TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołało wśród przedsiębiorców niepewność i obawę o utratę płynności finansowej. Niezbędne okazało się wprowadzenie pakietu rozwiązań mających na celu ochronę rynku pracy przez skutkami nadciągającego kryzysu gospodarczego.

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Utworzone programy pomocowe mają na celu wsparcie pracodawców, aby przynajmniej częściowo zachować obecny stanu zatrudnienia oraz zminimalizować negatywne skutki ekonomiczne pandemii.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się czy obejmie Cię Tarcza Antykryzysowa oraz chcesz wiedzieć na jakie wsparcie możesz liczyć zapraszamy do kontaktu!

W ramach świadczonych usług od kilkunastu lat pomagamy przedsiębiorcom. W związku z epidemią koronawirusa wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i oferujemy w tym zakresie wsparcie profesjonalistów.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości i pytania oraz chcesz podjąć działania, które pozwolą uchronić Twoją firmę i zminimalizować negatywne skutki COVID-19 – zapraszamy Cię do skorzystania z naszych usług.

Poniżej omawiamy kilka najważniejszych programów i świadczeń z których możesz skorzystać – jeśli chcesz wiedzieć więcej i uzyskać specjalistyczną poradę dopasowaną do prowadzonej przez Ciebie działalności, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 • Mikropożyczka dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

O pożyczkę w kwocie do5 000,00 zł mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawyprawo przedsiębiorców, tj. którzy w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

 • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

O pożyczkę mogą ubiegać się również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Mikroprzedsiębiorca musi złożyć wniosek o pożyczkę dourzędu pracy znajdującego się na terenie powiatu, na którym prowadzona jest działalność gospodarczą. Wniosek można złożyć elektronicznie za pomocą portalupraca.gov.pl lub w formie papierowej bezpośrednio na adres właściwego urzędu pracy.

 • Świadczenie postojowe z ZUS dla przedsiębiorców i samozatrudnionych

Jest to świadczenie przyznawane w wysokości 2 080,00 zł lub 1 300,00 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym osób, które korzystają z Ulgi na start oraz osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +) jeżeli miały one przestój w prowadzonej działalności w następstwie pandemii COVID – 19.

 • Świadczenie postojowe w wysokości 2 080,00 zł przedsiębiorca może otrzymać przy założeniu, że:
 • Rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.:
  • jeżeli nie zawiesił działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskał w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Oznacza to, że np. na wniosku składanym w maju, przychód z kwietnia powinien być niższy o 15 % od przychodu z marca. Jeżeli będziesz składał wniosek (po raz pierwszy) o świadczenie postojowe w czerwcu, to przychód z maja powinien być niższy o 15% od przychodu z kwietnia,
  • jeżeli zawiesił ją po 31 stycznia 2020 r.
 • Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub posiada prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • O świadczenie postojowe w wysokości 1 300,00 zł przedsiębiorca może wnioskować jeśli:
 • Rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionego

Kolejnym z rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej jest pomoc przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie) – art. 15zzc specustawy o COVID-19. Warunkiem otrzymania wsparcia jest spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia pandemii., który rozumiany jest jako zmniejszenie sprzedaży obliczone w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 następujących po sobie kolejno dni, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

a) w przypadku spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30 proc. przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1300,00 zł; przez okres 3 miesięcy –> 3900,00 zł);

b) w przypadku spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 50 proc. przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (1820,00 zł; przez okres 3 miesięcy –> 5460,00 zł);

c) w przypadku spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 80 proc. przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (2340,00 zł -> przez okres 3 miesięcy –> 7020,00 zł).

 • Zwolnienie ze składek dla płatników

Płatnik składek ZUS może uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek tj. ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP, FEP, należnych za okres marzec 2020 r.- maj 2020 r. – regulacje w tym zakresie zawarte są w art. 31zo specustawy.

W zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych płatnik może uzyskać całkowite lub częściowe zwolnienie z opłacania składek w okresie tych 3 miesięcy.

 • W przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób – można uzyskać zwolnienie z opłacania całości składek.
 • Przy zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób możliwe jest uzyskanie zwolnienia w wysokości 50 % łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA za wskazane miesiące.
 • Tarcza Finansowa PFR

Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa.Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program o wartości blisko 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców i przyczyni się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju.

Program składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB): Do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.

Tarcza Finansowa dla Mikrofirm

Finansowanie dla mikrofirm w postaci subwencji finansowej skierowane jest do przedsiębiorstw, zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Będą mogły z niej skorzystać podmioty, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19. Z finansowania będą mogły też skorzystać firmy objęte zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne. Maksymalna wartość programu dla mikrofirm to 25 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok 16 mld zł.

Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75% jej wartości może być bezzwrotne. 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Subwencja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzeń pracowników, a 25% na przedterminową spłatę kredytów. Subwencja ma również proste zabezpieczenie, np. wekslowe. W dystrybucji produktów skierowanych do tej grupy firm szczególny nacisk został położony na ich łatwą dostępność w kanałach elektronicznych wybranych banków komercyjnych oraz prostą i szybką obsługę z wykorzystaniem oświadczeń beneficjentów.

Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm

Finansowanie dla firm z sektora MŚP skierowane jest do firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychodów, zwrot po 12 miesiącach przez 24 miesiące). Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia. Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm

Dla przedsiębiorstw, zatrudniających od 250 pracowników PFR proponuje 3 formy finansowania:

 • Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.
 • Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
 • Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Maksymalna wartość programu dla dużych firm wynosi 25 mld zł, natomiast zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jedną z form pomocy oferowanych w ramach specustawy o COVID-19 (ustawa z 2 marca 2020 r. o

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Dz.U. poz. 374; ost.zm. Dz.U. poz. 875) są świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy polegające na dofinansowaniu wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Pracodawca może zyskać dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od kwoty tych świadczeń (art. 15g specustawy). Środki są wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

 • Dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

W ramach innego programu tarczy antykryzysowej pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15zzb specustawy). Co istotne, ten rodzaj wsparcia przewidziany jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Nie przysługuje więc dużym przedsiębiorcom.

Dofinansowaniem od starosty mogą zostać objęte osoby zatrudnione na umowie o pracę (bez względu na rodzaj tej umowy i wymiar czasu pracy), a także na umowie o pracę nakładczą, zlecenia albo innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu. Podobnie jak w przypadku dotacji z FGŚP, dofinansowanie nie obejmuje natomiast osób wykonujących umowę o dzieło oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i współpracujących z pracodawcą na podstawie umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług.

Również w przypadku tego programu koniecznym warunkiem otrzymania przez przedsiębiorcę wsparcia jest spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Przez pojęcie to rozumiemy zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych

obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego (czyli w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego).

Agnieszka L. (Dział Organizacji i Zarządzania Noblesse)

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *