Sprzedaż internetowa od 1 lipca 2024 r. – na co zwrócić uwagę?

13 lutego 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny już projekt ustawy nowelizującej ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja ta ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC7). Nowelizacja ta będzie miała prawdopodobnie największe znaczenie dla osób, które dokonują sprzedaży przez internet.

Główne założenia nowelizacji odnoszące się do sprzedaży internetowej

To, co jest ważne dla podatników dokonujących sprzedaży, to przede wszystkim fakt, że od 1 lipca 2024 roku operatorzy platform cyfrowych będą zobowiązani do przekazywania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu, ale także do przestrzegania określonych procedur należytej staranności, dotyczącej m. in. statusu sprzedawców, rezydencji podatkowej, uzyskanych informacji itd.

Projekt w obecnym brzmieniu zobowiązuje do raportowania operatorów platform cyfrowych pozwalających użytkownikom na sprzedaż towarów, udostępnianie nieruchomości, udostępnianie środków transportu czy też świadczenie usług osobistych (m. in. Amazon, AliExpress, Uber, AirBnb, Booking).

Na czym będzie polegała sprawozdawczość operatorów platform?

Platformy cyfrowe będą miały obowiązek przekazywania szefowi KAS zbiorczej informacji na temat sprzedawcy lub sprzedawców, zawierających transakcje za pomocą platformy. Informacje te będą przekazywane za okres sprawozdawczy na podstawie wzorów udostępnionych do publicznej informacji, elektronicznie. Projekt przewiduje katalog wyłączeń – wskazuje podmioty, które pomimo dokonywania sprzedaży za pomocą platformy, nie będą podlegać obowiązkowi raportowania.

Wyłączeniom podlegać będą:

  • podmioty rządowe,
  • podmioty notowane na giełdzie,
  • sprzedawcy w sektorze nieruchomości, jeżeli dokonali ponad 2000 transakcji dotyczących udostępniania nieruchomości w danym okresie sprawozdawczym,
  • sprzedawcy, którzy dokonali mniej niż 30 transakcji dotyczących sprzedaży towarów za pośrednictwem platformy, jeżeli ich łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w tym okresie na ich rzecz nie przekroczyło 2000 euro.

Jakie informacje będą przekazywane organom podatkowym?

Będą to przede wszystkim podstawowe informacje takie jak:

  • dane identyfikujące sprzedawców (zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności),
  • identyfikator rachunku finansowego sprzedawcy (jeśli takie informacje operator platformy posiada),
  • państwo rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu,
  • składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez operatora platformy,
  • kwota łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane.

Projekt ustawy przewiduje jednocześnie kilka dodatkowych warunków dla sprzedawców wykonujących czynności dotyczące udostępnienia nieruchomości, jak np. numery ksiąg wieczystych nieruchomości, liczbę dni, przez które nieruchomości były udostępniane w okresie sprawozdawczym czy też adres każdej grupy obiektów podlegających udostępnianiu.

Jakie są kary za niewypełnianie obowiązków?

Kary, jakie przewiduje projekt ustawy, to przede wszystkim kary pieniężne, które mogą być nałożone w sytuacji braku przekazania szefowi KAS informacji o sprzedawcach, nieusunięcia w terminie nieprawidłowości wykazanych w trakcie kontroli czy braku stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia dokumentacji.

Maksymalna kara przewidziana przez projekt ustawy wynosi 1 mln zł.

Uwaga: Sankcje mogą zostać nałożone również na osoby działające w imieniu lub interesie raportującego operatora platformy, które nie dopełniają obowiązków w zakresie raportowania.

Podsumowując, od 1 lipca 2024 r. osoby dokonujące sprzedaży poprzez platformy cyfrowe muszą mieć na uwadze, że ich transakcje będą odtąd wpływały do szefa KAS. Przede wszystkim zaś osoby fizyczne, które sprzedają prywatne rzeczy (często w dużych ilościach) muszą brać pod uwagę, że fiskus będzie miał wgląd w dokonane przez nie transakcje i może upomnieć się o należny mu podatek od dokonanych sprzedaży.

Podstawa prawna:

Niniejsza informacja  nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

———————————————————————————-

Biuro Rachunkowe Noblesse Poznań, Warszawa zachęca do lektury blogów o tematyce: Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Praca Księgowy, Praca Księgowa, Audyt, Kadry i Płace.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *