Sprawozdania Środowiskowe

Obowiązkiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest znajomość wszystkich przepisów prawnych dotyczących działania firmy. Wśród tych obowiązków są m.in. zobowiązania wynikające z prawa ochrony środowiska.

Nie powinni Państwo lekceważyć istniejącej ustawy o ochronie środowiska oraz przepisów odnoszących się do nakładanych zobowiązań w związku z prowadzoną działalnością, ponieważ może to Państwa narazić na konsekwencje finansowe.

Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy w zakresie środowiska jest:

 • przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz podejmowanie działań eliminujących lub ograniczających szkody w środowisku,
 • powierzenie działań związanych z ochroną środowiska osobom, które mają odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.
Uwaga!
Podpisana umowa z biurem rachunkowym w zakresie usług rachunkowych może nie obejmować sporządzania sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, nie obliguje również biura rachunkowego do informowania o upływających terminach dotyczących sporządzania tych sprawozdań.
Biuro rachunkowe może przygotować dla Państwa takie sprawozdanie za dodatkową opłatą lub może Państwa przekierować do specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie i zajmujących się ochroną środowiska.

Każda branża cechuje się specyfiką wykonywanej działalności i tym samym bardzo różnie wpływa na środowisko, dlatego nie sposób jest przytoczyć wszystkich sprawozdań i obowiązków Państwa w tym zakresie.

Przedstawimy tylko trzy, naszym zdaniem najbardziej popularne sprawozdania dotyczące środowiska:

1. Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) za poprzedni rok

Przed sporządzeniem raportu musimy założyć konto w internetowym systemie krajowej bazy: www.krajowabaza.kobize.pl.

Roczny raport za poprzedni rok zawierający informacje m.in. o:

 • wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza,
 • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom,
 • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
 • wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej/niewystępującej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji,
 • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć.

2. BDO – zestawienie danych o ilości odpadów wytworzonych, zebranych i unieszkodliwionych w poprzednim roku (o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów, reklamówek)

Możesz sprawdzić czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO www.rejestr-bdo.mos.gov.pl.

3. Sprawozdanie z korzystania ze środowiska to szczegółowy wykaz, który służy firmom do corocznej ewidencji, dotyczącej zakresu korzystania ze środowiska oraz należnych z tego tytułu opłat. Jako „korzystanie ze środowiska” należy rozumieć wprowadzanie do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów, a także składowanie odpadów. 

Obowiązek ten może dotyczyć osób fizycznych, jeżeli:

 • wykonują zawód medyczny w ramach praktyki specjalistycznej lub indywidualnej,
 • korzystają ze środowiska w zakresie wymagającym pozwolenia,
 • prowadzą działalność wytwórczą w takich obszarach jak hodowla zwierząt, leśnictwo, ogrodnictwo, uprawy rolne, warzywnictwo lub rybactwo śródlądowe.

Wprowadzanie do atmosfery pyłów lub gazów może nastąpić m.in. w przypadku tych podmiotów, które:

 • spalają paliwa w pojazdach z silnikiem spalinowym,
 • prowadzą stacje paliw,
 • korzystają z kotłowni,
 • zajmują się hodowlą drobiu,
 • prowadzą działalność z wykorzystaniem tego typu procesów technologicznych jak lakierowanie, wędzenie, spawanie czy malowanie.
Uwaga!
Jeśli do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystują Państwo samochód, to są Państwo zobowiązani do sporządzania sprawozdania środowiskowego.               

Nie ma znaczenia, czy samochód ten jest Państwa własnością, czy jest używany w ramach leasingu lub umowy wynajmu długoterminowego. Nie jest także istotne, czy pojazd znajduje się w rejestrze środków trwałych firmy. Opłata obowiązuje wtedy, gdy samochód emituje do powietrza pyły lub gazy.

Wysokość opłaty środowiskowej za pojazd należy ustalić na podstawie faktur za paliwo, które zostały ujęte jako koszt prowadzenia działalności. Przedsiębiorca poniesie więc koszt uzależniony od ilości zakupionego paliwa, która w sprawozdaniu powinna zostać ujęta w jednostce masy. Oprócz wspomnianej ilości paliwa, wysokość opłaty środowiskowej jest uzależniona od:

 • rodzaju paliwa,
 • kategorii auta (ciężarowe, osobowe lub specjalne),
 • daty pierwszej rejestracji samochodu,
 • daty spełnienia wymagań europejskiego standardu emisji spalin – uzyskania potwierdzającego certyfikatu EURO.
Ważne!
Nie muszą Państwo składać wykazów i informacji, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Jeśli opłata przekracza 100 zł należy złożyć roczny wykaz.

Nie muszą Państwo płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł.
Nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu.
Rodzaj sprawozdaniaTermin złożeniaMiejsce złożenia
Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)Do 28/29.02 po roku kalendarzowymStrona internetowa KOBiZEwww.krajowabaza.kobize.pl.
Zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach BDO15.03. po roku kalendarzowymOd 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady rejestracji w BDO. Papierowe wnioski składane do urzędów marszałkowskich zastąpiła rejestracja elektroniczna, przy użyciu formularza elektronicznegowww.rejestr-bdo.mos.gov.pl 
Sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska31.03. po roku kalendarzowymUrząd Marszałkowskiwww.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/133

Proszę pamiętać, że przedstawione powyżej sprawozdania to tylko podstawowa lista, a nie kompletny wykaz wszystkich obowiązków sprawozdawczych.

Każda z działalności może oddziaływać na środowisko inaczej i może mieć więcej lub mniej obowiązków „środowiskowych”. Każdy podmiot powinien swoją sytuację przeanalizować indywidualnie pod kątem posiadanych decyzji i pozwoleń, a także rozstrzygnąć pod jaką sprawozdawczość i pod jakie opłaty podlega.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1077 ze zm.),
 • ustawa z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 r. poz. 1973 ze zm.).
 • www.biznes.gov.pl.
Niniejsza korespondencja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *