TARCZA 6.0

Szanowni Państwo

w dniu wczorajszym opublikowana została w dzienniku ustaw ustawa  z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie tarczą 6.0.

Wprowadza ona kilka zmian w stosunku do poprzedniej tarczy poprzez rozszerzenie kręgu beneficjentów które mogły skorzystać z przewidzianych tam instrumentów (świadczenie postojowe, zwolnienie z ZUS za okres lipiec – wrzesień), oraz kilka znanych już wcześniej rozwiązań tym razem skierowanych do nowego kręgu odbiorców. Poniżej najważniejsze zmiany:

Art.  15gga [Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP]

Nieznany wcześniej instrument pomocowy pozwalający przedsiębiorcom spełniającym określone warunki (brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności; brak przesłanek o postawieniu w stan upadłości, w stosunku do którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne) u których przychód w jednym z trzech ostatnich miesięcy był z powodu COVID niższy o min. 40% w stosunku do miesiąca poprzedniego lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego o ubieganie się o dofinansowanie miejsc pracy.

Skierowany jest do branż z następujących obszarów PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z,
47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z,
74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności
leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji
leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A,
93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Dofinansowanie wyniesie 2000zł i skierowane jest do pracowników z wynagrodzeniem niższym niż 300% średniego wynagrodzenia, zatrudnionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Wnioski składać będziemy do dyrektora WUP właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i liczbie pracowników,
których to świadczenie dotyczy;
2) oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1;
3) oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności gospodarczej uzyskany w jednym z trzech miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w ust. 3;
5) oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych
wnioskiem, z uwzględnieniem ust. 4 i 5;
6) oświadczenie, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia wniosku sporządził zgodny ze stanem faktycznym wykaz pracowników objętych wnioskiem i jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć wykaz na żądanie uprawnionego organu;
7) oświadczenie o niekorzystaniu w miesiącach, na które składany jest wniosek, z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać pracodawcom korzystającym z innej formy dofinansowania do wynagrodzeń.

Wnioski należy składać do 28 lutego 2021 r.

Art. 15zs1/zs2 [Dodatkowe świadczenie postojowe]

Instrument skierowany jest do podmiotów, które korzystać będą ze świadczenia postojowego po raz kolejny:

Dodatkowe świadczenie postojowe dla branż z obszarów 55.10.Z, 79.12.Z, 93.11.Z – wymagany spadek obrotów o min. 75% w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Dodatkowe świadczenie postojowe dla branż:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Wymagany spadek obrotów o 40% z października/listopada 2020 r. w stosunku do października/listopada 2019 r.

Art. 15 zs3 [jednorazowe świadczenie postojowe skierowane do osób nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia]

przychód z umowy

cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia w życie ustawy, z tytułu:

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie

dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń

artystycznych,

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury

świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –

Prawo budowlane,

5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:

a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,

b) przez przewodników muzeów

– uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Świadczenie przyznawane na wniosek

Art. 15 zze4 [jednorazowa dotacja na pokrycie kosztów działalności]

Świadczenie wypłacane przez starostę ze środków FP

Skierowane do branż:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Wymagany spadek obrotów o 40% w październiku/listopadzie 2020 r. w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Instrument skierowany do mikro i małych przedsiębiorców.

Nie będą mogły skorzystać z niej osoby które miały zawieszoną działalność na dzień 30 września 2020 r.

Dotacja wyniesie 5 tys. złotych, zaś wnioski będą przyjmowane do 31 stycznia 2021 roku po ogłoszeniu naboru przez właściwy PUP.

Do wniosku należało będzie dołączyć zaświadczenie:

1) o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;

2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1;

3) potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co

najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;

4) o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Art. 31zo [zwolnienie ze składek ZUS]

Za okres lipiec-wrzesień dla branż: 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z,

77.39.Z, 79.12.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, albo świadczącego usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z

Wymagany spadek przychodu o 75% w pierwszym miesiącu kalendarzowym za który jest składany wniosek w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Wnioski składamy do 15 stycznia 2021 r.

Za listopad 2020 r. dla branż: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Wymagany spadek przychodu o 40% w listopadzie 2020 r. w stosunku do listopada 2019 r. Wnioski w tym zakresie składamy do 31 stycznia 2021 r.

Agnieszka L. (Dział Organizacji i
Zarządzania Noblesse)

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *