Szeroki wachlarz usług

 oferuje szeroki wchlarz usług w zakresie doradztwa podatkowego, kompleksowej obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej podmiotów, łącząc zalety biura rachunkowego i kancelarii doradcy
podatkowego. Siedziba Kancelarii Noblesse mieści się w Poznaniu. Jednakże kancelaria oferuje również swoje usługi nie tylko na rynku lokalnym. Współpracuje bowiem z wieloma podmiotami z kraju i zagranicy, m.in. z Niemiec, Holandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Czech, Słowacji.

Biuro rachunkowe Poznań

Noblesse Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości w Warszawie

Doradztwo podatkowe świadczone przez kancelarię podatkową Noblesse polega m.in. na wsparciu klientów w obszarze prawno-podatkowym poprzez udzielanie wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, przygotowywanie opinii, oraz sporządzanie pism procesowych.

Bieżące doradztwo podatkowe obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych (PIT, CIT)
 • doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
 • doradztwo w zakresie pozostałych podatków m.in. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku rolnego i leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych
 • występowanie o indywidualne interpretacje podatkowe dające gwarancję bezpieczeństwa w aspekcie prawno-podatkowym oraz odpowiedzialności karno-skarbowej
 • reprezentowanie klienta przez organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi
 • przygotowywanie opinii podatkowych w zakresie przepisów prawa podatkowego
 • doradztwo w zakresie cen transferowych, przekształceń podmiotów
 • planowanie podatkowe – pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu długofalowej polityki podatkowej firmy
 • informowanie Klienta o zmianach w przepisach podatkowych mających wpływ na jego działalność gospodarczą
 • indywidualne lub grupowe szkolenia w zakresie prawa podatkowego

Biuro rachunkowe Noblesse świadczy usługi polegające na występowaniu w imieniu klienta w toczących się postępowaniach w zakresie kontroli skarbowej, postępowania podatkowego, w ramach czynności sprawdzających. Ponadto nasza kancelaria podatkowa reprezentuje klientów we wszystkich stadiach ewentualnego postępowania odwoławczego, oraz występujemy w ich imieniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym w ramach sądowej kontroli decyzji administracyjnych ( skargi kasacyjne ).

W ramach powyższych usług czynnie uczestniczymy w toczących się postępowaniach, jako pełnomocnicy i doradcy klienta. Dbamy o to, by organy kontrolne w ramach toczącego się postępowania precyzyjnie określiły stan faktyczny konkretnych sytuacji, uwzględniając materiał dowodowy przedstawiony przez klienta, dzięki czemu ograniczamy dowolność interpretacyjną stanów faktycznych przez kontrolujących. Osiągamy to poprzez aktywny dialog z kontrolującymi, sporządzanie wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołów pokontrolnych. Ponadto, gdy decyzja organu jest niekorzystna, sporządzamy odwołania do organów wyższej instancji oraz sporządzamy skargi na decyzje do sądów administracyjnych.
Będąc świadomymi prawa każdego do przedstawiania swoich racji i dowodów w toku postępowania podatkowego, bronimy klienta, którego prawa podmiotowe w tym względzie zostały naruszone.

Usługa ta obejmuje w szczególności:

 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędną w przypadku kontroli podatkowych przeprowadzanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej (czynna reprezentacja klienta, sporządzanie pism procesowych)
 

Usługi rachunkowe i księgowe

W ramach świadczenia kompleksowych usług księgowych i rachunkowych nasze biuro rachunkowe gwarantuje rzetelną i bieżącą obsługę takich obszarów jak:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu
 • obsługa sprawozdawczości podatkowej,
 • obsługa sprawozdawczości do GUS, NBP itd.
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego
 • reprezentację klienta przed organami skarbowymi

Doradztwo podatkowe świadczone przez kancelarię podatkową Noblesse polega m.in. na wsparciu klientów w obszarze prawno-podatkowym poprzez udzielanie wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, przygotowywanie opinii, oraz sporządzanie pism procesowych.

Bieżące doradztwo podatkowe obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych (PIT, CIT)
 • doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
 • doradztwo w zakresie pozostałych podatków m.in. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku rolnego i leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych
 • występowanie o indywidualne interpretacje podatkowe dające gwarancję bezpieczeństwa w aspekcie prawno-podatkowym oraz odpowiedzialności karno-skarbowej
 • reprezentowanie klienta przez organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi
 • przygotowywanie opinii podatkowych w zakresie przepisów prawa podatkowego
 • doradztwo w zakresie cen transferowych, przekształceń podmiotów
 • planowanie podatkowe – pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu długofalowej polityki podatkowej firmy
 • informowanie Klienta o zmianach w przepisach podatkowych mających wpływ na jego działalność gospodarczą
 • indywidualne lub grupowe szkolenia w zakresie prawa podatkowego

Audyt podatkowy

Przegląd podatkowy ma za zadanie zweryfikowanie poprawności dokonywanych przez Klienta rozliczeń podatkowych i wskazanie ewentualnych obszarów ryzyka podatkowego oraz możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych w oparciu o aktualne przepisy prawa podatkowego. Świadczenie usługi audytu podatkowego polega na okresowym badaniu zgodności z prawem podatkowym kwalifikacji zdarzeń gospodarczych, prawidłowości ustalania podstaw i przedmiotu opodatkowania.

Dzięki tej usłudze dany podmiot zyskuje wiedzę co do ewentualnie popełnionych błędów i obszarów ryzyka ich wystąpienia, zyskuje czas potrzebny do podjęcia stosownych działań korygujących, a tym samym unika ewentualnej odpowiedzialności prawnej i sankcji z tym związanych.

Przegląd podatkowy obejmuje w szczególności:

 • kontrolę poprawności rozpoznawania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu,
 • kontrolę poprawności rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • kontrolę poprawności rozliczania transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • kontrolę poprawności sporządzania deklaracji podatkowych.

Obsługa Kadrowo-Płacowa

 • administrowanie aktami osobowymi pracowników
 • sporządzanie dokumentów kadrowych: umów o pracę, umów cywilnoprawnych – zlecenie, dzieło, świadectw pracy, aneksów do umów, wypowiedzeń umów, dokumentów niezbędnych podczas procesu zatrudnienia pracownika
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz zaświadczeń o zarobkach
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji na PFRON
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS
 • sporządzanie list płac, kwitków wynagrodzeń
 • zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • przekazywanie raportów rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie i przesyłanie dokumentów na potrzeby podatku dochodowego od pracowników do organów podatkowych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT)

Analizy finansowe i controling

Do przeprowadzanych analiz kancelaria podatkowa Noblesse stosuje nowoczesne metody analityczne m.in.:

 • analizę wskaźnikową (wskaźniki rentowności, płynności finansowej, sprawności zarządzania majątkiem, finansowania działalności)
 • analizę progu rentowności
 • analizę metodą du Ponta
 • analizę wrażliwości
 • wskaźniki oceny efektywności inwestycji.

Każda podejmowana w przedsiębiorstwie decyzja powinna być oparta na solidnych fundamentach. Jednym z nich są wyniki analizy finansowej, które odzwierciedlają sytuację majątkową oraz finansową danej jednostki gospodarczej.
Biuro rachunkowe Noblesse służy pomocą w ocenie wyników dotychczas podejmowanych decyzji gospodarczych, które miały bezpośredni wpływ na bieżącą kondycję finansową przedsiębiorstwa.

 
Zadzwoń
Nawigacja