Kolejne zmiany w e-US od stycznia 2024 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego. Zgodnie z nim osobom fizycznym oraz osobom prawnym na ich kontach w e-Urzędzie zostaną udostępnione elektroniczne formularze m.in. deklaracji, zeznań, oświadczeń, zgłoszeń, informacji, które będzie można złożyć za pośrednictwem e-Urzędu bez podpisu elektronicznego.

Dotychczas możliwość składania pism niewymagających podpisu podpisem elektronicznym miały jedynie osoby fizyczne – dotyczyło to ściśle określonych dokumentów. Jednak od momentu uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym konta jednostki organizacyjnej logiczne stało się wprowadzenie zmian do dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących pism składanych za pośrednictwem konta w e-US. W rozporządzeniu ministra finansów z 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego rozporządzenie nowelizujące zmienia treść par. 1 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie: „Rozporządzenie określa rodzaje pism, których złożenie nie wymaga opatrzenia podpisem lub pieczęcią uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym i konta jednostki organizacyjne innej niż określona w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.”. Natomiast pkt 3 wskazanego artykułu ustawy o KAS wskazuje na organy władzy publicznej, urzędy obsługujące te organy lub kancelarie, tym samym wykluczając je z możliwości składania pism za pomocą e-Urzędu Skarbowego bez podpisu elektronicznego.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, rozszerzeniu ulegnie katalog pism, których składanie przez użytkowników e-US nie będzie wymagało opatrywania ich podpisem elektronicznym. Do katalogu pism zostaną dodane:

  • pisma w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS),
  • deklaracje, zeznania, oświadczenia, zgłoszenia, zawiadomienia, informacje i wnioski inne niż dotychczas wymienione, których wzory zostały udostępnione na kontach użytkowników.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu, dodanie do katalogu pism niewymagających podpisywania pism w sprawie WIS wynika z wprowadzanej z dniem 1 stycznia 2024 r. ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598) regulacji przewidującej elektronizację postępowań w sprawie WIS. Zgodnie z tą regulacją wdrożenie elektronicznej obsługi wiążących informacji stawkowych w I instancji nastąpi od 1 stycznia 2024 r., natomiast w II instancji, jak również postępować w zakresie zmiany albo uchylenia WIS od 1 lipca 2024 r. Resort finansów podkreśla, że umożliwi to obsługę WIS wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą e-Urzędu Skarbowego, w tym również prowadzenie wyłącznie elektroniczne spraw w trybach odwoławczych. Użytkownik konta w e-US (czy to konta osoby fizycznej, czy też jednostki organizacyjnej) od 1 stycznia 2024 r. będzie składał pisma w sprawie WIS przy wykorzystaniu wzorów dokumentów elektronicznych udostępnionych na tych kontach.

Z kolei – co również wynika z uzasadnienia do projektu – dodanie punktu dotyczącego nowych wzorów pism wynika z planowanego udostępnienia w e-US funkcjonalności polegającej na składaniu deklaracji, zeznań, oświadczeń, zgłoszeń, zawiadomień, informacji i wniosków wypełnianych online w przeglądarce internetowej (e-formularze), które dotychczas były składane przy pomocy wycofywanej technologii opartej o interaktywne formularze w formacie PDF. Po zmianach składanie formularzy podatkowych w wersji elektronicznej będzie także możliwe dla zalogowanych użytkowników kont w e-Urzędzie Skarbowym. Ma to ułatwić podatnikom kontakt z organami podatkowymi oraz rozszerzyć zakres działań możliwych do podjęcia w sposób zelektronizowany.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że składając e-formularz za pośrednictwem konta w e-US:

  • zapisze się on użytkownikowi w dokumentach wysłanych, skąd dostępne będzie także pobranie i zapisanie go na dysk lokalny, śledzenie statusu, sprawdzenie i pobranie UPO,
  • zostanie on wstępnie uzupełniony danymi użytkownika konta,
  • możliwe będzie sporządzenie korekty formularza na podstawie wcześniej wysłanego, z możliwością edycji danych szczegółowych.

Za pośrednictwem e-US osoby fizyczne będą mogły złożyć m.in. zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 czy też zawiadomienie ZAW-NR.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem składania pism w sprawie WIS – te bowiem przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2024 r.

Niniejsza informacja  nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

———————————————————————————-

Biuro Rachunkowe Noblesse Poznań, Warszawa zachęca do lektury blogów o tematyce: Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Praca Księgowy, Praca Księgowa, Audyt, Kadry i Płace.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *