Połączenie przez przejęcie nie pozbawia prawa do 9-proc. CIT – potwierdza KIS

Od 2019 r. mali podatnicy, których przychody w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 mln euro mogą opodatkować swoje dochody wedle niższej, 9-proc., stawki CIT. Preferencyjne zasady opodatkowania nie są jednak dostępne dla wszystkich. W kręgu podmiotów pozbawionych możliwości skorzystania z obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych znalazły się między innymi podmioty powstałe w skutek różnych procesów reorganizacyjnych – w wyniku przekształceń, podziałów czy połączeń. Choć przepisy wydają się w tym względzie bezwzględne, najnowsze interpretacje indywidualne dają jednak nadzieję na utrzymanie korzystniejszego opodatkowania przez podatników, którzy w wyniku połączenia przejęli inne spółki.

Prawo do 9-proc. CIT

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT podatek dochodowy od osób prawnych według stawki 9 proc. podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, opłacają podatnicy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Z korzystniejszych zasad opodatkowania mogą przy tym skorzystać podatnicy rozpoczynający działalność

Przepisy stanowią jednak, że z opodatkowania stawką 9 proc. w roku rozpoczęcia działalności i w roku następnym nie mogą skorzystać między innymi podatnicy, którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników.

Mogłoby to sugerować, że przeprowadzenie jakiegokolwiek procesu połączenia uniemożliwia opodatkowanie dochodów spółki wedle niższej, 9-proc. stawki CIT. Odmienne wnioski płyną jednak z lektury i analizy najnowszych interpretacji indywidualnych. Wynika z nich bowiem, że prawo do opodatkowywania swoich dochodów na preferencyjnych zasadach zachowują podatnicy, którzy w ramach procesu połączenia przejęli inne podmioty.

Korzystne interpretacje podatkowe

Korzystne dla podatników stanowisko zostało przedstawione między innymi w interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2022 r., nr akt 0111-KDIB1-2.4010.678.2022.1.EJ. Organ interpretacyjny potwierdził w niej, że z 9-proc. stawki CIT będzie mogła wciąż korzystać spółka akcyjna, która w ramach procedury połączenia przez przejęcie wchłonie inną spółkę komandytową. W uzasadnieniu do wskazanej interpretacji wskazano, że wyłączenie dotyczące podatników „utworzonych” w wyniku połączenia należy stosować wyłącznie do przypadków, w których w wyniku połączenia utworzony zostanie nowy podmiot. Aby zatem art. 19 ust. 1a ustawy o CIT miał zastosowanie do konkretnego podatnika, musi on zostać utworzony w jeden ze sposobów wskazanych na gruncie powołanego przepisu. Oznacza to, że podatnicy, którzy stosowali wcześniej stawkę 9-proc. CIT i przejęli inny podmiot w trybie wskazanym w kodeksie spółek handlowych zachowają prawo do stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Zdaniem dyrektora KIS w wyniku połączenia przez przejęcie, nie dochodzi bowiem do powstania nowego podmiotu, ponieważ cały majątek spółki przejmowanej przechodzi na spółkę przejmującą. W efekcie wskutek przejęcia spółka przejmująca zwiększa jedynie swój majątek, zachowując pierwotny byt.

Na uwagę zasługuje również interpretacja z 17 października 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.493.2022.1.PB, dotycząca utrzymania preferencyjnych zasad opodatkowania CIT przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która w procesie połączenia przez przejęcie przejmie spółkę utworzoną (wydzieloną) wcześniej w wyniku podziału innego podmiotu. Zdaniem dyrektora KIS nie przekreśla możliwości stosowania obniżonej stawki CIT przejęcie podmiotu, który wcześniej był uczestnikiem innego procesu reorganizacyjnego (podziału). Stanowisko to potwierdza możliwość dalszego korzystania z 9-proc. stawki podatku dochodowego od osób prawnych również wtedy, gdy połączenie przez przejęcie jest zaledwie jednym z elementów znacznie rozleglejszego procesu reorganizacyjnego.

Aktualna linia orzecznicza dyrektora KIS daje nadzieję na zachowania korzystniejszych reguł opodatkowania dla podatników angażujących się w niektóre procesy reorganizacyjne. Pozostaje mieć nadzieję, że to korzystne dla podatników podejście zostanie utrzymane również w kolejnych interpretacjach wydawanych w podobnych sytuacjach.

Podstawa prawna:

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *