Tarcze antykryzysowe – z jakiej formy pomocy możesz jeszcze skorzystać


Najpopularniejsze formy pomocy i terminy składania wniosków:

 1. Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS, oraz wnioski o przyznanie bezzwrotnych mikropożyczek z PUP można składać wyłącznie do 30 czerwca.
 2. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku świadczenia postojowego. Ostateczny termin złożenia wniosków mija bowiem w terminie 3 miesięcy, od miesiąca w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
 3. Dłuższy termin na składanie wniosków mają również przedsiębiorcy chcący ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku tej formy pomocy wnioski składać można do dnia 27 września 2020 roku.  
 4. Kolejną formą pomocy jest dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych, wypłacane przez PUP z Funduszy Europejskich. W przypadku tej formy pomocy na złożenie wniosku przedsiębiorca ma tylko 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez właściwy dla siebie Powiatowy Urząd Pracy.
 5. 14 dniowy termin na złożenie wniosku obowiązuje również w przypadku ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – wypłacanych przez PUP. Termin 14 dniowy liczony jest od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Na przedsiębiorców czekają również inne formy pomocy. Wyróżnić można m.in. takie możliwości jak umorzenie zaległości podatkowej, możliwość zapłacenia ZUS w późniejszym terminie, lub rozłożenie zaległości na raty, czy możliwość zapłaty niektórych podatków w późniejszym terminie.  

Tarcza 4.0

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 została tego samego dnia opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1086), a 24 czerwca jej przepisy weszły w życie.

Zmiany podatkowe, które wprowadzone zostały za pomocą tarczy 4.0 to:

 1. zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.
 2. nowy JPK_V7 zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r. początkowo miał obowiązywać od 1 lipca 2020 r. :
 3. ulga w PIT na darowizny (np. laptopów dla szkół) będzie przysługiwała także wówczas, gdy przekazanie darowizny nastąpi przy udziale organizacji pożytku publicznego;
 4. Wydłużony czasu na przekazanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych.

Ponadto wprowadzono następujące zmiany:

1. Ulga na złe długi w PIT i CIT

Zgodnie z przyjętymi w tarczy 4.0 przepisami przychód będzie można pomniejszyć, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Nie będzie to jednak rozwiązanie dla wszystkich wierzycieli, a tylko tych, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19”. Zmiany w uldze na złe długi wprowadziła już tarcza antykryzysowa 1.0, czyli ustawa z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.). Wtedy jednak dotyczyły one dłużników, a nie wierzycieli. Ci, który znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, w 2020 r. nie muszą po 90 dniach braku zapłaty za kupione towary lub usługi korygować (zwiększać) dochodu do opodatkowania. Oba rozwiązania, zarówno dla dłużników (to z tarczy 1.0), jak i dla wierzycieli (to, którym zajmie się dziś Sejm, rozpatrując projekt tarczy 4.0), dotyczą tylko podatków dochodowych. W uldze na złe długi w VAT nic się nie zmieniło i nie zmienia.

2. Odliczanie darowizn i niektórych kar

Tarcza 4.0. wprowadzi także możliwość odliczenia dodatkowych darowizn od podstawy obliczania podatku dochodowego. Chodzi o darowizny przekazane na rzecz: domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych (w tym z usługami opiekuńczymi), domów pomocy społecznej. Od podatku będzie można odliczyć także darowizny komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego.

Wielkość odliczenia wynosi dla darowizn przekazanych:

 • do 30 kwietnia 2020 r. – 200 proc. wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – 150 proc. wartości darowizny;
 • od 1 czerwca do 30 września 2020 r. – równowartość przekazanej darowizny.

Warunkiem odliczenia będzie udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

3. Restrukturyzacja – prościej

Przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie otworzyć postępowanie. Wystarczy zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, przygotować spis wierzytelności i opublikować obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


4. Pomoc dla  zleceniobiorców

Dzięki tarczy 4.0 osoby zatrudnione  na umowach cywilnoprawnych będą mogły samodzielnie występować do ZUS o postojowe.


5. Zmiany dla pracodawców

Dla pracodawców istotne w tarczy 4.0 są zapisy dotyczące odprawy w zawiązku z rozwiązaniem umowy o pracę w okresie epidemii – maksymalna kwota odprawy nie będzie przekracza 26 tys. zł  Wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie przepisów o pensji minimalnej. Zmiana ta może dotknąć pracowników przechodzących w tym roku na emerytury. Większość odkłada ten moment na lipiec z uwagi na lepszy przelicznik emerytury. Dodatkowo planowane przepisy mogą wpłynąć na wysokość odpraw przy zwolnieniach grupowych. Dotąd pracownik mógł otrzymać do piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia, obecnie będzie to dziesięciokrotność najniższego wynagrodzenia, które wynosi 2 600 zł.

Dodatkowo pracodawcy zyskają prawo do wysyłania zatrudnionych na zaległe urlopy (maksymalnie do 30 dni).

Zgodnie z wprowadzonymi zamianami Pracownik nie będzie już zobowiązany wykorzystać go do 30 września następnego roku – ten obowiązek zostanie zawieszony. Na mocy projektowanych przepisów zgodnie z art. Art. 15gc. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 pracodawca może udzielić pracownikowi – w terminie przez siebie wskazanym i bez uzyskania zgody pracownika, a także z pominięciem planu urlopów bieżących – urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych w wymiarze do 30 dni. Zatem to pracodawca będzie decydował, kiedy pracownik ma odebrać zaległy urlop, nie będzie mu potrzebna do tego jego zgoda.

6. Niższe wynagrodzenie nawet o 50% bez zgody pracownika

Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera zapis umożliwiający pracodawcy obniżenie czasu pracy pracowników i w związku z tym dokonanie znaczącego obniżenia pensji – bez zgody pracowników. Możliwość ta skierowana będzie do pracodawców, u których wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

 Pracodawca będzie mógł:

1.      Dokonać obniżenia wymiaru czasu pracy o maksymalnie 20% (nie więcej niż do połowy etatu) – przy czym wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku (2600 zł brutto),

2.      Dokonać obniżenia wynagrodzenia pracownika o nie więcej niż 50% – obejmując go przestojem ekonomicznym. Wynagrodzenie ostatecznie wypłacone pracownikowi nie będzie mogło być niższe niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku (2600 zł brutto).

7. Zasiłek dla rodziców dzieci do 8 roku życia do 28 czerwca 2020 r. 

Zgodnie z uchwalonymi przepisami  w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, rodzicom dzieci zdrowych do lat 8 będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca 2020 r. Co ważne, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał również w przypadku otwarcia placówek, ale gdy rodzic uzna, że nie chce posyłać dziecka do szkoły, żłobka lub przedszkola. Przepisy mają obowiązywać z mocą wsteczną od 25 maja 2020 r.

Doradca podatkowy Jolanta Klorkowska-Przybyła

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *