Na zgłoszenie płatności na rachunek nieznajdujący się na białej liście nadal mamy 14 dni

Odwołanie w Polsce stanu epidemii w szerokim stopniu uruchomiło w prawie wiele zmian. Tam, gdzie ustawodawca zawieszał czy odraczał terminy z uwagi na stan epidemii, tam z chwilą jego odwołania wszyscy wracamy do „normalności”. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre przepisy zawieszające terminy, odraczające je bądź przedłużające, w szczególności w prawie podatkowym, nie przestały obowiązywać. W szczególności ma to miejsce w przypadku przepisów przedłużających terminy nie tylko w okresie obowiązywania stanu epidemii, ale również w stanie zagrożenie epidemiologicznego.

Spójrzmy chociażby na przepisy dotyczące tzw. białej listy. Od poniedziałku 16 maja stan epidemii został w Polsce zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Jednak ta zmiana nie wpływa na skrócenie terminów, o którym mowa w przepisach Ordynacji podatkowe, ustawie o CIT czy o PIT, które zostały wydłużone ustawą covidową.

Zgłoszenie płatności na rachunek spoza listy

Podatnik VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie dobrze podatnikom znanym pod nazwą białej listy.

Dodatkowo podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo z nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę należność, jeżeli dokonał zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na tzw. białej liście.

Podatnik może uwolnić się od ponoszenia solidarnej odpowiedzialności m.in. wtedy, gdy zapłata należności przez podatnika została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu.

Taki sam termin zgłoszenia obowiązuje w przypadku obowiązku wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu bądź powiększenia przychodów na okoliczność transakcji dokonanych z naruszeniem obowiązku rozliczeń za pośrednictwem rachunku widniejącego na białej liście.

Zgodnie jednak z art. 15zzn ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z Covid-19, termin na złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba par. 3 ustawy Ordynacja podatkowa, art. 14 ust. 2i pkt 2 lub art. 22p ust. 4 ustawy o PIT i art. 12 ust. 4j pkt 2 lub art. 15d ust. 4 ustawy o CIT został przedłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Dopiero po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z Covid-19, termin na złożenie zawiadomienia, o których mowa w tych przepisach ustaw podatkowych, wynosić będzie 7 dni od dnia zlecenia przelewu.

Podstawa prawna:

 
Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *