Sprzedaż samochodu w procedurze VAT marża krok po kroku…

Przedsiębiorcy zajmujący się autohandlem mogą sprzedawać używane samochody w procedurze VAT marża – towary używane. 

To atrakcyjna, szczególna, procedura opodatkowania. W procedurze marży opodatkowana jest nie pełna cena sprzedaży a jedynie marża uzyskana na transakcji. Wartość podatku należnego VAT obliczana jest metodą „w stu”.

W celu zastosowania procedury VAT marża – towary używane konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków formalnych.

Używany samochód w ujęciu potocznym i podatkowym

W procedurze marży może się odbywać jedynie sprzedaż samochodów używanych, które spełniają ustawową definicję towaru używanego. 

Towary używane - co to takiego? 

Przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie.

Podstawa opodatkowania – czyli od czego odprowadzany jest podatek VAT?

W przypadku przedsiębiorcy handlującego używanymi samochodami, które nabył on w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży – podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. 

Kluczowy jest sposób nabycia

Nie każdy samochód używany można sprzedać w procedurze marży. W tej szczególnej procedurze można opodatkować jedynie sprzedaż tych pojazdów, przy nabyciu których sprzedawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT

Najprościej ujmując, jeżeli dokumentem zakupu pojazdu jest FV ze stawką 23% lub, gdy pojazd jest importowany np. z USA czy Szwajcarii – jego dostawa przez autokomis nie może być opodatkowana w procedurze marży, bo podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony VAT przy zakupie. Warunkiem zastosowania procedury marża jest brak prawa do odliczenia VAT.  

Ustawodawca wymienia zamknięty katalog przypadków, które określają od kogo nabyć samochód, aby jego sprzedaż mogła być opodatkowana w procedurze marży.

Otóż nabycie musi mieć miejsce od:

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

Praktyczny przykład:

zakup pojazdu na umowę kupna sprzedaży w Polsce lub za granicą od przysłowiowego Jana Kowalskiego.

2) podatników (przedsiębiorców), jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT;

Praktyczny przykład:

zakup pojazdu na fakturę w Polsce, w której wskazane jest zwolnienie od opodatkowania – stawka „ZW”. Może to być zwolnienie przedmiotowe, wówczas będzie powołany art. 43 ustawy o VAT lub zwolnienie podmiotowe. W przypadku zwolnienia ze względu na limit obrotów w treści faktury może być powołany (ale nie musi) art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

3) podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w procedurze marży;

Praktyczny przykład:

zakup pojazdu w kraju na podstawie faktury VAT marża – towary używane; może to być chociażby zakup od innego komisu, który zastosował opodatkowanie marży.

4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT;

Praktyczny przykład:

zakup pojazdu na fakturę za granicą, gdzie sprzedawca jest przedsiębiorcą, ale nie jest czynnym podatnikiem zagranicznego podatku VAT; odpowiednik naszych polskich firm, które są zwolnione z VAT.5) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom dotyczącym procedury marży a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach;

Praktyczny przykład:

zakup pojazdu za granicą od podatnika, który sprzedał ten pojazd w procedurze marży. Często są to zagraniczne komisy. W treści faktury zakupu wyraźnie musi się znajdować wskazanie, iż dostawa jest opodatkowana w procedurze marży. Przykłady takich oznaczeń to: margin scheme, le régime de la TVA sur la marge, Differenzbesteuerung nach §25a UStG, Verkauf nach § 25a UstG.

Wartość marży jest informacją poufną

Z uwagi na fakt, iż wartość marży nie może być znana nabywcy pojazdu – ani na paragonie fiskalnym sprzedaży, ani w treści faktury dane te nie mogą być ujawnione. Stąd też faktura VAT marża – towary używane zawiera informację tylko o kwocie należności ogółem, czyli cenie jaką ma zapłacić nabywca. 

Dodatkowo w treści faktury musi się pojawić oznaczenie: „procedura marży – towary używane”.

Paragon sprzedaży też na odmiennych zasadach 

Podobnie jak w treści faktury, tak i na paragonie nie może się pojawić informacja o kwotach netto, VAT i wartości marży. W treści paragonu powinna także być tylko i wyłącznie wartość należności ogółem, a zatem tylko kwota, którą nabywca ma zapłacić za samochód. 

Wymaga to specjalnego ustawienia parametrów kasy fiskalnej. Dla sprzedaży w procedurze marży powinna być przypisana specjalna litera – albo „F” albo „G”. Pod jedną z tych liter powinna być umieszczona wartość 0% (zero techniczne), która powinno być stosowana przy sprzedaży w procedurze marży.

Jeżeli nabywcą pojazdu jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej np. Jan Kowalski sprzedaż musi być zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej. Z uwagi jednak na konieczność zarejestrowania pojazdu nabywca praktycznie zawsze występuje z żądaniem wystawienia faktury. W takiej sytuacji Klientowi należy wydać tylko fakturę a jej drugi egzemplarz, należący do sprzedawcy, należy połączyć z wystawionym paragonem i tak skompletowane dokumenty sprzedaży należy dostarczyć do biura rachunkowego.

Podstawa prawna: 

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *