Koszty uzyskania przychodów u osoby zatrudnionej na umowę o pracę i dodatkowo powołanej na członka zarządu

Pracownicy w wielu spółkach są powoływaniu na członków zarządu. Najczęściej taka sytuacja zdarza się w większych spółkach, gdzie pracownicy mogą wybierać osobę, która będzie ich reprezentować w zarządzie. W mniejszych spółkach jednak także często właściciele, chcąc docenić wybitnego pracownika, powołują go do zarządu. Pracownik, którego powołano do zarządu, nadal może świadczyć pracę na rzecz spółki.

Koszty uzyskania przychodów – pracownik

W przypadków kosztów uzyskania przychodów u pracowników są one uregulowane w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). W świetle tej regulacji koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

  • wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
  • nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki jest zobowiązany do stosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodów, czyli 250 zł miesięcznie. Prawo do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów uzależnia się od zamieszkania podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Zatem, istotne jest to, czy miejsce zamieszkania pracownika oraz miejsce wykonywania pracy są odrębnymi miejscowościami. Tylko bowiem w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę poza miejscem swojego zamieszkania, to spełnia warunki do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, o ile wcześniej złożył odpowiednie oświadczenie.

Podsumowując, w przypadku kosztów uzyskania przychodów związanych z umową o pracę są one określono kwotowo i zależą od liczby stosunków pracy oraz miejsca świadczenia pracy.

Powołanie na członka zarządu – wynagrodzenie

Zgodnie z art. 203 par. kodeksu spółek handlowych, uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń. Czyli uchwałą wspólnicy mogą określić ogólnie obowiązujące w spółce ramy wynagradzania osób pełniących funkcję w zarządzie. Przepisy nie wprowadzają ograniczeń co do rodzaju stosunku prawnego na podstawie, którego członkowie zarządu będą realizować swoje zadania.

Przykład: Spółka z o.o. postanowiła powołać dwóch członków zarządu w ramach kontraktu menadżerskiego. W uchwale ustalono wynagrodzenie dla członków zarządu. Do jakich źródła należy zaliczyć uchwalone wynagrodzenie?

W przypadku kontraktu menedżerskiego członek zarządu nie przejmuje zarządzania spółką we własnym imieniu i na własny rachunek. W praktyce zarządzanie nadal jest wykonywane w ramach bycia członkiem zarządu. Kontrakt menadżerski ustala więc jedynie wynagrodzenie za wykonanie funkcji w zarządzie. Przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (w tym również umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji członka zarządu), stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT.

Koszty uzyskania przychodów pracownika powołanego do zarządu

Przykład: Pracownik, będący dyrektorem handlowym, został powołany na członka zarządu (kontrakt menadżerski). Pracownik nadal będzie zatrudniony w spółce i będzie pobierał wynagrodzenie, jednocześnie otrzymując przychody związane z zawarciem kontraktu menadżerskiego. Co istotne, spółka ma siedzibę w miejscu zamieszkania dyrektora i tam jest wykonywana praca. Jak w takim przypadku liczymy koszty uzyskania przychodu?

Mamy tutaj do czynienia z dwoma zupełnie odrębnymi źródłami przychodów.

Pierwszym źródłem przychodów jest stosunek pracy. W tym przypadku koszty uzyskania przychodów ze względu na fakt, że siedziba spółki mieści w miejscu zamieszkania dyrektora koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł.

Drugim źródłem przychodów jest kontrakt menadżerski, czyli działalność wykonywana osobiście.

Ważne: W przypadku kontraktu potrącamy koszty uzyskania w wysokości 250 zł (zarówno w przypadku miejscowych, jak i dojeżdżających menadżerów).

Biorąc pod uwagę powyższe, od każdego z tych źródeł przychodów należy odrębnie liczyć koszty uzyskania przychodu. W naszym przypadku zarówno od umowy o pracę, jak i pełnienia funkcji członka zarządu są one takie same i wynoszą po 250 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:

Zwiń

 
Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *