Górna granica podatku od nieruchomości wyraźnie podniesiona

Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienie, by w drodze uchwały określały stawki podatku od nieruchomości na dany rok. Ustawa jednocześnie określa stawki maksymalne, jakich rada gminy nie może przekroczyć. Co istotne, rada gminy może różnicować wysokość stawek podatków dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu…

Księgi rachunkowe oraz KPiR będziemy wysyłać do US po zakończeniu roku 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgę (podatkową księgę przychodów i rozchodów), księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą obowiązani prowadzić je przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci ustrukturyzowanej. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną księga, księgi rachunkowe…