Praca zdalna okazjonalna w dniu wolnym od pracy.

Czy wniosek o pracę zdalną okazjonalną może zostać zaakceptowany, jeżeli dotyczy pracy w dniu wolnym, na który pracodawca polecił pracę w oparciu o szczególne potrzeby pracodawcy?

Wnioski o pracę okazjonalną składane są na dni pracy. Co do zasady, są to dni oznaczone w rozkładzie czasu pracy pracownika jako dni, w których ma on świadczyć pracę. Przepisy nie zawierają jednak wprost zastrzeżenia, że może to być wyłącznie dzień rozkładowej pracy. Jeżeli pracodawca zlecił pracownikowi pracę w dniu wolnym, możliwe jest złożenie i zaakceptowanie wniosku o pracę zdalną okazjonalną na ten dzień.

Praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 67(18) k.p.). Wyróżnić można w tym zakresie pracę zdalną:

  • stałą – realizowanie pracy wyłącznie zdalnie,
  • naprzemienną (hybrydową) – praca wykonywana częściowo zdalnie, częściowo tradycyjnie (w biurze, siedzibie pracodawcy itp.),
  • praca zdalna okazjonalna.

Ta ostatnia wykonywana może być w oparciu o wniosek (wnioski) pracownika, w wymiarze do 24 dni w roku kalendarzowym. Jej wyróżnienie jest o tyle ważne, że nie będą do niej stosowane liczne obowiązki pracodawcy (m.in. obowiązek zapewnienia narzędzi pracy czy zwrotu kosztów poniesionych na prąd lub usługi telekomunikacyjne).

Najpierw polecenie, potem wniosek

Nowe przepisy k.p. wskazują, że praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.  Co do zasady, zatem mówimy o dniach pracy wynikających z rozkładu czasu pracy. W przeciwieństwie jednak do innych przepisów kodeksu pracy (np. art. 103(2) par. 2 k.p., zgodnie z którym urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy) w art. 67(33) k.p. nie odniesiono się w żaden sposób do dni zaplanowanej pracy w rozkładzie czasu pracy.

Nie można więc wykluczyć ustalenia na dzień wolny, w którym pracodawca poleceniem uzasadnionym szczególnymi potrzebami nakazał pracownikowi wykonywania pracy. Akceptacja wniosku pracownika dotyczącego wykonywania pracy okazjonalnej w dniu, który co do zasady jest dniem wolnym od pracy dla tej osoby, ale w którym pracodawca polecił wykonywania pracy w oparciu o art. 151(3) k.p. nie jest wykluczona – z żadnego przepisy nie wynika ograniczenie dla realizowania takiej pracy w formie pracy zdalnej.

Przykład: Pracownik pracuje w dni pon. – pt. W piątek pracodawca wydaje mu polecenie przygotowania w sobotę dokumentacji do projektu. Pracownik chciałby wykonać to zadanie w domu – składa wniosek o pracę zdalna okazjonalną, który pracodawca może (nie musi) zaakceptować.

Ważne: Pracodawca, zlecając pracę w dniu wolnym od pracy, nie może nakazać pracownikowi wykonywania w tym dniu pracy zdalnie, chyba że będą spełnione warunki do wydania polecenia pracy zdalnej określone w art. 67(19) par. 3 k.p. (np. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego). Nie byłaby to jednak praca zdalna okazjonalna, która może być wykonywana jedyne na wniosek pracownika.

Rekompensata

Za pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy pracownik powinien do końca okresu rozliczeniowego uzyskać inny dzień wolny od pracy w terminie z nim uzgodnionym  (art. 151(3) k.p.).  Praca okazjonalna w dniu wolnym będzie zatem skutkowała zasadniczą koniecznością ustalenia innego dnia wolnego.

Podstawa prawna:

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

———————————————————————————-

Biuro Rachunkowe Noblesse Poznań, Warszawa zachęca do lektury blogów o tematyce: Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Praca Księgowy, Praca Księgowa, Audyt, Kadry i Płace.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *