Górna granica podatku od nieruchomości wyraźnie podniesiona

Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienie, by w drodze uchwały określały stawki podatku od nieruchomości na dany rok. Ustawa jednocześnie określa stawki maksymalne, jakich rada gminy nie może przekroczyć. Co istotne, rada gminy może różnicować wysokość stawek podatków dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu czy też stan techniczny oraz wiek budynków.

Ustawa zakłada, że górne granice stawek kwotowych, określonych dla podatków stanowiących dochody budżetów gmin, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

Również w tym roku zostało opublikowane obwieszczenie ministra finansów z 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Obwieszczenie przewiduje prawdopodobnie najwyższą od lat podwyżkę w podatkach i opłatach lokalnych. Ma to związek z wysoką inflacją panującą w Polsce. W związku z tym, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku wzrósł o 15 proc., również o taki procent należało spodziewać się podwyżek w podatkach.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów, nowe stawki maksymalne w podatku od nieruchomości od 1 stycznie 2024 roku będą wynosić:

  • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,34 zł za 1 mpowierzchni,
  • dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior lub zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
  • dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł za 1 mpowierzchni,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których MPZP przewiduje przeznaczenie pod zabudowę – 4,39 zł za 1 mpowierzchni,
  • od budynków mieszkalnych lub ich części – 1,15 zł za 1 mpowierzchni użytkowej,
  • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł za 1 mpowierzchni użytkowej.

Chociaż podane w obwieszczeniu ministra finansów stawki są stawkami maksymalnymi, co oznacza, że gminy mogą ustalić stawki na poziomie niższym, to jednak w praktyce uchwały większości samorządów, zwłaszcza w dużych miastach, określają stawki podatku od nieruchomości równe stawkom maksymalnym na dany rok podatkowy.

Warto wspomnieć, że poza zmianami w podatku od nieruchomości, zmieniły się również kwoty podatku od środków transportowych – przykładowo, za samochód ciężarowy o masie do 5,5 tony w 2024 roku trzeba będzie zapłacić maksymalnie o 153,03 zł więcej niż aktualnie (oczywiście pod warunkiem, że rada danej gminy dostosuje aktualnie obowiązujące stawki na terenie danej gminy do ustawowo określonych stawek maksymalnych). Zmiany dotknęły również opłat lokalnych, m.in. opłaty targowej (wzrost o 143,01 zł za dzień), opłaty miejscowej , uzdrowiskowej czy reklamowej.

Podatnicy powinni śledzić uchwały rady gminy w zakresie zmian, może się bowiem okazać, że w zeznaniach składanych na rok 2024 trzeba będzie już uwzględnić nowe, podwyższone stawki w podatku od nieruchomości, ale również innych podatkach i opłatach lokalnych.

Podstawa prawna:

 Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie

———————————————————————————-

Biuro Rachunkowe Noblesse Poznań, Warszawa zachęca do lektury blogów o tematyce: Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Praca Księgowy, Praca Księgowa, Audyt, Kadry i Płace.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *