Gwarantowana cena za prąd dla przedsiębiorców – oświadczenie do 30 listopada

Przedsiębiorcy zapłacą niższą gwarantowaną cenę za prąd – nie więcej niż 79 groszy za 1 kWh – ale tylko, jeśli dopilnują formalności. Stosowne oświadczenie należy złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego do 30 listopada.

Oświadczenia udostępnione są na stronach dostawców energii odpowiednio pod adresami:

Przesyłam Państwu wzór formularza także w załączeniu. Druk jest uniwersalny; taki sam dla każdego dostawcy energii.  Wzór oświadczenia określił minister klimatu i środowiska w rozporządzeniu z 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (w załączeniu)

Ważna wskazówka

Zachęcamy do odwiedzin strony www Państwa dostawcy energii, gdyż jest tam przedstawione wiele szczegółowych i pomocnych informacji. Warto je przeanalizować przed wypełnieniem i złożeniem formularza.

Kto objęty jest gwarancją ceny?

Z ceny maksymalnej mogą skorzystać tzw. odbiorcy uprawnieni – mikro, mali albo średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności.

Druk składają, zatem tak jednoosobowi przedsiębiorcy, jak i firmy zatrudniające do 250 osób.

Ważne: Oświadczenie składają podmioty, które mają podpisane umowy na dostawę energii, jako przedsiębiorcy i którzy posiadają firmowy punkt poboru energii (PPE), czyli licznik przypisany do firmy zgodnie z zawartą umową. Oświadczenia nie składają właściciele jednoosobowych firm z CEIDG, które prowadzą działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu lub domu i umowy na dostawę energii mają podpisane jako osoby fizyczne albo są najemcą biura, a licznik należy do właściciela biura.

Warto wiedzieć: Podmiotami uprawnionymi są także inne podmioty, których szczegółowa lista znajduje się w ustawie. Dostawcy energii na stronach www umieścili szczegółowy wykaz podmiotów uprawnionych, który jest pomocny w weryfikacji, czy danemu podmiotowi przysługuje gwarancja ceny. Warto zapoznać się z tym wykazem. Znajdziemy w nim m.in.:  

 • podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r.
  – Prawo oświatowe (np. przedszkola niepubliczne) w zakresie, w jakim
  zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności,
 • podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce a także dziennych opiekunów, o
  których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
  do lat 3 w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności,
 • czy działy specjalne produkcji rolnej.

Jak wypełnić oświadczenie?

Oświadczenie powinno zawierać:

 • dane przedsiębiorcy: nazwę, adres, NIP oraz dane do kontaktu,
 • numer punktu poboru energii (PPE) – należy tego numeru poszukać w treści faktury lub umowy; PPE składa się z 18 cyfr,
 • wskazanie kategorii odbiorcy np. mikroprzedsiębiorcy wpisują w kolumnie 2 cyfrę 1
 • datę zawarcia umowy z zakładem,
 • szacunkową wielkość zużycia energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.
 • szacunkową część energii elektrycznej, która zostanie zużyta na cele lub potrzeby objęte ustawą i na cele i potrzeby nie objęte ustawą np. w przypadku przedsiębiorców w kolumnie 5 należy wskazać 100 proc., jeżeli energia elektryczna w 100 proc. zostanie wykorzystane na cele prowadzonej podstawowej działalności.

Druk zawiera także oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie przedsiębiorcy za odbiorcę uprawnionego oraz klauzulę, która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 par. 6 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”

Jeśli oświadczenie składa osoba, która nie jest umocowana w KRS lub CEIDG do reprezentowania odbiorcy uprawnionego, należy dołączyć stosowny dokument np. powołanie do pełnienia funkcji dyrektora przedszkola.

Od kiedy cena będzie niższa?

Maksymalna cena prądu wyniesie 785 zł/MWh i będzie obowiązywała od 1 grudnia 2022 r. pod warunkiem złożenia oświadczenia u dostawcy do 30 listopada br. W przypadku złożenia oświadczenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Cena gwarantowana 785 zł/MWh nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

W jakiej formie złożyć oświadczenie?

Oświadczenie można złożyć w formie:

Podstawa prawna:

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *