważyć, że zeznanie to złożą także podatnicy, którzy już nie są opodatkowani ryczałtem, ale rozdysponują niepodzielone w czasie opodatkowania zyski.

Uwaga!

Zeznanie można złożyć dopiero po upływie roku podatkowego (tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 19.02.2014 r., III SA/Wa 1981/13). Terminem końcowym dla składania zeznań CIT-8E jest koniec trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego.

Należy pamiętać, że dla niektórych podatników właściwe są duże (wojewódzkie) urzędy skarbowe, a dla podatników niebędących rezydentami – urząd skarbowy według miejsca prowadzenia działalności, jeden w każdym województwie.

Przykład:

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zeznanie CIT-8E za 2023 r. powinni złożyć do 31.03.2024 r. Pod względem prawnym zeznanie CIT-8E jest deklaracją, o której mowa w art. 3 pkt 5 o.p. Zeznanie to zatem, w przypadku braku zapłaty wynikających zeń kwot, stanowi podstawę do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Uwaga!

Warunkiem wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie zeznania CIT-8E jest uprzednie doręczenie podatnikowi upomnienia przez wierzyciela, tj. organ podatkowy – zob. art. 3a § 2 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2.Pole 1 – Identyfikator NIP podatnika

Na gruncie CIT problematyka identyfikatora podatkowego nie budzi wątpliwości, jest nim bowiem zawsze NIP. Podatnicy VAT UE nie powinni numeru poprzedzać przedrostkiem PL.

3.Pola 4 i 5 – Rok podatkowy

Pola 4 i 5 CIT-8E przeznaczone są do wskazania okresu, za który jest składane zeznanie podatkowe. Okres ten powinien odpowiadać długości roku podatkowego. Będzie to zatem rok kalendarzowy, chyba że podatnik przyjął inny rok obrotowy, może to być więc okres krótszy niż rok (w skrajnym przypadku jednodniowy) bądź wydłużony (przykładowo w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca kolejnego roku kalendarzowego).

Ważne!

W przypadku korekt zeznań CIT-8E wskazane w polach 4–5 daty powinny odpowiadać datom wyszczególnionym w korygowanych zeznaniach.

4.Część A – Miejsce i cel składania zeznania

Część A wskazuje organ podatkowy, do którego składane jest zeznanie i cel jego wypełnienia.

4.1.Pole 6

Wskazuje się właściwy rzeczowo i miejscowo urząd skarbowy. Pole to jest zaszłością i należałoby postulować jego likwidację. Elektronicznie przekazywane zeznania powinny bowiem same być przydzielane właściwym organom podatkowym. Wskazuje się tu urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

4.2.Pole 7

Cel złożenia zeznania rocznego. W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 (korekta zeznania) trzeba pamiętać o właściwym wypełnieniu pól 4–5 i pola 8. W tym ostatnim polu wskazuje się, czy to zwykła korekta (kwadrat 1), czy też korekta złożona w celu cofnięcia skutków unikania opodatkowania w toku postępowania w sprawie unikania opodatkowania (kwadrat 2 – zob. art. 81 i 81b § 1a i art. 200 § 3 o.p.). Korektę złożyć można wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty (formularz ORD-ZU).

5.Część B – Dane podatnika

5.1.B.1.

Pole 9 – Nazwa pełna

Podatnik identyfikowany jest według identyfikatora podatkowego (tu NIP). Wskazane w tym polu dane powinny odpowiadać danym ewidencyjnym. Służą bowiem kontroli prawidłowości wskazanego NIP.

5.2.B.2.

Pola 10–18 – Adres siedziby

Podobnie te dane powinny odpowiadać danym ewidencyjnym. Wydaje się jednak, że w istocie są nadmiarowe.

5.3.B.3.

Pola 19-26 – Dane dodatkowe – Czas trwania poszczególnych lat opodatkowania ryczałtem

Art. 28f u.p.d.o.p. umożliwia opodatkowanie ryczałtem CIT w czteroletnich okresach, opodatkowanie przedłuża się o kolejne czteroletnie okresy, jeśli podatnik nie zrezygnuje z tej formy opodatkowania. W części tej należy więc wykazać lata podatkowe (obrotowe) w aktualnym czteroletnim okresie opodatkowania ryczałtem.

5.4.B.3.

Pola 27–33 – Dane dodatkowe – Oświadczenia podatnika

Pola 27-29 służą wskazaniu, czy podatnik osiągał zyski zagraniczne (przychody czy dochody). Jest to o tyle istotne, że zyski zagraniczne korygują podstawę opodatkowania ryczałtem (zmniejszają o przychody i zwiększają o koszty i zagraniczny podatek) jeśli zostały wyłączone lub zwolnione z opodatkowania w Polsce – czy to osiągnięte bezpośrednio (pkt 228) czy przez zakład podatkowy (pkt. 27). Oczywiście chodzi tu o wartości, które wpływały na wynik finansowy. Można rzec, że zaznaczenie którejś z tych pozycji będzie skutkowało zastosowaniem metody wyłączenia z progresją (zob. art. 28n ust. 4-7 u.p.d.o.p.). Metoda odliczenia proporcjonalnego została uregulowana w art. 28p ust. 1 u.p.d.o.p.).

Pola 30-31 służą wskazaniu podstaw do zastosowania preferencyjnej, 10% stawki ryczałtu przewidzianej dla podatników małych i rozpoczynających działalność.

Pole 32 służy wskazaniu conajmniej 5% powiązań z kontrahentami.

Uwaga!

Oznaczenie tego pola będzie oczywiście sygnalizowało organom podatkowym potencjalną możliwość osiągania dochodów z ukrytych zysków.

Wreszcie pole 33 pozwala na rezygnację z ryczałtu, trzeba pamiętać, że skutecznie można zrezygnować z tej formy opodatkowania co cztery lata wskazane w tabeli części B.3 na dzień wskazany w polu 26. deklaracji składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik stosował ryczałt.

Uwaga!

Powrót do ogólnych zasad w praktyce można przeprowadzić także spełniając którąś z przesłanek wskazanych w art. 28k u.p.d.o.p. np. aportując.

6.C.

Pole 34 – Załącznik CIT/EZ

Informacja dla organów podatkowych, iż podatnik kwalifikuje się do opodatkowania ryczałtem została wydzielona do załącznika CIT/EZ. Trudno powiedzieć jakie ma to uzasadnienie, skoro zeznanie z tym załącznikiem i tak jest przesyłane elektronicznie a w zeznaniu CIT-8E i tak częściowo zawarto informacje o podatniku. Zdublowano choćby informację, czy podatnik jest małym podatnikiem. Jedynym argumentem za taką konstrukcją załącznika jest fakt, że nie muszą go składać podatnicy, którzy nie są już opodatkowaniu ryczałtem a składają zeznanie z powodu rozdysponowania zysku z okresu opodatkowania estońskim CIT.

Uwaga!

W każdym razie pola 1-8 załącznika CIT-EZ powinny być spójne z polami 1-6 oraz 30 (mały podatnik) i 31 (podatnik rozpoczynający działalność) zeznania CIT-8E.

6.1C.

Załącznik CIT/EZ – część C Dane dotyczące przychodów

Pola 9-10 części C załącznika Dane dotyczące przychodów informują organ podatkowy o przychodach podatnika za rok poprzedzający rok, którego dotyczy deklaracja. W istocie pola te służą ustaleniu czy podatnikowi przysługuje prawo opodatkowania ryczałtem ze względu na przekroczenie 50% limitu przychodów:

a)

z wierzytelności,

b)

z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c)

z części odsetkowej raty leasingowej,

d)

z poręczeń i gwarancji,

e)

z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f)

ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g)

z transakcji z podmiotami powiązanymi.

6.2C.

Załącznik CIT/EZ – część D Warunki dotyczące zatrudnienia oraz wynagrodzeń

Kolejne przesłanki prawa do opodatkowania ryczałtem trzeba wskazać w części D, w pozycji:

w poz. 11 – przesłankę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

w poz. 12 – przesłankę zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną,

w poz. 13 – przesłankę zatrudnienia dla podatników rozpoczynających działalność w roku rozpoczęcia tej działalności i 2 kolejnych lat,

w poz. 14 – przesłankę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę dla małych podatników w pierwszym roku działalności,

w poz. 15 – przesłankę zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną o pracę dla małych podatników w pierwszym roku działalności.

6.3C.

Załącznik CIT/EZ – część E Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe także służą głównie weryfikacji, czy podatnik jest uprawniony do opodatkowania ryczałtem; wskazuje się zatem czy podatnik:

w poz. 16. posiada udziały (akcje) w kapitale innej spółki,

w poz. 17. został utworzony z przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy,

w poz. 18. posiada tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania,

w poz. 19. posiada udziały w spółce niebędącej osobą prawną,

w poz. 20. posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia z fundacji czy trustu,

w poz. 21. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z MSR,

w poz. 22. jest przedsiębiorstwem finansowym,

w poz. 23. jest instytucją pożyczkową,

w poz. 24. osiąga dochody z działalności strefowej,

w poz. 25. został postawiony w stan upadłości lub likwidacji,

w poz. 26. został utworzony w wyniku połączenia lub podziału,

w poz. 27. został utworzony przez wniesienie aportu pochodzącego z likwidacji innych podatników,

w poz. 28. został utworzony przez aport przed przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub znaczących składników majątku,

w poz. 29. został podzielony przez wydzielenie,

w poz. 30. wniósł aportem przedsiębiorstwo jego zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo znaczące składniki majątku,

w poz. 31. wniósł tytułem aportem składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników,

w poz. 32. nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.

Jest to zatem katalog okoliczności spośród zarówno warunkujących jak i wyłączających z opodatkowania ryczałtem, zawartych w art. 28j ust. 1 jak i 28k ust. 1 u.p.d.o.p.

Przykład:

Podatnik opodatkowany ryczałtem został w drugim miesiącu roku obrotowego postawiony w stan upadłości. Utracił więc prawo do ryczałtu z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy. Będzie zatem zobowiązany nie tylko obliczyć za rok podatkowy postawienia w stan upadlości podatek na zasadach ogólnych, ale i skorygować zeznanie za poprzedni rok podatkowy w zakresie nierozdysponowanych zysków.

7.Część D. Podstawa opodatkowania, należny i zapłacony ryczałt

Część D służy kalkulacji podstawy opodatkowania i ryczałtu. Będą tam wykazywane dane dotyczące konkretnych kwot.

7.1.Część D.1. Podzielony zysk

Pierwszym rodzajem wykazywanego do opodatkowania dochodu jest dochód z podzielonego zysku oraz przeznaczonego na pokrycie strat.

W polu 35 należy wykazać te dochody zgodnie z art. 28n ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. Jest to zatem zasadnicza część zysku której opodatkowanie po podziale jest istotą podatku o charakterze estońskiego CIT.

Pola 36-38 służą kalkulacji podstawy opodatkowania w oparciu o zasadę wyłączenia z progresją – przez zwiększenie lub zmniejszenie opodatkowania o zyski (straty) zagraniczne.

Wynikający z tej kalkulacji ryczałt należy ująć w polu 39.

Pole 40 służy kalkulacji podatku z uwzględnieniem zasady odliczenia proporcjonalnego. Wynikający z tej kalkulacji ryczałt należy ująć z kolei w polu 41.

Pola 42-44 służą uwzględnieniu ryczałtu w drodze – od podziału zysku w formie zaliczki na poczet dywidendy – a więc dywidendy z zysku przyszłych lub minionych lat podatkowych.

Dalsze pola 46-47 pozwalają na kalkulację ryczałtu do zapłaty lub nadpłaty. W tym przypadku wystarczy jedno pole dla wykazania podatku, bowiem obowiązek podatkowy powstaje jednokrotnie – do końca trzeciego miesiąca kolejnego roku podatkowego następującego po podjęciu uchwały o podziale zysku.

7.2.Część D.2. Ukryty zysk

Drugim rodzajem wykazywanego do opodatkowania dochodu jest dochód z ukrytego zysku oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

W tabeli należy wykazać te dochody zgodnie z art. 28n ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Jest to zatem część dochodu której opodatkowanie zmierza do uszczelnienia systemu ryczałtowego opodatkowania.

Poszczególne kolumny pozwalają na kalkulację ryczałtu do zapłaty lub nadpłaty. W tym przypadku konieczna jest dwuwymiarowa tabela dla wykazania podatku, bowiem obowiązek podatkowy powstaje miesięcznie – do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty, wydatku lub wykonania opodatkowane świadczenia. Proszę zauważyć, że wszystkie wiersze tabeli będą wykorzystywane jedynie w przypadku wydłużonego roku podatkowego, zwykle dochody wykazywane będą jedynie w pojedynczych wierszach.

7.3.Część D.3. Zmiana wartość składników majątku

Kolejnym rodzajem wykazywanego do opodatkowania dochodu jest dochód ze zmiany wartość składników majątku. Odpowiada on nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników. Zmiana taka może mieć miejsce, gdy nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego.

W tabeli należy wykazać te dochody zgodnie z art. 28n ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p. Znów jest to zatem część dochodu której opodatkowanie zmierza do uszczelnienia systemu ryczałtowego opodatkowania – w tym przypadku o korzyści wynikające z restrukturyzacji.

Poszczególne kolumny pozwalają na kalkulację ryczałtu do zapłaty lub nadpłaty. W tym przypadku również konieczna jest dwuwymiarowa tabela dla wykazania podatku, bowiem obowiązek podatkowy powstaje miesięcznie – do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego.

7.4.Część D.4. Nieujawnione operacje gospodarcze

Czwartym rodzajem wykazywanego do opodatkowania dochodu jest dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych. Odpowiada on wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami bilansowymi zarachowaniu i uwzględnieniu w wyniku netto w roku podatkowym, które jednak nie zostały uwzględnione. Należy tu uwzględnić w szczególności zyski zagraniczne ujmowane w strukturach hybrydowych. Jest to zatem swoista korekta zysku bilansowego tak by obejmowała faktyczne dochody podatnika w rozumieniu podatkowym.

W tabeli należy wykazać te dochody zgodnie z art. 28n ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. Znów jest to zatem część dochodu której opodatkowanie zmierza do uszczelnienia systemu ryczałtowego opodatkowania – w tym przypadku o korzyści wynikające z rozbieżności między ujęciem bilansowym a podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji międzynarodowych.

Poszczególne kolumny pozwalają na kalkulację ryczałtu do zapłaty lub nadpłaty. W tym przypadku projektujący formularz zdecydował się na tabelę, mimo że wystarczyła dla wykazania podatku konstrukcja jednowymiarowa, bowiem obowiązek podatkowy powstaje jednokrotnie – do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane.

7.5.Część D.5. Dochód z nierozdysponowanego zysku netto

Ostatnim rodzajem wykazywanego do opodatkowania dochodu jest dochód z zysków ostatniego roku opodatkowania ryczałtem CIT. Odpowiada on w istocie ryczałtowi od podzielonych zysków, tyle, że podział ten nie nastąpił do momentu rezygnacji z ryczałtu. Podatnik zachowuje jednak prawo do opodatkowania tych zysków estońskim CIT, mimo że dokona ich podziału w przyszłości.

W tabeli należy wykazać te dochody zgodnie z art. 28n ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. Jest to zatem swoista realizacja zasady praw nabytych przez podatnika do opodatkowania estońskim CIT zysków czasowo w spółce zatrzymanych.

W pierwszej tabeli w podsekcji D.5.1 wykazuje się na potrzeby dalszej kalkulacji zyski niepodzielone lat ubiegłych.

Uwaga!

Należy pamiętać, że opodatkowanie ryczałtem dotyczy okresów czteroletnich wskazanych w tabeli części B.3. Zyski niepodzielone i nieopodatkowane ryczałtem w takim okresie stają się zyskiem nierozdysponowanym, ktorego podział będzie opodatkowany jako dochód z rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

Suma tych zysków zostanie opodatkowana w drugiej i trzeciej tabeli umieszczonej w podsekcji D.5.2 i D.5.3 – na zasadach podobnych do opodatkowania podzielonych zysków – w szczególności z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego i wyłączenia z progresją w przypadku uzyskiwania zysków zagranicznych (pole 222-227).

Po uwzględnieniu zysków zagranicznych podatnik musi zdecydować w którym trybie opodatkuje takie zatrzymane zyski. Ustawa pozwala wybrać dwa sposoby opodatkowania:

jednorazowo – w ostatnim roku opodatkowania ryczałtem (art. 28t ust. 2 u.p.d.o.p.) – zaznaczając kwadrat 1. pola 228,

na bieżąco – w roku rozdysponowania zatrzymanego zysku, po rezygnacji z opodatkowania ryczałtem (art. 28r ust. 3 u.p.d.o.p.) – zaznaczając kwadrat 2. pola 228.

W obu przypadkach zapłata podatku powinna nastąpić rocznie, do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku opodatkowania ryczałtem dysponowanego zysku. Można zatem definitywnie zamknąć okres opodatkowania ryczałtem, można też, co wydaje się korzystniejsze, odłożyć obowiązek podatkowy do czasu faktycznego podziału zysku.

Ważne!

Podatnik opodatkowujący taki zysk na bieżąco będzie składał CIT-8E obok zeznania CIT-8.

Kalkulacja ryczałtu w przypadku opodatkowania jednorazowego powinna zostać dokonana w polach 229-231 podsekcji D.5.2. Kalkulacja ryczałtu w przypadku opodatkowania na bieżąco powinna zostać dokonana w polach tabeli zawartej w podsekcji D.5.3.

Przykład:

Spółka osiągnęła zysk, którego nie podzieliła w wysokości 100.000 zł w każdym roku opodatkowania ryczałtem. Z upływem czterech lat zrezygnuje z tej formy opodatkowania a zysk wspólnicy przeznaczą na dywidendy wypłacane przez 10 kolejnych lat. W efekcie spółka może:

– opodatkować całość nierozdysponowanego zysku obliczając 20.000 zł podatku (20%x100.000 zł) w części D.5.2 zeznania za ostatni okres opodatkowania ryczałtem składając w kolejnych latach jedynie zeznania CIT-8,

– opodatkować poszczególne dywidendy obliczając po 2.000 zł podatku (20%x10.000 zł) w części D.5.3 zeznania za każdy rok, w którym będą wypłacane, składając w kolejnych latach zeznania CIT-8 równolegle z zeznaniami CIT-8E.

8.Część E. Osoba do kontaktu

Część ta ma charakter techniczny, pozwala wskazać podatnikowi osobę do kontaktu w sprawie złożonego zeznania, co może być szczególnie użyteczne w przypadku czynności sprawdzających. Nie musi to być osoba podpisująca zeznanie, ale tylko pola dla wskazania telefonu i numeru email są nieobowiązkowe.

Uwaga!

Przed przesłaniem zeznania należy osobę podpisującą upoważnić do podpisywania deklaracji elektronicznych na formularzu UPL-1! Formularz ten muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentacji podatnika.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *