Omówienie „POLSKIEGO ŁADU”

Polski Ład – zmiany w podatkach

Jednym z kluczowych elementów Nowego Polskiego Ładu jest szeroki pakiet zmian podatkowych. Z informacji opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów wynika, iż obejmie on reformę systemu opodatkowania, wsparcie innowacji oraz pobudzenie inwestycji i rozwoju, a także rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

1.Reforma klina podatkowego

W ramach Nowego Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów przewidziało szereg zmian dotyczących opodatkowania dochodów osób fizycznych. Celem tych zmian jest zmniejszenie klina podatkowego.

Najważniejsze zapowiadane zmiany to:

1)podwyższenie kwoty wolnej z 8000 zł do 30.000 zł,

2)podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł,

3)ulga dla klasy średniej – będzie dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70.000 zł-130.000 zł. Dzięki uldze reforma będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6000 zł do 11.000 zł miesięcznie,

4)likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku (7,75%),

5)likwidacja ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – składka zdrowotna będzie liczona proporcjonalnie do dochodu bez możliwości jej odliczania od podatku,

6)zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego.

7)ulga dla Polaków powracających z emigracji – od 2022 r. będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50.000 zł,

8)zmiany we wspólnym rozliczaniu małżonków – będą mogli rozliczyć się razem już w roku zawarcia małżeństwa.

2.Ulgi na innowacje

2.1.Ulga B+R i IP Box

Przedsiębiorcy mogą obecnie korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz IP Box. Natomiast od stycznia 2022 r. będą oni mogli korzystać z nich równocześnie, w ramach tego samego procesu produkcyjnego.

Do tej pory podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box, nie miał możliwości korzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R. Teraz zyska taką możliwość. Projektowane przepisy dają prawo – przy określeniu dochodu z tytułu kwalifikowanych IP – zastosować odliczenie kosztów kwalifikowanych z tytułu działalności badawczo-rozwojowej.

2.2.Ulga na prototyp

To rozwiązanie, które podatkowo pomoże twórcom w przekuciu pomysłu w praktyczne rozwiązanie. Pozwoli taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji.

Z ulgi na prototyp będzie mogła skorzystać każda firma, która opracuje nowy produkt, dotychczas niefunkcjonujący na rynku. Ulgę będzie można zastosować nie tylko na projekty takie jak konstrukcja hybrydowego pociągu, ale też na produkt innowacyjny w skali firmy, niewystępujący dotąd na rynku, który będzie rozwijał ofertę firmy i pozwoli jej zdobywać nowe rynki.

Z tytułu ulgi na prototyp firmy zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie (nie więcej jednak niż 10% dochodu). Aby ułatwić firmom stosowanie ulgi, przepisy będą zawierały precyzyjną listę wydatków, które będą mogły być uznane za przydatne do opracowania (produkcji próbnej) prototypu i wprowadzenia go na rynek.

2.3.Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację przemysłową będzie skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych.

Ulga ta umożliwi odliczenie od dochodu dodatkowych 50% kosztów zakupu robota, a także wydatków związanych z jego instalacją, zakupem potrzebnego do jego działania oprogramowania oraz odpowiednim przeszkoleniem pracowników. Każda złotówka wydana na robotyzację produkcji, będzie mogła zostać zaliczona w 150% do kosztów uzyskania przychodu.

Z ulgi może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego, tj. maszynę naśladującą ruch ręki człowieka, wykonującą ruch w kilku osiach, programowaną.

2.4.Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Z tej ulgi będą mogły skorzystać firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Dzięki uldze firmy inwestujące np. w badaczy, programistów, wynalazców, konstruktorów, inżynierów czy farmaceutów, będą mogły zaproponować im wyższe wynagrodzenie.

Warunkiem skorzystania z ulgi będzie:

zaangażowanie pracownika w działalność B+R,

posiadanie przez pracownika tytułu naukowego lub wybranego tytułu zawodowego.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników i są płatnikami, będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.

Dzięki wsparciu w postaci ulgi, firmy będą mogły zaoferować takim ekspertom lepsze warunki pracy. Zwiększą tym samym swoją konkurencyjność w porównaniu do zagranicznych firm. Proponowana ulga na pracowników będzie zapobiegać także emigracji zarobkowej polskich specjalistów za granicę.

3.Wsparcie ekspansji i rozwoju firm

3.1.Ulga IPO

W ramach przyjętej strategii wprowadzone zostaną podatkowe zachęty dla podmiotów wchodzących na giełdę i inwestujących w giełdowych debiutantów.

1.Ulga dla emitenta, która umożliwi:

uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem);

odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).

2.Ulga dla inwestora indywidualnego polegająca na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat.

3.2.Ulga Venture Capital

W ramach restartu gospodarki Ministerstwo Finansów proponuje również preferencje podatkowe dla inwestowania w start-upy za pośrednictwem funduszy Venture Capital. W ramach tego rozwiązania, inwestor już na wejściu odliczy część kwoty inwestycji od swojego dochodu.

3.3.Ulga konsolidacyjna

Firmy potrzebują impulsu, aby szybko przeprowadzić procesy konsolidacyjne i zwiększać przewagi konkurencyjnej na rynkach.

Dlatego powstanie ulga na konsolidacje firm, która:

będzie adresowana do podatników, którzy chcą np. ratować firmę w kiepskiej kondycji finansowej poprzez jej przejęcie;

będzie działała podobnie jak ulga B+R;

wydatki związane z przejęciem innej spółki, które są kosztem uzyskania przychodu, będą też odliczane od dochodu;

dotyczy wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej (na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki, itp.).

Podatnik oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, będzie mógł również w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że na każdą złotówkę wydaną na konsolidację, dochód do opodatkowania zmniejszy się o 2 zł.

3.4.Ulga na ekspansję

To ulga adresowana do firm, które zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Dotyczy wydatków poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów (uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji). Dzięki proponowanej uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi i to aż do kwoty 1 mln zł.

3.5.Nowy estoński CIT

Wsparciem strategii rozwoju biznesu będzie zmodyfikowany i jeszcze bardziej atrakcyjny dla różnych branż tzw. estoński CIT.

Najważniejszą zmianą będzie usunięcie trzech z pięciu warunków wejścia w system estońskiego CIT:

zniesiony zostanie limit przychodowy, który wyłączał z systemu estońskiego większe podmioty,

uprawnione do skorzystania z tej formy opodatkowania będą nie tylko spółki z o.o. i SA, ale również, na określonych zasadach, trzy kolejne rodzaje form prawnych: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie,

zlikwidowany zostanie minimalny wolumen inwestycji, który w okresie spowolnienia gospodarczego był dla firm ważnym czynnikiem ryzyka.

Pozostaną tylko dwa dotychczasowe warunki:

ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury,

osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej

2021

2022

Przychody Max. 100 mln Brak limitu
Formy działalności Sp. z o.o., spółka akcyjna sp. z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółdzielnia
Nakłady inwestycyjne Przyrost nakładów inwestycyjnych o:

– 15%, jednak nie mniej niż 20.000 zł – w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych,

– 33%, jednak nie mniej niż 50.000 zł – w okresie 4 lat podatkowych

Brak obowiązku wykazywania nakładów inwestycyjnych
Efektywne opodatkowanie małych podatników 25% 20%
Podatek na wyjściu (przy rezygnacji z ryczałtu) Tak Brak

Efektywne opodatkowanie, czyli łącznie PIT od CIT wynosi aktualnie na estońskim CIT:

25% dla małych podatników

30% dla większych podatników CIT.

Stawki te jednak można obniżyć o 5 p.p., kolejno do 25% i 20% w przypadku, gdy podatnik zwiększy inwestycje co najmniej 50% w okresie dwuletnim lub 110% w okresie czteroletnim.

Po zmianach zasada ta nie będzie dotyczyła małego podatnika. W jego przypadku efektywne opodatkowanie PIT i CIT wynosić będzie zawsze 20%, bez względu na wolumen inwestycji.

Dla dużych podatników, którzy skorzystają z ryczałtu pozostawiona zostanie dotychczasowa możliwość wykazania zwiększonych nakładów inwestycyjnych w okresach dwuletnich. Jednak obniżone efektywne opodatkowanie w wysokości 25% dotyczyć będzie nie tylko okresu po wyjściu z estońskiego CIT, jak dotychczas, ale także okresu pozostawania w estońskim CIT.

3.6.Tworzenie Grup VAT

Jednym z kluczowym elementów Polskiego Ładu jest szeroki pakiet zmian podatkowych, którego głównym celem jest pobudzenie oraz wzmocnienie inwestycji i rozwoju. W ramach Nowego Polskiego Ładu zostanie wprowadzona możliwości tworzenia grup VAT. Polska do tej pory nie korzystała z takiej możliwości.

Tworzenie grup VAT umożliwi przedsiębiorcom zarządzanie podatkiem naliczonym i zwrotami tego podatku, co korzystnie wpłynie na cash flow w ramach całej struktury. Grupa VAT pozwala uprościć rozliczenia pomiędzy powiązanymi podmiotami, gdyż transakcje nie podlegają opodatkowaniu VAT w ramach grupy.

Korzyści z grupy VAT:

lepsza płynność finansowa,

jeden zbiorczy JPK_VAT dla grupy zamiast oddzielnych JPK_VAT składanych przez poszczególne spółki,

brak faktur wewnątrz grupy,

brak MPP i weryfikacji na białej liście,

mniejsze ryzyko kontroli,

traktowanie grupy VAT jako wiarygodnego podatnika,

ekonomiczna neutralność obrotów.

W fazie pilotażowej założenia grupy VAT oparte będą na rozwiązaniach znanych przedsiębiorcom z PGK (Podatkowej Grupy Kapitałowej) funkcjonującej na gruncie CIT.

4.Zmiany dla inwestorów

4.1.Centrum Obsługi w MF (Investor Deska) – jedno okienko dla wielkich inwestorów

Dla strategicznych klientów zarówno zza zagranicy jak i z Polski, powstanie Centrum Obsługi Inwestora. Będzie dbało o ich kompleksową obsługę. Zarówno na etapie wydawania Interpretacji 590 jak i potem, w ramach bieżącej obsługi firmy, która zdecydowała się postawić na Polskę. Dzięki temu kluczowe inwestycje będą bezpośrednio obsługiwane przez Ministerstwo Finansów.

4.2.Jedna decyzja dla jednej inwestycji (Interpretacja 590)

Będziemy wydawać wielkim inwestorom jedną opinię o wszystkich podatkowych skutkach zainwestowania w Polsce. Będzie to Interpretacja 590, czyli przygotowane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów porozumienie inwestycyjne.

Podatkowe konsekwencje dużych inwestycji dotyczą PIT, CIT, VAT, akcyzy, niejednokrotnie również podatku od nieruchomości czy cła. Każdy podatek to oddzielna interpretacja, inny organ.

Interpretacja 590 obejmować będzie nie tylko interpretację indywidualną, ale także ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia cenowego. Po zawarciu umowy z inwestorem, będzie obowiązywała przez 5 lat od daty jej wydania. Możliwe będą renegocjacje jej treści skutkujące zmianami w porozumieniu, w tym przedłużeniem okresu jego obowiązywania.

Warunki skorzystania z interpretacji 590:

wolumen inwestycji powyżej 100 mln zł,

opłata wstępna w wysokości 50.000 zł,

indywidualnie ustalana opłata główna od 100.000 zł do 500.000 zł.

4.3.Ułatwienia dla Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK)

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie podatkowej grupy kapitałowej jest atrakcyjnym modelem biznesowym, którego zaletą jest możliwość wspólnego rozliczania dochodów i strat przez spółki wchodzące w skład grupy. Obecnie PGK mogą teraz utworzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi 500.000 zł.

W ramach Nowego Ładu Ministerstwo Finansów proponuje zmniejszenie tej wartości o połowę, do 250.000. Dzięki temu możliwość założenia grupy podatkowej będzie otwarta dla mniejszych podmiotów. Chce również dopuścić połączenia, przekształcenia oraz podziały spółek, które tworzą PGK oraz znieść warunek rentowności. Jej brak skutkuje automatyczną utratą przez grupę statusu podatnika. To odpowiedź na wyzwania, które stanęły przed PGK w trakcie epidemii, kiedy z uwagi na zmieniającą się sytuację gospodarczą trudno było zagwarantować osiągnięcie 2% progu rentowności

2021 r.

2022 r.

Minimalny kapitał zakładowy

500.000 zł – minimalna przeciętna wysokość kapitału zakładowego

250.000 zł – możliwe powiązania pomiędzy spółkami zależnymi

Warunek rentowności

2% warunek rentowności

brak warunku rentowności

Rozliczanie strat

brak możliwości rozliczenia strat przez spółkę zależną

możliwe rozliczenie strat przez spółkę zależną

Forma sporządzenia umowy

sporządzanie umowy w formie aktu notarialnego

brak wymogu sporządzania umowy w formie aktu notarialnego

4.4.Podatkowe Grupy VAT

Aktualnie podatkowe grupy kapitałowe mogą w Polsce rozliczać wspólnie tylko CIT. Brakuje im wspólnego rozliczenia VAT, które jest europejskim standardem. Ten brak sprawia, że Polska jest mniej konkurencyjnym miejscem inwestowania niż większość krajów Unii Europejskiej.

Rozwiązania zaproponowane w ramach Nowego Ładu to

uproszczenie zakładania podatkowych grup kapitałowych,

możliwość tworzenia grup VAT przez firmy z sektora MŚP,

brak limitu minimalnej wysokości kapitału zakładowego,

zmniejszenie kryterium udziałowego, które wyniesie 50%, a nie tak jak w Grupach CIT 75%.

4.5.Polska Spółka Holdingowa (PSH) – usunięcie podatkowych barier do inwestowania

Ministerstwo Finansów proponuje, aby dywidenda otrzymywana przez Polską Spółkę Holdingową ze spółki zależnej była zwolniona z podatku w 95%. Beneficjentami tego rozwiązania będą inwestorzy spoza Unii Europejskiej. O ile firmy pochodzące z EOG i Szwajcarii są z opodatkowania całkowicie zwolnione, to inwestor z kraju trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych czy Japonii, musi zapłacić podatek od całej wypłacanej dywidendy.

Po zmianach podatek będzie pobierany jedynie od 5% wartości wypłacanej dywidendy. Będzie to bardzo poważna zachęta dla inwestorów spoza UE do zainwestowania w Polsce. Firmy pochodzące z Unii Europejskiej również skorzystają ze zmiany. Będą mogły zdecydować, czy korzystają z całkowitego zwolnienia z podatku po dwóch latach posiadania akcji czy z 95% dwa razy szybciej, czyli już po roku.

Aktualnie, jeśli spółka matka decyduje o sprzedaży swojej spółki córki, to od zbycia udziałów płaci 19% CIT. W ramach Nowego Ładu zostanie wprowadzone całkowite zwolnienie sprzedaży udziałów lub akcji.

4.6.Opcja opodatkowania VAT usług finansowych

Ministerstwo Finansów proponujemy, aby instytucje finansowe miały możliwość wyboru objęcia ich działalności VAT. Taki krok w żaden sposób nie zwiększy kosztów ich usług, ale ułatwi im rozpoczęcie inwestowania w Polsce.

Źródło: Lex

Dodaj komentarz