LEGAL ALERT: doradca rady nadzorczej w spółce kapitałowej – nowa instytucja w KSH od października

Już wkrótce wejdzie w życie ważna nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Jedna z istotnych zmian, które zaczną obowiązywać 13 października 2022 r., dotyczy wprowadzenia do kodeksu instytucji doradcy rady nadzorczej.

Sposób powołania doradcy rady nadzorczej

W świetle nowelizacji ustanowienie doradcy rady nadzorczej możliwe będzie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej i prostej spółce akcyjnej. Inna w przypadku poszczególnych spółek będzie jednak podstawa jego ustanowienia. W przypadku spółki z o.o. rada będzie mogła podjąć uchwałę o powołaniu doradcy, jeżeli umowa spółka tak stanowi. Natomiast w spółce akcyjnej i prostej spółce akcyjnej uprawnienie takie będzie przysługiwało radzie nadzorczej co do zasady, a statut lub umowa spółki mogą jedynie wyłączyć lub ograniczyć prawo rady do zawierania umów z doradcą, np. przez upoważnienie walnego zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. W każdym przypadku to właśnie rada nadzorcza będzie reprezentować spółkę w umowie między spółką a doradcą rady nadzorczej.

Rola doradcy

Zadaniem doradcy rady nadzorczej będzie zbadanie na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku albo przygotowanie określonych analiz oraz opinii. W tym celu zarząd spółki będzie zobowiązany zapewnić doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udzielać mu żądanych informacji. Aby zagwarantować realizację tego obowiązku, ustawodawca przewidział w art. 587(2) ksh odpowiedzialność karną za doprowadzenie do tego, że zarząd nie zapewnia doradcy rady nadzorczej dostępu do dokumentów, nie udziela mu żądanych informacji, przekazuje je niezgodne ze stanem faktycznym, lub zataja dane wpływające w istotny sposób na treść tych informacji lub dokumentów. Czyn taki podlegać będzie grzywnie nie niższej niż 20 tys. złotych i nie wyższej niż 50 tys. złotych albo karze ograniczenia wolności. Co więcej, kara grzywny nie niższa niż 6 tys. złotych i nie wyższa niż 20 tys. złotych będzie zagrażać nawet sprawcy działającemu nieumyślnie. Przepis pozwala na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej nie tylko członków zarządu, ale także np. pracowników spółki.

Obowiązki doradcy

Obowiązki ciążyć będą także na samym doradcy. Zarówno on, jak i osoby wykonujące czynności w jego imieniu lub na jego rzecz, będą obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkich niemających publicznego charakteru informacji i dokumentów otrzymanych od spółki, a obowiązek ten będzie nieograniczony w czasie. Nie powinno również ulegać wątpliwości, że doradca powinien wykonać powierzone mu zadanie w sposób profesjonalny, rzetelny i staranny.

Wyniki prac doradcy nadzorczej mogą być przydatne nie tylko dla członków rady nadzorczej. W spółce akcyjnej i prostej spółce akcyjnej rada nadzorcza będzie mogła zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy rady nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Jednocześnie w przypadku spółki akcyjnej ustawodawca określił termin udostępnienia w tym trybie wyników pracy doradcy nadzorczej – powinno to nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały rady nadzorczej, w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Czas na decyzję wspólników i akcjonariuszy

W najbliższym czasie wspólnicy i akcjonariusze spółek, w których powołano rady nadzorcze, powinni rozważyć, czy nie jest zasadne umożliwienie (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) lub przeciwnie – wyłączenie bądź ograniczenie możliwości powołania doradcy rady nadzorczej (w przypadku spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej). Instytucja ta z jednej strony może stanowić wsparcie dla rady nadzorczej, sprzyjając jej profesjonalizacji i w konsekwencji lepszej ochronie praw wspólników (akcjonariuszy), z drugiej jednak strony korzystanie z niej może się wiązać z niemałymi kosztami.

Podstawa prawna:

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *