Ogólne zasady zawieszania działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej to swego rodzaju przerwa w jej wykonywaniu. Może ona pomóc przetrwać trudny czas, związany chociażby z kryzysem gospodarczym. Kto może skorzystać z tego mechanizmu?

Nie ma wątpliwości, że dla prowadzących własną działalność gospodarczą nastał bardzo trudny czas, związany przede wszystkim z inflacją, rosnącymi cenami energii czy trudnościami w dostępie do kredytów. Zresztą właściwie od wybuchu pandemii COVID-19 trudno mówić o sprzyjających warunkach do prowadzenia działalności gospodarczej. Sposobem na przetrwanie trudności może okazać się zawieszenie jej prowadzenia. Jednak rozwiązanie to dostępne jest tylko dla przedsiębiorców spełniających warunki określone w Prawie przedsiębiorców. Kiedy więc zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej jest dopuszczalne?

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników

Z instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej – stosownie do art. 22 ust. 1 Prawa przedsiębiorców – może skorzystać przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Właściwie jedynie wyjątek od tej reguły dotyczy przedsiębiorców, których wszyscy pracownicy przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Jednak w przypadku, gdyby okazało się, że pracownicy zakończą korzystanie z tych urlopów nie oznacza to, że pracodawca musi wznowić prowadzenie działalności gospodarczej. Może on dalej korzystać z jej zawieszenia, ale musi liczyć się z koniecznością wypłacania pracownikom wynagrodzenia tak, jak za przestój.

Zawieszenie oraz ponowne podjęcie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Warto pamiętać, że z omawianego tu rozwiązania może skorzystać każdy przedsiębiorca, bez względu na to, w jakiej formie prawnej prowadzi swój biznes. Tym samym zwiesić działalność gospodarcza ma prawo zarówno osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółka prawa handlowego. Przy czym należy pamiętać, że w każdym z tych przypadków zawiesić działalność można na różny okres. Zgodnie z art. 23 Prawa przedsiębiorców:

  • przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni;
  • przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Zawieszenie działalności przez wspólnika spółki cywilnej

Specjalne zasady zawieszania działalności ustawodawca w Prawie przedsiębiorców wprowadził dla przedsiębiorcy, który działa w ramach spółki cywilnej. W takich wypadkach należy pamiętać o tym, że:

  • zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników (art. 22 ust. 5);
  • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach (art. 22 ust. 4);
  • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form (art. 22 ust. 3).

Skutki zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej

Przez czas zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może jej wykonywać, ani osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 25 ust. 1). Jednak nie oznacza to, iż traci on wszystkie uprawnienia związane ze statusem przedsiębiorcy. Wręcz przeciwnie, a katalog tych z nich, które zachowuje w okresie zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej zawiera art. 25 ust. 2 Prawa przedsiębiorców. Wśród nich warto wskazać prawo przedsiębiorcy m.in. do:

  • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  • przyjmowania należności powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
  • osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *