Kwarantanna i izolacja domowa, a wypłata świadczeń chorobowych.

Kwarantanna i izolacja domowa, a wypłata świadczeń chorobowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwał dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej oraz udostępniał te informacje płatnikom składek.

Podstawą  wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo poddanej izolacji w warunkach domowych, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (poddanej izolacji w warunkach domowych od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2), za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia z art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest udostępnić bezpłatnie powyższą informację, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek (ZUS PUE).

W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji na jego profilu informacyjnym, osoba poddana kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, ma obowiązek złożyć pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. 

Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Przedmiotowe oświadczenie ma zawierać:

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli go posiada,

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia;

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, zobligowany jest wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu .

(Podstawa prawna: § 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 1758)

Agnieszka L. (Dział Organizacji i
Zarządzania Noblesse)

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *