Odpowiedzialność pracownika za fałszywe faktury – opinia rzecznika generalnego TSUE

W praktyce gospodarczej nierzadko występują sytuacje, w których okazuje się, że wystawione faktury nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości – a więc są „puste”. Posługiwanie się nimi może służyć podatnikom do wyłudzania VAT, polegającego na wykazywaniu wynikającego z takich faktur podatku jako naliczonego do odliczenia, a następnie występowanie o jego zwrot. Aby przeciwdziałać temu procederowi, ustawodawca zawarł w ustawie o VAT art. 108, którego ustęp 1 brzmi: „W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca…

Upadłość konsumencka czy zwykła upadłość? Które rozwiązanie jest lepsze dla jednoosobowej działalności?

Zadłużenie zawsze jest poważnym problemem, który należy jak najszybciej rozwiązać. Dobrze wiedzą o tym nie tylko przedsiębiorcy, ale również konsumenci, coraz częściej sięgający po tzw. upadłość konsumencką. Czy z trybu upadłości konsumenckiej może skorzystać także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą? Popularność upadłości konsumenckiej najlepiej świadczy o praktycznej przydatności tej procedury, pozwalającej na stosunkowo łatwe oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka wzoruje się na upadłości na zasadach ogólnych,…

Ulga na złe długi w VAT – ważny wyrok

Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług polega na możliwości skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Dla możliwości zastosowania ulgi konieczne jest wystąpienie dwóch warunków: na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny oraz od daty wystawienia faktury…

Najnowsze zmiany w prawie w zakresie delegowania kierowców za granicę

Delegowanie kierowców za granicę wiąże się z koniecznością załatwienia szeregu formalności. Ich spełnienie jest warunkiem legalności takiej delegacji. W ostatnim czasie nastąpiło sporo zmian w tym zakresie, stąd warto zastanowić się, jakim obowiązkom muszą sprostać przewoźnicy realizujący transport międzynarodowy. 19 sierpnia br. weszła w życie ustawa z 23 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która wprowadza do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę 2020/1057 dotyczącą…

Nowe zasady w obrocie nieruchomościami

Spora część spośród kupujących mieszkania musi liczyć się z obowiązkiem płatności podatku od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość wyliczy notariusz sporządzający umowę kupna, ale fiskus ma prawo kwestionować te obliczenia. Wszystko przez to, że podatek należy się od wartości nieruchomości, a nie od ceny kupna. Jakie zmiany w przepisach dotyczących tego podatku nastąpiły w ostatnim czasie? Co do zasady zakup nieruchomości powoduje konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wyjątkiem jest od tego…

Czas na wykorzystanie zaległego urlopu tylko do końca września

Urlop wypoczynkowy pozostały z roku ubiegłego powinien zostać udzielony do końca września, przy czym dla wypełnienia tego wymogu wystarczające jest rozpoczęcie w tym terminie urlopu zaległego, a nie zrealizowanie go w całości. Zasadą jest, że urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku, za który przysługuje (art. 161 kodeksu pracy). W oparciu o postanowienia tego artykuły, pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo….

Zmiany w formularzu VAT-R od 13 września

13 września 2023 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra finansów z 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Jest to bardzo istotna zmiana dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, bowiem pojawi się możliwość złożenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika od towarów i usług (VAT-R) przez osoby, które nie posiadają jeszcze nadanego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). W znaczący…

Zmiany w amortyzacji budynków i budowli od 2024 roku

ETAP PRAC: Ustawę przekazano Prezydentowi PLANOWANA DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 1 stycznia 2024 r. Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji. ———————————————————————————- Biuro Rachunkowe Noblesse Poznań, Warszawa zachęca do lektury blogów o tematyce: Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Praca Księgowy, Praca Księgowa, Audyt, Kadry…

VAT można odliczyć także z faktury bez NIP

Podstawą do odliczenia podatku naliczonego może być tylko faktura odzwierciedlająca rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług. W przypadku błędnego wystawienia faktury VAT należy dokonać jej korekty, bądź w określonych przepisami prawa sytuacjach wystawić notę korygującą. Co jednak zrobić, jeśli wystawca faktury odmawia akceptacji noty korygującej w zakresie poprawienia lub wskazania NIP? Czy możliwe jest odliczenie podatku z faktury zawierającej błędy…

Terminy wypłaty wynagrodzenia dla kierowców – zmiany.

Po wejściu w życie ustawy z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, pracodawcy będą mogli wprowadzić dla niektórych kierowców późniejszy termin wypłaty części wynagrodzenia niż 10. dnia następnego miesiąca. Nowelizacja ma zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 19 sierpnia. Według przepisów art. 85 kodeksu pracy (dalej: k.p.) wynagrodzenie należy wypłacać co najmniej raz w miesiącu, w stałym…