Likwidacja rachunku bankowego pociągnie za sobą likwidację rachunku VAT.

RachunekVAT to specjalny rachunek otwierany przez bank automatycznie dla każdego podatnika posiadającego firmowy rachunek rozliczeniowy.

Ważne!
Z chwilą likwidacji rachunku rozliczeniowego likwidowany jest rachunek VAT. Jeżeli są na nim zdeponowane środki finansowe należy pamiętać o ich właściwym zabezpieczeniu.

Istnieją dwie, a w zasadzie jużtrzy możliwości.

Przed likwidacją rachunku można:

  • wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o przekazanie środków na rachunek rozliczeniowy i dopiero po ich wycofaniu dokonać fizycznej likwidacji rachunku firmowego,
  • przekazać środki na inny rachunek VAT przy użyciu komunikatu przelewu, czyli dokonać samodzielnie przelewu na inny rachunek VAT prowadzony w tym samym albo innym banku. Czynność ta nazywana jest „przekazaniem własnym” i może być dokonywana w ramach wszystkich Państwa rachunków VAT.

Zmiana przepisów obejmuje sytuację, gdy na dzień rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku rozliczeniowego podatnik posiada, na powiązanym z tym rachunkiem rozliczeniowym rachunku VAT, środki pieniężne i nie dokonał przeniesienia tych środków na inny rachunek VAT, jak też nie wystąpił z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego w celu uzyskania zgody na ich przeksięgowanie. Wówczas bank dokonuje przeksięgowania tych środków na tzw. rachunek techniczny. Środki te są, zatem „zdeponowane” na specjalnym rachunku (rachunek techniczny) i oczekują na ewentualną dyspozycję posiadacza.

Ustawodawca uregulował, iż od 1 października 2021 r. podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę środków należących do niego i zdeponowanych na rachunku technicznym. Wniosek powinien wskazywać numer rachunku VAT, z którego nastąpiło przekazanie środków na rachunek techniczny oraz wysokość środków, jaka ma zostać wypłacona. Zgoda na wypłatę środków w formie postanowienia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Podstawa prawna: 

  • art. 108b ust. 10 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.),
  • art. 62b, art. 62c ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.),
  • ustawa z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. poz. 1626).

Dodaj komentarz