Harmonogram zamknięcia roku 2022

Harmonogram przedstawia terminy wykonania prac bilansowych związanych z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdań finansowych przy założeniu, że przyjęty przez jednostkę rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Termin wykonaniaZakres pracDodatkowe informacjePodstawa prawna
IV kwartał 2022 r.Wybór firmy audytorskiejWyboru firmy audytorskiej dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Wyboru firmy audytorskiej nie może dokonać zarząd jednostkiKierownik jednostki jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie umożliwiającym audytorowi udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.art. 66 ust. 4 i 5 u.o.r.
31 grudnia 2022 r. (na dzień bilansowy)Inwentaryzacja aktywów i pasywówInwentaryzację można rozpocząć 3 miesiące przed końcem roku obrotowego (1 października 2022 r.), a zakończyć do 15 dnia następnego roku (15 stycznia 2023 r.). Jeżeli inwentaryzację przeprowadzono na inny niż ostatni dzień roku obrotowego, jednostka powinna ustalić stan składników tych aktywów najpóźniej na dzień bilansowy przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury (lub potwierdzenia salda) przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu (lub potwierdzenia) a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.Przeczytaj więcej:Zasady inwentaryzacji aktywówart. 26 u.o.r.
do 26 marca 2023 r.Zakończenie inwentaryzacji oraz porównanie jej wyników ze stanem księgowymUjawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji, czyli 2022.art. 27 u.o.r.
do 26 marca 2023 r.Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowyart. 24 ust. 5 pkt 2 u.o.r.
do 31 marca 2023 r.Zamknięcie ksiąg rachunkowychKsięgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Przed ich zamknięciem powinno nastąpić kompletne ujęcie w nich (w zbiorach zapisów księgowych) wszystkich dotyczących roku obrotowego, sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów księgowych, stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych.art. 12 ust. 2 pkt 1 u.o.r.
do 31 marca 2023 r.Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowegoW terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego kierownik jednostki zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to obejmuje:- bilans,- rachunek zysków i strat,- informację dodatkową,a w przypadku jednostek podlegających badaniu również:- rachunek przepływów pieniężnych,- zestawienie zmian w kapitale własnym.Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej.art. 45-52 u.o.r.
do 31 marca 2023 r.Podpisanie sprawozdania finansowegoSporządzone sprawozdanie finansowe (każdy z jego elementów) podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (którą jest zazwyczaj główny księgowy), kierownik jednostki, a w przypadku kiedy jednostka posiada zarząd wieloosobowy – każdy członek zarządu. Każdy podpis powinien zostać opatrzony datą jego złożenia.art. 52 ust. 2 u.o.r.
do 2 maja 2023 r.Złożenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznychOsoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe obowiązkowo przekazują sporządzone sprawozdanie finansowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej, szefowi KAS przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.Złożeniu podlegają: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W przypadku gdy sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu podatnik składa również rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.Obowiązek przekazania sprawozdania dotyczy również podatników, którzy są wspólnikami spółki osobowej prowadzącej księgi rachunkowe (handlowe). Obciąża on wszystkich wspólników takiej spółki.art. 45 ust. 5 u.p.d.o.f.
do 15 czerwca 2023 r.Udostępnienie rocznego sprawozdania oraz wyników badania uprawnionym organomNie później niż 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni kierownicy spółek z o.o., towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych oraz spółdzielni są obowiązani do udostępnienia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania także sprawozdania z badania. Kierownik spółki akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.art. 68 u.o.r.
do 30 czerwca 2023 r.Badanie sprawozdania finansowegoPodmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych zostały określone w art. 64 ust. 1 u.o.r. Są one zobowiązane do zbadania rocznych sprawozdań finansowych przed ich zatwierdzeniem, czyli przed 30 czerwca.art. 53 ust. 1a u.o.r.
do 30 czerwca 2023 r.Zatwierdzenie sprawozdania finansowegoRoczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.art. 53 ust. 1 u.o.r.
Do 30 czerwca 2023 r.Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoKierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, która ze względu na wielkość osiąganych przychodów prowadzi PKPiR, składa oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.art. 70a u.o.r.
do 15 lipca 2023 r.Złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnychPodatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe, odmowę podpisu sprawozdania, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, jeżeli zostały one sporządzone, wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.art. 27 ust. 2 u.p.d.o.p.
do 15 lipca 2023 r.Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowychOstateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Polega ono na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.art. 12 ust. 4 u.o.r.
do 15 lipca 2023 r.Złożenie sprawozdania finansowego do KRSZłożenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 u.o.r. – także sprawozdania z działalności – w Krajowym Rejestrze Sądowym należy dokonać w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z powyżej wymienionymi dokumentami.art. 69 u.o.r.
do 15 lipca 2023 r.Złożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i GospodarczymJednostki nieobjęte obowiązkiem składania sprawozdań finansowych w KRS (na przykład przedsiębiorstwa osób fizycznych oraz spółki cywilne osób fizycznych, które prowadzą księgi rachunkowe oraz podlegają obowiązkowi badania rocznych sprawozdań finansowych) zobowiązane są ogłosić je w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.art. 70 u.o.r.
Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *