Rozliczanie faktur korygujących – in minus – Kancelaria Noblesse Poznań

1.Wstęp

Niniejszy poradnik dotyczy rozliczania przez sprzedawców i nabywców faktur korygujących, o których mowa w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Są to faktury korygujące wystawiane:a.

do faktur z wykazanym podatkiem VAT:

obniżające podstawę opodatkowania w związku z udzieleniem po dokonaniu sprzedaży obniżki lub opustu ceny,

obniżające podstawę opodatkowania w związku ze zwrotem towarów lub opakowań,

obniżające podstawę opodatkowania w związku ze zwrotem nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,b.

w związku z pomyłkowym wykazaniem na fakturze kwoty podatku wyższej niż należna.

Wskazać przy tym należy, że zarówno w przypadku sprzedawców rozliczających wskazane faktury korygujące, jak i w przypadku rozliczających te faktury korygującej nabywców, istotne są pojęcia „uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania” oraz „spełnienia” tych uzgodnionych warunków. Wskazać w związku z tym należy, że z objaśnień podatkowych z dnia 23 kwietnia 2021 r. wynika, że:a.

przez uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania rozumie się ustalenie przez strony faktu obniżenia wykazanego na fakturze pierwotnej wynagrodzenia, jak również że: „tak rozumianym uzgodnieniem może być zawarcie umowy określającej w jakich sytuacjach nabywca uzyskuje prawo do odzyskania części wynagrodzenia, np. ze względu na przyznany mu w ustalonych warunkach rabat. Przesłanki uzasadniające obniżenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego mogą być również zawarte w regulaminach realizacji sprzedaży lub ogólnych warunkach umowy, których akceptacja dokonywana jest w momencie przystąpienia nabywcy do transakcji. W tego typu przypadkach uzgodnienie stanowi wspomniany fakt przystąpienia do czynności stanowiący wyraz zgody na treść dokumentu”,b.

przez spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania rozumie się ziszczenie się zdarzenia stanowiącego przesłankę obniżenia wynagrodzenia.

2.Nowe zasady rozliczania faktur korygujących obniżających przez sprzedawców

Do 31 grudnia 2020 r. warunkiem obniżania podstawy opodatkowania na podstawie wymienionych faktur korygujących, o których mowa w art. 29a ust. 13 i 14 u.p.t.u., było najczęściej uzyskanie potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia faktury mogły być rozliczane przez sprzedawców:a.

w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury korygującej przez nabywcę – jeżeli sprzedawca otrzyma potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za ten okres,b.

w okresie rozliczeniowym uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej – jeżeli sprzedawca otrzyma potwierdzenie otrzymania faktury korygującej później.

Obecnie sprzedawcy takie faktury korygujące rozliczają, co do zasady, już w okresie rozliczeniowym ich rozliczenia (bez konieczności uzyskiwania potwierdzeń otrzymania faktur korygujących przez nabywców).

W przypadku niektórych faktur korygujących zasada ta obowiązuje bezwzględnie. Jest tak w przypadku faktur korygujących dotyczących czynności wymienionych przepisami art. 29a ust. 15 u.p.t.u. (do końca 2020 r. przepisami tymi były wymienione czynności, w których przypadku nie był stosowany warunek posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę), a więc w przypadku:a.

eksportu towarówb.

wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,c.

dostaw towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,d.

sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24–37, 50 i 51 załącznika nr 3 do u.p.t.u. (tj. usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, usługi związane z odpadami, usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałe usługi sanitarne),e.

wystawienia faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej (od 1 stycznia 2022 r.).

Przykład 1.

Na początku stycznia 2022 r. podatnik (składający pliki JPK_V7M) wykonał dla niemieckiego podatnika usługę reklamową, której miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju, a więc której świadczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Świadczenie tej usługi podatnik pomyłkowo udokumentował fakturą z podatkiem VAT naliczonym według stawki 23%, a następnie wykazał w polach K_19 i K_20 części ewidencyjnej i uwzględnił w polach P_19 i P_20 części deklaracyjnej pliku JPK_V7M za styczeń 2022 r.

Popełniony błąd podatnik uświadomi sobie w kwietniu 2022 r. i wystawi wówczas fakturę korygującą do wskazanej faktury. W mojej ocenie w tej sytuacji wystawioną fakturę korygującą podatnik będzie uprawniony do rozliczenia w kwietniu 2022 r. (bez konieczności uzyskania dokumentacji, o której mowa będzie dalej). W tym celu podatnik powinien na podstawie wystawionej faktury korygującej: skorygować plik JPK_V7M za kwiecień 2022 r. poprzez:

a. wykazanie kwot ujemnych w polach K_19 i K_20 części ewidencyjnej i uwzględnienie tych kwot w polach P_19 i P_20 części deklaracyjnej pliku JPK_V7M,

b. wykazanie kwoty netto (będącej jednocześnie kwotą brutto) po korekcie w polu K_11 części ewidencyjnej i uwzględnienie tej kwoty w polu P_11 części deklaracyjnej pliku.

Najczęściej jednak wskazana zasada obowiązuje, jeżeli na koniec okresu rozliczeniowego wystawienia faktury korygującej z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją (zob. art. 29a ust. 13 zdanie pierwsze u.p.t.u.). Wówczas faktury korygujące powinny zostać przez podatników:a.

wykazane w ewidencji VAT w miesiącu ich wystawienia,b.

wykazane w odpowiednich polach części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT przesyłanego za miesiąc ich wystawienia,c.

uwzględnione w odpowiednich polach części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT przesyłanego za okres rozliczeniowy ich wystawienia.

Przykład 2.

Podatnik A współpracuje z kontrahentem B. Podatnicy mają zawartą umowę o współpracy przewidującą, że jeżeli w danym kwartale kalendarzowym podatnik A zrealizuje na rzecz kontrahenta B zamówienia na kwotę przekraczającą 50.000 zł, podatnik A przyzna po zakończeniu tego kwartału 3% rabat do wszystkich dokonanych w tym kwartale na rzecz kontrahenta B.

Ponieważ w I kwartale 2022 r. warunek ten zostanie spełniony, w dniu 4 kwietnia 2022 r. podatnik A wystawi zbiorczą fakturę korygującą dokumentującą rabat do dostaw dokonanych na rzecz kontrahenta B w tym kwartale. W tej sytuacji już w momencie wystawienia faktury korygującej podatnik A posiadać będzie dokumentację potwierdzającą uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz spełnienie tych warunków (tj. umowę potwierdzającą uzgodnienie warunków przyznania rabatu oraz faktury potwierdzające realizację w I kwartale 2022 r. na rzecz kontrahenta B dostaw na kwotę przekraczającą 50.000 zł). W konsekwencji prawo do rozliczenia przedmiotowej faktury korygującej podatnik uzyska już w kwietniu 2022 r. W celu dokonania takiego rozliczenia podatnik powinien wykazać wystawioną fakturę korygującą w ewidencji VAT za kwiecień 2022 r., a następnie wykazać ją w polach K_19 i K_20 części ewidencyjnej oraz uwzględnić w polach P_19 i P_20 pliku JPK_V7M za kwiecień 2022 r.

Jeżeli warunek ten nie jest spełniony (i faktura korygująca nie dotyczy jednej z czynności, o których mowa w art. 29a ust. 15 u.p.t.u.), obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie faktury korygującej podatnicy mogą dokonać dopiero w okresie rozliczeniowym, w którym dokumentację taką uzyskał (zob. art. 29a ust. 13 zdanie drugie u.p.t.u.). Wówczas faktury korygujące powinny zostać przez podatników:a.

wykazywane w ewidencji VAT w miesiącu uzyskania dokumentacji,b.

wykazywane w odpowiednich polach części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT przesyłanego za miesiąc uzyskania dokumentacji,c.

uwzględnione w odpowiednich polach części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT przesyłanego za okres rozliczeniowy uzyskania dokumentacji.

Przykład 3.

Pod koniec stycznia 2022 r. przesyłający pliki JPK_V7M podatnik X otrzymał od podatnika Y informację, że zwraca nabyty miesiąc wcześniej towar, na co podatnik X przystał. W związku z tym w dniu 29 stycznia 2022 r. podatnik X wystawił fakturę korygującą dokumentującą zwrot towarów. Również w dniu 29 stycznia 2022 r. do magazynu podatnika X dotarła przesyłka ze zwracanym przez podatnika Y towarem, jednak przesyłka ta została otworzona dopiero 1 lutego 2022 r. i dopiero tego dnia podatnik X sporządził protokół przyjęcia zwrotu towaru. W tej sytuacji na koniec stycznia 2022 r. (tj. na koniec miesiąca wystawienia faktury korygującej) podatnik X nie posiadał jeszcze dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz spełnienia tych warunków (mimo, że w dniu 29 stycznia 2022 r., tj. w momencie dostarczenia podatnikowi X zwracanego towaru, uzgodnione wcześniej warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały spełnione), a w konsekwencji nie był uprawniony do rozliczenia wystawionej faktury korygującej w styczniu 2022 r. Prawo takie podatnik X uzyskał dopiero w lutym 2022 r., a w konsekwencji w celu rozliczenia wystawionej faktury korygującej powinien wykazać wystawioną fakturę korygującą w ewidencji VAT za luty 2022 r., a następnie wykazać ją w polach K_19 i K_20 części ewidencyjnej oraz uwzględnić w polach P_19 i P_20 pliku JPK_V7M za luty 2022 r.

Dodać przy tym należy, że wymaganą dokumentacją mogą być wszelkie dokumenty potwierdzające uzgodnienie, a następnie spełnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania. Jak bowiem przeczytać można w objaśnieniach podatkowych z dnia 23 kwietnia 2021 r.: „w zależności od przyjętych zwyczajów we współpracy między kontrahentami dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania i VAT należnego może być zarówno korespondencja mailowa, aneks do umowy, albo inny dokument handlowy potwierdzający uzgodnienie warunków transakcji, w tym potwierdzenie dokonania nabywcy zwrotu zapłaty lub kompensaty skorygowanej wartości transakcji”.

Przykładowe momenty uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania i spełnienia tych warunków oraz wymaganą dokumentację wskazują przykłady zawarte w objaśnieniach podatkowych z dnia 23 kwietnia 2021 r. Wnioski z tych przykładów zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Nowe zasady rozliczania faktur korygujących, o których mowa w art. 29a ust. 13 u.p.t.u.
Numer przykładuStan faktycznyMoment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowaniaMoment spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowaniaDokumentacja
1.strony ustalają, że sprzedawca udzieli nabywcy rabatu do transakcji dokonanych w danym półroczu, pod warunkiem realizacji na rzecz nabywcy dostaw na kwotę przekraczającą 500.000 złmoment zawarcia umowy przewidującej obniżenie cenyupływ ostatniego dnia półrocza (lub – jeżeli strony nie ustaliły, że realizacja rabatu następuje po zakończeniu danego półrocza – przekroczenie przez wartość dokonanych dostaw w danym półroczu)umowa oraz dowolne dokumenty potwierdzające realizację na rzecz nabywcy dostaw na kwotę przekraczającą 500.000 zł
2.zwrot części towarów przez nabywcęzaakceptowanie przez nabywcę regulaminu dokonywania zwrotówdoręczenie zwracanych towarów sprzedawcydokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu towarów
3.skontozawarcie umowy, w której zawarto informacjęo warunkach udzielanego skontadokonanie zapłaty przez nabywcę w terminiewskazanym w warunkach skontaumowa regulująca warunki skonta (ewentualnie faktura, na której wskazano warunki skonta) oraz potwierdzenie otrzymania zapłaty w terminie określonym w warunkach skonta
4.zwrot zaliczki ze względu na niedokonanie dostawy w ustalonym terminieumowa zawarta między stronami przewidująca obowiązek zwrotu zaliczki w przypadku braku dokonania dostawy w terminieniedokonanie dostawy w uzgodnionym terminiezawarta umowa oraz dokument lub dokumenty (np. korespondencja) potwierdzające, że dostawa nie została zrealizowana w terminie
5.przyznanie rabatu ze wskazaniem okoliczności skutkujących podwyższeniem cenyuzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz spełnienie tych warunków następują w tym samym momencie, tj. w momencie ustalenia przez strony udzielenia rabatuzawarta przez strony umowa
6.udzielenie opustu na podstawie porozumienia regulującego sposób przyznawania opustówprzekazanie nabywcy wiadomości o udzielonym opuścieporozumienie regulujące sposób przyznawania opustów oraz przekazana nabywcy wiadomość
7.zawyżenie cenyotrzymanie od nabywcy informacji o akceptacji zmiany podstawy opodatkowania oraz należnego podatku VATkorespondencja mailowa między stronami

Omawiane przepisy art. 29a ust. 13 u.p.t.u. stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (zob. art. 29a ust. 14 u.p.t.u.). W mojej ocenie oznacza to, że takie faktury korygujące mogą być przez podatników rozliczane w okresach rozliczeniowych ich wystawienia, o ile na koniec tych okresów rozliczeniowych z posiadanej dokumentacji wynika, że uzgodnili oni z nabywcą dokonanie obniżenia kwoty podatku na fakturze. W przypadku braku takiej dokumentacji na koniec okresu rozliczeniowego wystawienia faktur korygujących, o których mowa, obniżenia podstawy opodatkowania podatnicy mogą według mnie dokonywać w okresie rozliczeniowym jej uzyskania. A zatem uważam, ze warunkiem rozliczania przez podatników faktur korygujących wystawianych do faktur, w których z powodu błędu wykazano kwotę podatku wyższą niż należna, jest zaakceptowanie obniżenia kwoty podatku na fakturze przez nabywców..

Prawidłowość tego stanowiska potwierdza jeden ze znajdujących się w objaśnieniach podatkowych z 23 kwietnia 2021 r. przykładów dotyczących stosowania komentowanych przepisów, gdzie czytamy, że „w związku z tym, że podstawą dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania jest błąd w cenie wskazanej na fakturze pierwotnej spełnieniem warunków do korekty jest już samo stwierdzenie pomyłki w cenie. Ponieważ nabywca może nie mieć świadomości o zaistniałej pomyłce konieczne pozostaje oczekiwanie z korektą na uzgodnienie z nabywcą warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego„.

Przykład 4.

Na początku lutego 2022 r. przesyłający pliki JPK_V7M podatnik A sprzedał podatnikowi B towary opodatkowane podatkiem VAT według stawki 5%, które pomyłkowo udokumentował fakturą ze stawką 23%. Z tą też stawką podatnik wykazał przedmiotową usługę w ewidencji VAT, a następnie w pliku JPK_V7M za luty 2022 r.

Popełniony błąd podatnik zauważy w maju 2022 r., w związku z czym wystawi wówczas fakturę korygującą stawkę 23% na stawkę 5% i obniżającą w związku z tym kwotę podatku na fakturze pierwotnej. Moim zdaniem warunkiem rozliczenia tej faktury korygującej przez podatnika A (tj. obniżenia na jej podstawie kwoty podatku) będzie uzgodnienie obniżenia kwoty podatku z podatnikiem B. Jeżeli podatnik uzyska dokumentację potwierdzającą takie uzgodnienie do końca maja 2022 r. (w tym jeżeli dokumentację taką podatnik A uzyska przed wystawieniem faktury korygującej), podatnik B będzie uprawniony rozliczyć przedmiotową fakturę korygującą w tym właśnie miesiącu. W przypadku późniejszego uzyskania takiej dokumentacji, podatnik A stanie się uprawniony do rozliczenia przedmiotowej faktury korygującej w miesiącu jej uzyskania. Jeżeli dokumentacji tej podatnik A nie uzyska nigdy (np. dlatego, że podatnik B nie wyrazi zgody na obniżenie), podatnik A nie uzyska możliwości rozliczenia przedmiotowej faktury korygującej.

3.Nowe zasady rozliczania faktur korygujących obniżających przez nabywców

Do końca 2021 r. nabywcy towarów lub usług, którzy otrzymali fakturę korygującą obniżającą wystawioną do faktury z kwotą podatku VAT, obowiązany byli najczęściej do zmniejszania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymali. Nie dotyczyło to podatników, którzy nie odliczyli jeszcze VAT z korygowanej faktury. Podatnicy tacy – jeżeli prawo do odliczenia im przysługiwało – zmniejszenie kwoty podatku naliczonego obowiązani byli uwzględnić w okresie rozliczeniowym korzystania z prawa do odliczenia (zob. art. 86 ust. 19a u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.).

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady rozliczania przez nabywców faktur korygujących, o których mowa. Obecnie:a.

w przypadku zdarzeń skutkujących obniżeniem kwoty podatku naliczonego lub stwierdzeniem pomyłki zawyżającej kwotę podatku naliczonego na fakturze nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego te warunki zostały spełnione (zob. art. 86 ust. 19a zdanie pierwsze u.p.t.u.);b.

zasada powyższa nie obowiązuje, jeżeli przed upływem okresu rozliczeniowego wskazanego w pkt a warunki obniżenia podstawy opodatkowania nie zostały spełnione; jeżeli warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym te warunki zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obecnie obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym te warunki zostały spełnione (zob. art. 86 ust. 19a zdanie drugie u.p.t.u.),c.

utrzymana została zasada, że jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia (zob. art. 86 ust. 19a zdanie trzecie u.p.t.u.).

Stosowanie tych przepisów zostało na przykładach wyjaśnione w wyjaśnieniach podatkowych z dnia 23 kwietnia 2021 r. Poniższa tabela przedstawia wnioski z tych przykładów.

Moment zmniejszania przez nabywców kwot podatku naliczonego
Numer przykładuStan faktycznyMoment korekty podatku naliczonego przez nabywcę
1.strony ustalają, że sprzedawca udzieli nabywcy rabatu do transakcji dokonanych w danym półroczu, pod warunkiem realizacji na rzecz nabywcy dostaw na kwotę przekraczającą 500.000 złokres rozliczeniowy obejmujący dzień następujący po rozliczanym półroczu (jeżeli warunki udzielenia rabatu zostały spełnione)
2.zwrot części towarów przez nabywcęokres rozliczeniowy obejmujący dzień dokonania zwrotu
3.skontookres rozliczeniowy obejmujący dzień dokonania zapłaty (o ile zapłata została dokonana w terminie uprawniającym do skonta)
4.zwrot zaliczki ze względu na niedokonanie dostawy w ustalonym terminieokres rozliczeniowy obejmujący dzień następujący po upływie terminu dostawy
5.przyznanie rabatu ze wskazaniem okoliczności skutkujących podwyższeniem cenyokres rozliczeniowy obejmujący dzień uzgodnienia przyznania rabaty
6.udzielenie opustu na podstawie porozumienia regulującego sposób przyznawania opustówokres rozliczeniowy obejmujący dzień udzielenia opustu
7.zawyżenie cenyokres rozliczeniowy obejmujący dzień potwierdzenia przez nabywcę, że doszło do zawyżenia ceny

Przykład 5.

Podatnik A przesyłający pliki JPK_V7M dokonał na początku stycznia 2022 r. zakupu urządzenia o podatnika B z odroczonym terminem płatności upływającym 25 kwietnia 2022 r. Podatnik A odliczył VAT z otrzymanej faktury dokumentującej ten zakup w ramach pliku JPK_V7M za styczeń 2022 r.

Strony ustaliły, że jeżeli podatnik A dokona zapłaty do końca lutego 2022 r., podatnik B obniży cenę sprzedanego urządzenia o 5%. Podatnik A skorzystał z tej możliwości i dokonał zapłaty w dniu 26 lutego 2022 r. W związku z tym podatnik A stał się obowiązany do uwzględnienia zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w pliku JPK_V7M za luty 2022 r.

Zauważyć przy tym należy, że w świetle obecnego brzmienia art. 86 ust. 19a u.p.t.u. z punktu widzenia momentu korekty podatku naliczonego przez nabywcę nie ma znaczenia moment otrzymania przez nabywcę faktury korygującej, a nawet czy nabywca otrzyma od sprzedawcy fakturę korygującą. A zatem wynikający z tego przepisu obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego może wystąpić nawet, jeżeli nabywca nigdy nie otrzyma faktury korygującej (np. dlatego że sprzedawca jej nie wystawi).

W przypadkach takich w celu ujęcia zmniejszenia kwoty podatku naliczonego nabywcy towarów i usług powinni wystawiać dokumenty wewnętrzne. Wynika to z objaśnień podatkowych z 23 kwietnia 2021 r., w których czytamy, że w tego typu przypadkach „zmniejszenie podatku naliczonego należy ująć w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego (WEW). W przypadku otrzymania faktury korygującej w kolejnym okresie, faktury tej nie należy wykazywać w ewidencji. Nie zachodzi zatem potrzeba korygowania pliku JPK_V7M/V7K„.

Przykład 6.

Wróćmy do poprzedniego przykładu. W przedstawionym w nim stanie faktycznym podatnik A stał się obowiązany do uwzględnienia zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w pliku JPK_V7M za luty 2022 r. niezależnie od tego czy i kiedy podatnik B wystawi fakturę korygującą dokumentującą obniżenie ceny sprzedanego urządzenia.

Omawiany przepis stosuje się również w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 ustawy o VAT. W przypadkach takich – jak od 1 stycznia 2022 r. wprost wynika z treści art. 86 ust. 19a u.p.t.u. – o okresie rozliczeniowym wystąpienia po stronie nabywcy obowiązku zmniejszenia kwoty podatku naliczonego decyduje moment uzgodnienia ze sprzedawcą zmniejszenia kwoty wykazanego na fakturze podatku.

Przykład 7.

Na początku stycznia 2022 r. podatnik przesyłający pliki JPK_V7M nabył usługę budowlaną opodatkowaną podatkiem VAT według stawki 8% przez pomyłkę udokumentowany przez sprzedawcę fakturą ze stawką VAT 23%. Kwotę podatku wskazanej na tej fakturze podatnik odliczył w pliku JPK_V7M za styczeń 2022 r.

W maju 2022 r. sprzedawca poinformuje podatnika o popełnionym błędzie, a podatnik wyrazi zgodę na dokonanie korekty w tej zakresie. W tej sytuacji obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego powstanie u podatnika w tym właśnie miesiącu (niezależnie od tego kiedy czy i kiedy otrzyma on fakturę korygującą od sprzedawcy).

Wskazać przy tym należy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. dodany został art. 86 ust. 19d u.p.t.u. określający szczególny okres rozliczeniowy, w którym zmniejszeń kwoty podatku naliczonego powinni dokonywać nabywcy towarów lub usług, który faktury korygujące zmniejszające otrzymali w postaci faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Podatnicy tacy przedmiotowych zmniejszeń powinni dokonywać w okresie rozliczeniowym, w którym je otrzymali przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

W mojej ocenie przepis ten ma zastosowanie również w przypadkach, w których faktury korygujące w postaci ustrukturyzowanej są przesyłane po spełnieniu warunków obniżenia podstawy opodatkowaniu (lub kwoty podatku). Przy czym w przypadkach takich wskazane może być najpierw dokonanie zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w okresie spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowaniu (lub kwoty podatku), a następnie dokonywać korekty, tj. zmiany okresu rozliczeniowego uwzględnienia takiego zmniejszenia.

Niniejszy poradnik nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *