Pracownicze plany kapitałowe

Wielu Polaków zastanawia się, jak oszczędzać pieniądze na emeryturę. Odpowiedzią na ich potrzeby są Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli system oszczędności wspierany przez pracodawcę oraz Państwo, dzięki któremu gromadzone będą środki na przyszłą emeryturę.

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? To powszechny system prywatnego, długofalowego oszczędzania środków na emeryturę. Fundusze będą pochodzić od:

 • pracownika,
 • pracodawcy,
 • Państwa.

Powstanie pracowniczych planów kapitałowych związane jest z wejściem w życie Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, co nastąpiło 1 stycznia 2019. Za założenie PPK odpowiedzialne będą wszystkie podmioty, które zatrudniają co najmniej 1 osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu na podstawie określonych tytułów. Wśród podmiotów zatrudniających znajdują się:

 • pracodawcy,
 • zleceniodawcy,
 • nakładcy,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
 • podmioty, w których działa rada nadzorcza, pod warunkiem, że członkowie tej rady otrzymują wynagrodzenie za pełnioną funkcję.

Podmiot zatrudniający podejmuje współpracę z instytucją finansową na podstawie umów:

 • o zarządzanie PPK,
 • o prowadzeniu PPK (podpisywaną w imieniu zatrudnionych i na ich rzecz).

Wówczas instytucja finansowa tworzy specjalne, imienne rachunki dla każdej z zatrudnionych osób, na których będą gromadzone środki. Do systemu pracodawca automatycznie zapisuje wszystkich zatrudnionych pomiędzy 18. a 55. rokiem życia. Osoby po 55. roku życia zapisują się na swój wniosek. Do programu nie mogą przystąpić osoby powyżej 70. roku życia. Z PPK można się wypisać na własny wniosek, jednak po upływie 4 lat pracodawca ponownie będzie zapisywał do programu wszystkie osoby zatrudnione, również te, które wcześniej zrezygnowały.

Plany kapitałowe dla pracowników – zasady prowadzenia i kwoty wpłat

Pracowniczy program kapitałowy zakłada, że oszczędności pochodzą zarówno od pracownika, pracodawcy, jak i od Państwa. Wpłaty od pracownika to:

 • wpłata podstawowa – wynosi od 0,5 do 2% miesięcznego wynagrodzenia; wpłata poniżej 2% możliwa jest wówczas, gdy miesięczne wynagrodzenie pracownika nie przekracza 120% średniego miesięcznego wynagrodzenia w kraju;
 • wpłata dodatkowa – maksymalnie 2% miesięcznego wynagrodzenia; o wysokości wpłaty decyduje pracownik.

Środki zgromadzone na koncie pracowniczego programu kapitałowego to także kwoty wpłacane przez podmiot zatrudniający – są to: wpłata podstawowa wynosząca 1,5% i wpłata dodatkowa w wysokości 2,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto. Fundusz wspiera również Państwo – każdy pracownik, dla którego utworzono w trwającym lub poprzednim kwartale PPK, otrzyma 250 złotych na powitanie, pod warunkiem, że przez 3 miesiące będą za niego dokonywane wpłaty podstawowe. Dodatkowe 240 złotych na rok otrzyma pracownik, którego suma wpłat w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia lub 25% kwoty wpłat podstawowych liczonych od sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia (dla pracowników z wpłatą podstawową poniżej 2%).

Wpłaty są obliczane z wynagrodzenia brutto pracownika, ale potrącane z wynagrodzenia netto – podmiot zatrudniający oblicza wysokość wpłat – swojej i pracownika – i wpłaca je na indywidualne konto do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały pobrane.

Jaką instytucję finansową wybrać?

Pracownicze Plany Kapitałowe zakładają, że środki gromadzone będą na rachunkach prowadzonych przez instytucje finansowe. Pracodawca, w porozumieniu z pracownikami, może wybrać:

 • zakład ubezpieczeń na życie,
 • towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 • powszechne lub pracownicze towarzystwo emerytalne.

Każda z tych instytucji, by prowadzić pracownicze plany kapitałowe, musi:

 • mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami,
 • dysponować kapitałem w wysokości min. 25 000 000 złotych,
 • utworzyć co najmniej 8 funduszy zdefiniowanej daty, które spełniają ustawowe warunki,
 • zostać wpisana do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Kiedy pracownicy przystąpią do Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Pracownicze Plany Kapitałowe będą wchodzić w życia stopniowo. Ustawa przewiduje kilka dat związanych z wprowadzeniem programu w przedsiębiorstwach:

 • 1 lipca 2019 – wówczas Pracownicze Plany Kapitałowe będą obowiązkowe dla podmiotów zatrudniających minimum 250 pracowników;
 • 1 stycznia 2020 – Pracownicze Plany Emerytalne utworzą podmioty, które zatrudniały co najmniej 50 pracowników na dzień 30 czerwca 2019;
 • 1 lipca 2020 – Pracownicze Plany Kapitałowe staną się obowiązkowe dla podmiotów zatrudniających minimum 20 osób;
 • 1 stycznia 2021 – PPK wprowadzą pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Co stanie się z pieniędzmi zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych w ramach PPK?

Pracowniczy program kapitałowy zakłada, że zgromadzone środki są własnością prywatną – w ten sposób ustawodawca chciał uniknąć powtórzenia sytuacji związanej z likwidacją OFE. Oszczędności:

 • będą podlegały dziedziczeniu,
 • będą częścią małżeńskiej wspólności majątkowej.

W okresie prowadzenia PPK środki będą inwestowane w spółkach publicznych, stosownie do wieku uczestnika – wraz z wiekiem powinno maleć ryzyko inwestycji środków. Możliwa będzie również wypłata funduszy w określonych sytuacjach:

 • po 60. roku życia nastąpi jednorazowa wypłata 25% zgromadzonych środków; pozostała część będzie wypłacana w 120 miesięcznych ratach;
 • 25% bez konieczności zwrotu zostanie wypłacone w razie poważnej choroby uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka;
 • w przypadku żądania zwrotu środków – wówczas jednak pracownik otrzyma tylko część zgromadzonych pieniędzy i będzie musiał zapłacić podatek dochodowy.

Pracownicze Plany Kapitałowe są odpowiedzią na coraz mniej wydajny system emerytalny w Polsce – podczas gdy rośnie liczba osób starszych, nie wzrasta liczba urodzeń, stąd na emerytury będzie w przyszłości pracować znacznie mniej osób w wieku produkcyjnym.Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych pozwoli na otrzymanie dodatkowych środków, gwarantując godne życie po zakończeniu aktywności zawodowej. Każdy pracodawca ma obowiązek podjęcia współpracy z instytucją finansową w ramach PPK, w związku z czym potrzebuje fachowej pomocy. Tę oferuje biuro rachunkowe Noblesse, które prowadzi kadry i płace, a także zapewnia profesjonalne usługi księgowe dla firm.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *