TAX ALERT – podsumowanie zmian w podatkach.

Poniżej podsumowanie zmian w podatkach. Tym razem, dla lepszego zobrazowania porównujemy stan prawny obowiązujący do końca 2021 roku ze zmianami wprowadzonymi przez polski ład od 1 stycznia i od 1 lipca 2022 r.

Za sprawą tzw. Polskiego Ładu 2.0 z dniem 1 lipca 2022 r. weszło w życie szereg zmian stanowiących uzupełnienie lub modyfikację do zasad wprowadzonych przez pierwotną wersję Polskiego Ładu, m.in. likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej, wprowadzenie możliwości częściowego odliczenia składki zdrowotnej, przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców oraz uchylenie przepisów dotyczących abolicji podatkowej. Ponadto Polski Ład 2.0 zmniejsza podstawową stawkę podatku do 12% oraz uchyla mechanizm odraczania zaliczek wprowadzony już w trakcie roku rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ważne!

Opracowane poniżej przepisy wprowadzane ustawą Polski Ład 2.0, co do zasady, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.01.2022 r.

Przepisy obowiązujące do 31.12.2021 r.Przepisy obowiązujące od 1.01.2022 r.Przepisy obowiązujące od 1.07.2022 r.
Zwolnienie świadczeń dla emerytów, rencistów i byłych nauczycieli
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów wynikające z łączącego ich uprzednio stosunku z zakładem pracy do wysokości 3.000 zł rocznieZgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów wynikające z łączącego ich uprzednio stosunku z zakładem pracy do wysokości 3.000 zł rocznieZmienionym art. 21 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. rozszerzono katalog zwolnień o nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz zwiększono roczny limit przewidziany dla tego zwolnienia do 4.500 zł
Ulga dla młodych: przychody z zasiłku macierzyńskiego
Ulga dla młodych dotyczy przychodów z umów o pracę, umów zlecenia, praktyk absolwenckich i stażu uczniowskiego (art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. a-d u.p.d.o.f.)Ulga dla młodych dotyczy przychodów z umów o pracę, umów zlecenia, praktyk absolwenckich i stażu uczniowskiego (art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. a-d u.p.d.o.f.)Zwolnienie rozszerzono o przychody z zasiłku macierzyńskiego (dodany art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. e u.p.d.o.f.)
Ulga na powrót: przychody z zasiłku macierzyńskiego
Brak regulacji w zakresie ulgi na powrótZgodnie z dodanym art. 21 ust. 1 pkt 152 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Zwolnieniu podlegają przychody z umów o pracę, umów zlecenia i z pozarolniczej działalności gospodarczej. Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi przez 4 lata podatkowe.Zwolnienie przysługuje po spełnieniu warunków przewidzianych w dodanym art. 21 ust. 43 pkt. 1–5 u.p.d.o.f., m.in. podatnik w wyniku przeniesienia staje się polskim rezydentem podatkowym, przez ostatnie 3 lata nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz nie korzystał wcześniej z przedmiotowego zwolnienia (w odniesieniu do podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Polski)Zwolnienie rozszerzono o przychody z zasiłku macierzyńskiego (dodany art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. d u.p.d.o.f.)
Zerowy PIT dla rodzin 4+: przychody z zasiłku macierzyńskiego
Brak regulacji w zakresie zerowego PIT dla rodzin 4+Zgodnie z dodanym art. 21 ust. 1 pkt 153 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika wychowującego co najmniej czworo dzieci, przy czym nie uwzględnia się dziecka przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dodany art. 21 ust. 45 u.p.d.o.f.). Zwolnieniu podlegają przychody z umów o pracę, umów zlecenia i z pozarolniczej działalności gospodarczej.Zgodnie z dodanym art. 21 ust. 46 u.p.d.o.f. podatnik składa w terminie złożenia zeznania podatkowego informację o liczbie dzieci oraz ich numery PESEL. Złożenie takiej informacji nie jest wymagane, jeśli ze złożonego zeznania będzie wynikało prawo do zastosowania zwolnienia (dodany art. 21 ust. 48 u.p.d.o.f.). Ponadto na żądanie organów podatkowych obowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające prawo do zwolnienia, przede wszystkim odpis aktu urodzenia (dodany art. 21 ust. 47 u.p.d.o.f.)Zwolnienie rozszerzono o przychody z zasiłku macierzyńskiego (dodany art. 21 ust. 1 pkt 153 lit. d u.p.d.o.f.).Zmieniony art. 21 ust. 46 u.p.d.o.f. różnicuje sposób informowania o korzystaniu ze zwolnienia w zakresie przychodów innych niż z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według skali (art. 21 ust. 46 pkt 1 u.p.d.o.f.) od przychodów przedsiębiorców opodatkowanych według skali, liniowo lub ryczałtem (art. 21 ust. 46 pkt 2 u.p.d.o.f.). W art. 21 ust. 48 u.p.d.o.f. doprecyzowano, że przepis ten dotyczy informacji, o której mowa w art. 21 ust. 46 pkt 1 u.p.d.o.f.
Zerowy PIT dla pracujących seniorów: przychody z zasiłku macierzyńskiego
Brak regulacji w zakresie zerowego PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnegoZgodnie z dodanym art. 21 ust. 1 pkt 154 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni), z zastrzeżeniem, że podlega on ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania tych przychodów. Zwolnieniu podlegają przychody z umów o pracę, umów zlecenia i z pozarolniczej działalności gospodarczej (po spełnieniu dodatkowych warunków)Zwolnienie rozszerzono o przychody z zasiłku macierzyńskiego (zmieniony art. 21 ust. 1 pkt 154 u.p.d.o.f.)
Przepisy doprecyzowujące: Odpłatne zbycie akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej (IPO)
Brak regulacji dotyczących zwolnienia dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej (IPO), a co za tym idzie regulacji dotyczących możliwości rozliczania związanych z nimi stratZgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105a u.p.d.o.f. dochody z odpłatnego zbycia akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej (IPO) są zwolnione z opodatkowania (po spełnieniu określonych warunków).Zgodnie z art. 9 ust. 3a pkt 4 u.p.d.o.f. można rozliczać straty z odpłatnego zbycia akcji nabytych na IPO nawet w przypadku nabycia uprawnień do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105a u.p.d.o.f.Z uwagi na to, że przedmiotowe rozwiązanie pozwalające na uwzględnianie straty ekonomicznej jako podstawy do zmniejszenia opodatkowania jest rozwiązaniem szczególnym, zasadne jest wprowadzenie szczególnej regulacji w zakresie powstawania kosztu podatkowego.Dodany art. 22 ust. 1u u.p.d.o.f. wprowadza możliwość uznania za koszt podatkowy przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.f., straty ekonomicznej powstałej w związku z odpłatnym zbyciem akcji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 105a u.p.d.o.f.Przepis ten będzie miał faktyczne zastosowanie nie wcześniej niż do rozliczenia podatku za 2025 r.
Przepisy doprecyzowujące: Zbycie majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce
Brak szczegółowych regulacji dotyczących rozumienia wydatków w przypadku otrzymania przez podatnika udziałów (akcji), papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółceArt. 23 ust. 3g u.p.d.o.f. jest przepisem szczególnym wskazującym, co należy rozumieć przez wydatki w przypadku otrzymania przez podatnika udziałów (akcji), papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce. Odnosi się jednak wyłącznie do rozumienia wydatków określonych w art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f dotyczącym wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji), papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Zasada ustalania kosztów podatkowych z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych określona została natomiast w art. 23 ust. 1 pkt 38a u.p.d.o.f.Treść art. 23 ust. 3g u.p.d.o.f. uzupełniono o odniesienie się do wydatków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38a u.p.d.o.f.
Przepisy doprecyzowujące: Przychody do opodatkowania z połączenia spółki niebędącej osobą prawną
Brak regulacji umożliwiających pomniejszenie o opodatkowane już wcześniej tzw. „zyski zatrzymane” wartości emisyjnej udziałów (akcji) otrzymanych przez wpsólnika spółki niebędącej osobą prawną w związku z połączeniem tej spółki, dla celów określenia przychodów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7a u.p.d.o.f.Brak regulacji umożliwiających pomniejszenie o opodatkowane już wcześniej tzw. „zyski zatrzymane” wartości emisyjnej udziałów (akcji) otrzymanych przez wpsólnika spółki niebędącej osobą prawną w związku z połączeniem tej spółki, dla celów określenia przychodów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7a u.p.d.o.f.Dodany art. 24 ust. 8dd u.p.d.o.f. pozwala wartość emisyjną udziałów (akcji) otrzymanych przez wpsólnika spółki niebędącej osobą prawną w związku z połączeniem tej spółki, dla celów określenia przychodów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7a u.p.d.o.f., pomniejszyć o opodatkowane już wcześniej tzw. „zyski zatrzymane”
Ulga dla klasy średniej
Brak uregulowań dotyczących ulgi dla klasy średniejDodanym art. 26 ust. 1 pkt 2aa u.p.d.o.f. wprowadza się ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.Sposób wyliczenia ulgi przedstawia art. 26 ust. 4a u.p.d.o.f.:1) (A × 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68.412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102.588 zł,2) (A × (–7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133.692 zł– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu przychodów pracownika oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.Dodany art. 26 ust. 4b u.p.d.o.f. doprecyzowuje, że ulga jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68.412 zł i nie przekracza kwoty 133.692 zł.Dodany art. 26 ust. 4c u.p.d.o.f. wskazuje na możliwość stosowania ulgi także przy wspólnym rozliczeniu małżonków.Sposób wyliczenia ulgi dla pracowników za miesiące, w których uzyskali oni przychody w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11.141 zł, określa dodany art. 32 ust. 2a u.p.d.o.f. Do sposobu wyliczenia dla podatników uzyskujących przychody ze stosunku pracy z zagranicy odnosi się dodany art. 44 ust. 3aa u.p.d.o.f. Przepis art. 32 ust. 2b u.p.d.o.f. wskazuje na możliwość przedłożenia płatnikowi przez pracownika wniosku o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi.Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w szeregu przepisów, m.in. w art. 32 ust. 3art. 42e ust. 3art. 44 ust. 3d oraz ust. 7 u.p.d.o.f.Uchylono uregulowania dotyczące ulgi dla klasy średniej, tj. uchyla się art. 26 ust. 1 pkt 2aaart. 26 ust. 4a-4cart. 44 ust. 3aa u.p.d.o.f.Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 44 ust. 3d i 7 u.p.d.o.f.Uchylenie ulgi rekompensowane jest poprzez wprowadzenie 12% stawki podatku
Odliczenie od podatku: składki członkowskie zapłacone na rzecz związków zawodowych
Brak uregulowań w zakresie odliczenia od podatku składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowychDodanym art. 26 ust. 1 pkt 2c u.p.d.o.f. wprowadza się możliwość odliczenia od podatku składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł. Zgodnie ze zmienionym art. 26 ust. 6g u.p.d.o.f. odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym. W dodanym art. 26 ust. 7 pkt 5 u.p.d.o.f. określa się, na jakiej podstawie ustala się wysokość wydatkówZmienionym art. 26 ust. 1 pkt 2c u.p.d.o.f. zwiększa się do wysokości 500 zł kwotę składek podlegających odliczeniu.Zmieniony art. 26 ust. 7 pkt 5 u.p.d.o.f. wskazuje na możliwość dokumentowania tych wydatków przy zastosowaniu informacji PIT-11
Skala podatkowa
Skala podatkowa zgodnie z art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f.:Skala podatkowa zgodnie z art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f.:Skala podatkowa zgodnie z art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f.:
Podstawa obliczenia podatku (zł)Podatek wynosi (zł)Podstawa obliczenia podatku (zł)Podatek wynosi (zł)Podstawa obliczenia podatku (zł)Podatek wynosi (zł)
ponaddoponaddoponaddo
85.52817%minus kwota zmniejszająca podatek120.00017% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100120.00012% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600
85.52814.539,76 + 32% nadwyżki ponad 85.528120.00015.300 + 32% nadwyżki ponad 120.000120.00010.800 + 32% nadwyżki ponad 120.000
Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 30 ust. 1 pkt 5a u.p.d.o.f.
Możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej
Kwota składki opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika lub pobrana w roku podatkowym przez płatnika podlega odliczeniu od podatku. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składkiUchylenie art. 27b u.p.d.o.f. powoduje brak możliwości odliczenia od podatku dochodowego składki zdrowotnej.W związku z uchyleniem ww. przepisu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono szereg zmian o charakterze dostosowawczym, m.in. w art. 26 ust. 13bart. 27f ust. 1 i 9art. 27g ust. 1art. 32 ust. 3b i 6art. 33 ust. 3aart. 34 ust. 4a911art. 35 ust. 9art. 41 ust. 1aart. 42e ust. 3art. 43 ust. 4art. 44 ust. 1e1f3 pkt 2ust. 3c3d3f3g pkt 2ust. 3h,6b6e6h6i i 14 u.p.d.o.f.Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przez przedsiębiorców opodatkowanych liniowo mogą zostać:- zaliczone do kosztów podatkowych (zmieniony art. 23 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.f.) lub- odliczone od dochodu (zmieniony art. 30c ust. 2 u.p.d.o.f.) do wysokości 8.700 zł rocznie (łącznie).Wysokość limitu podlega corocznej waloryzacji (dodany art. 30c ust. 2b i 2c u.p.d.o.f.).Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 27f ust. 2a i ust. 9art. 30c ust. 2a i 3art. 30h ust. 2art. 44 ust. 6j u.p.d.o.f.
Przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców
Osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo do wspólnego opodatkowania się z dzieckiemDodanym art. 27ea u.p.d.o.f. wprowadzono możliwość odliczenia od podatku przez osobę samotnie wychowującą dziecko kwoty w wysokości 1500 zł. Treść ust. 1 oraz ust. 3 określa warunki dotyczące podatnika uprawnionego do skorzystania z przedmiotowego rozwiązania. Treść ust. 2 wskazuje, że odliczenie takie przysługuje jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych, a w razie braku porozumienia podatnikowi, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.Uchyla się przepisy art. 6 ust. 4–4b u.p.d.o.f.Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono m.in. w art. 6 ust. 811–13art. 6a ust. 2 pkt 3art. 26 ust. 7eart. 27f ust. 2 i 6art. 32 ust. 1a i 1cart. 34 ust. 7 pkt 2ust. 9 pkt 3art. 45 ust. 7a u.p.d.o.f.Uchyla się przepisy art. 27ea u.p.d.o.f.Dodanymi przepisami art. 6 ust. 4c-4h u.p.d.o.f. przywraca się możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców.W porównaniu do przepisów obowiązujących w 2021 r., m.in.:- zmieniono wysokość kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo do preferencji podatkowych, na dwunastokrotność kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu danego roku oraz do katalogu dochodów podlegających kryterium dochodowemu dodano przychody kwalifikujące się do zwolnienia z tytułu ulgi na powrót (dodany art. 6 ust. 4e u.p.d.o.f.);- wskazano na brak możliwości wspólnego rozliczenia dla rodzica wychowującego co najmniej jedno dziecko wspólnie z drugim rodzicem, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze (dodany art. 6 ust. 4f u.p.d.o.f.).Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono m.in. w art. 6 ust. 811-13art. 6a ust. 2 pkt 4art. 21 ust. 1 pkt 153art. 26 ust. 7eart. 27f ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 6art. 34 ust. 9 pkt 3art. 45 ust. 7a u.p.d.o.f.
Organy rentowe jako płatnicy
Art. 34 ust. 8 u.p.d.o.f. określa obowiązek sporządzenia przez organ rentowy imiennej informacji o wysokości uzyskanego dochodu, gdy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatkuArt. 34 ust. 8 u.p.d.o.f. określa obowiązek sporządzenia przez organ rentowy imiennej informacji o wysokości uzyskanego dochodu, gdy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatkuZmieniony art. 34 ust. 8 u.p.d.o.f. wskazuje na sporządzenie informacji, o której mowa w tym przepisie również przy wypłacie świadczeń określonych w przepisach dotyczących ulgi dla młodych, ulgi na powrót, zerowego PIT dla rodzin 4+ oaz ulgi dla pracujących seniorów
Mechanizm odraczania zaliczek
Brak regulacji dotyczących przedłużenia terminów do pobrania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy w części stanowiącej nadwyżkę w stosunku do zaliczki obliczonej według zasad z 2021 r.Mechanizm rolowania zaliczek najpierw pojawił się w Rozporządzeniu, następnie w ustawie. Wprowadzony został celem odwrócenia sytuacji otrzymywania przez część pracowników niższych wynagrodzeń.Zgodnie z art. 53a u.p.d.o.f. przedłuża się terminy do pobrania i przekazania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy w części stanowiącej nadwyżkę w stosunku do zaliczki obliczonej według zasad z 2021 r. Zaliczki dotyczą przychodów, o których mowa w art. 31 u.p.d.o.f. (przychody z umów o pracę), art. 34 ust. 1 u.p.d.o.f. (emerytury i renty) oraz przychodów z umów zlecenia z art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f. Nadwyżka pobierana jest przez płatnika dopiero w miesiącu, w którym wynagrodzenie podatnika byłoby wyższe ze względu na zasady opodatkowania wynikające z Polskiego Ładu w stosunku do wynagrodzenia kalkulowanego zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2021 r.Uchyla się przepisy art. 53a u.p.d.o.f.Mechanizm rolowania zaliczek, choć co do zasady korzystny dla pracowników, okazał się bardzo pracochłonny w kalkulacji dla pracodawców. Dodatkowo stwarzał ryzyko powstania nieświadomego obowiązku dopłaty podatku w rocznym rozliczeniu podatkowym (z uwagi na otrzymywanie na bieżąco zbyt wysokiego wynagrodzenia).Zrekompensować odejście od mechanizmu rolowania zaliczek ma obniżenie podstawowej stawki podatku do 12%
Pozostałe
Art. 9 ust. 3a pkt 4 u.p.d.o.f. wskazuje na brak możliwości rozliczania strat z przychodów wolnych od opodatkowaniaZmieniony art. 9 ust. 3a pkt 4 u.p.d.o.f. dopuszcza możliwość rozliczania strat w przypadku odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 105a u.p.d.o.f.Dodany art. 9 ust. 3a pkt 4 lit. b u.p.d.o.f. dopuszcza dodatkowo możliwość rozliczania strat związanych z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikującymi się do ulgi na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c u.p.d.o.f.), zerowego PIT dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153 lit. c u.p.d.o.f.) oraz ulgi dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 u.p.d.o.f)
Brak regulacji wskazujących na wyłączenie z przychodów z działalności gospodarczej otrzymanych miesięcznych środków z funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji, o których mowa w art. 33b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowejBrak regulacji wskazujących na wyłączenie z przychodów z działalności gospodarczej otrzymanych miesięcznych środków z funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji, o których mowa w art. 33b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowejDodany art. 14 ust. 3 pkt 15 u.p.d.o.f. wskazuje, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się otrzymanych miesięcznych środków z funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji, o których mowa w art. 33b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowejStosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 10.03.2022 r.
Brak szczegółowych regulacji dotyczących technicznych aspektów przekazania informacji o braku wpłaty różnicy wynikającej z zeznania złożonego poprzez automatyczną akceptacjęBrak szczegółowych regulacji dotyczących technicznych aspektów przekazania informacji o braku wpłaty różnicy wynikającej z zeznania złożonego poprzez automatyczną akceptacjęDodany art. 45cf ust. 1a u.p.d.o.f. umożliwia przekazanie informacji o braku wpłaty różnicy wynikającej z zeznania złożonego poprzez automatyczną akceptację zawierającą podpis mechanicznie odtwarzany lub nadruk imienia i nazwiska
Ryczałt ewidencjonowany
Możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej
Istnieje możliwość odliczenia składki zdrowotnejUchylono art. 13art. 31 ust. 1–4 i 6art. 44 ustawy o ryczałcie, dotyczące możliwości odliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców płacących ryczałt oraz będących na karcie podatkowej.Zmiany dostosowawcze wprowadzono w art. 13aart. 31 ust. 5art. 47 i art. 21 ust. 3 ustawy o ryczałcieWprowadza się możliwość:- odliczenia od przychodów 50% zapłaconych składek zdrowotnych przez przedsiębiorców płacących ryczałt (dodany art. 11 ust. 1a i 1b ustawy o ryczałcie);- obniżenia o 19% zapłaconych składek zdrowotnych podatku dochodowego przez przedsiębiorców na karcie podatkowej (zmieniony art. 31 ustawy o ryczałcie).Zmiany dostosowawcze wprowadzono w art. 11 ust. 4art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy o ryczałcie
Termin złożenia rocznego zeznania podatkowego
Art. 21 ust. 2 ustawy o ryczałcie wskazuje na obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowymArt. 21 ust. 2 ustawy o ryczałcie wskazuje na obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowymZmieniony art. 21 ust. 2 ustawy o ryczałcie wskazuje na obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym
Pozostałe
Zgodnie z art. 21 ust. 5b ustawy o ryczałcie jeśli zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego dokonano po terminie, przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane złożyć zeznanie w terminie miesiąca od ich dokonaniaZgodnie z art. 21 ust. 5b ustawy o ryczałcie jeśli zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego dokonano po terminie, przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane złożyć zeznanie w terminie miesiąca od ich dokonaniaUchyla się art. 21 ust. 5b ustawy o ryczałcie dotyczący obowiązków przedsiębiorstwa w spadku
Możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową
Zmiany formy opodatkowania można dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyska pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego (art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f., art. 9 ust. 1 ustawy o ryczałcie). Nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej lub najmu w ciągu roku, jeśli wspomniane terminy zostały przekroczoneDokonany wybór dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w tym terminie złoży oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania (art. 9a ust. 2b u.p.d.o.f., art. 9 ust. 1b ustawy o ryczałcie)Zmiany formy opodatkowania można dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyska pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego (art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f., art. 9 ust. 1 ustawy o ryczałcie). Nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej lub najmu w ciągu roku, jeśli wspomniane terminy zostały przekroczoneDokonany wybór dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w tym terminie złoży oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania (art. 9a ust. 2b u.p.d.o.f., art. 9 ust. 1b ustawy o ryczałcie)Przedsiębiorcy rozliczający się liniowoWprowadza się możliwość przejścia na opodatkowanie według zasad ogólnych dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo ze skutkiem na cały 2022 r. (art. 14 Polski Ład 2.0).Informację o wyborze opodatkowania według zasad ogólnych przekazuje się w zeznaniu rocznym. Wybór nie dotyczy lat następnych.Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtemWprowadza się możliwość przejścia na opodatkowanie według zasad ogólnych dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem ze skutkiem:- na cały 2022 r. (art. 15 Polski Ład 2.0); informację o wyborze opodatkowania według zasad ogólnych przekazuje się w zeznaniu rocznym; wybór nie dotyczy lat następnych;- od lipca 2022 r. (art. 17 Polski Ład 2.0); konieczne jest w tym celu złożenie do 22 sierpnia 2022 r. oświadczenia o rezygnacji z ryczałtu dla przychodów osiągniętych w okresie od 1.07. 2022 r. do 31.12.2022 r.; oświadczenie dotyczy również lat następnych.Wynajmujący rozliczający się ryczałtemWprowadza się możliwość przejścia na opodatkowanie według zasad ogólnych dla wynajmujących rozliczających się ryczałtem od dochodów z najmu ze skutkiem na cały 2022 r. (art. 16 Polski Ład 2.0).Informację o wyborze opodatkowania według zasad ogólnych przekazuje się w zeznaniu rocznym
Hipotetyczny podatek należny za 2022 r.
Brak instytucji hipotetycznego podatku należnegoBrak instytucji hipotetycznego podatku należnegoWprowadzenie instytucji hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. wynika z likwidacji ulgi dla klasy średniej. Rozwiązanie to przewidziane zostało dla beneficjentów tej ulgi, którzy pomimo wprowadzenia 12% stawki podatku mieliby na nowych zasadach jednak stracić.Instytucję hipotetycznego podatku należnego wprowadzono w art. 26 Polskiego Ładu 2.0. W myśl powyższego przepisu, w przypadku gdy podatek należny za 2022 r., wynikający ze złożonego rocznego zeznania podatkowego, jest wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r., urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić podatnikowi kwotę tej różnicy.
Abolicja podatkowa
Brak regulacji dotyczących abolicji podatkowejInstytucja abolicji podatkowej, inaczej przejściowego ryczałtu od dochodów, uregulowana została w art. 27–49 Polskiego Ładu.Zgodnie z art. 27 Polskiego Ładu skierowana jest do podatników PIT i CIT. Obejmuje dochody (przychody) niezadeklarowane w całości lub w części w związku z:– nieujawnieniem w całości lub w części tych dochodów (przychodów);– nieujawnieniem w całości lub w części źródła powstania tych dochodów (przychodów);– przeniesieniem lub posiadaniem w jakiejkolwiek formie kapitału poza terytorium Polski, w tym w CFC;– stosowaniem postanowień UPO w sposób niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych umów, z ich celem oraz zamiarami państw stron tych umów;– nierzeczywistą rezydencją podatkową;– osiągnięciem innej niż wymieniona w poprzednich punktach korzyści podatkowej w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.Abolicja podatkowa nie ma zastosowania do (art. 28 Polskiego Ładu):– dochodów z przestępstwa;– dochodów z przestępstwa skarbowego czy wykroczenia skarbowego, o których we właściwym terminie nie zostanie poinformowany właściwy naczelnik urzędu skarbowego;– podmiotów w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, w odniesieniu do tych dochodów.Podstawą opodatkowania jest dochód (art. 30 w zw. z art. 29 Polskiego Ładu):– nieopodatkowany;– odpowiadający 25% wartości kapitału przeniesionego lub posiadanego za granicą, w tym w związku ze zmianą rezydencji podatkowej;– odpowiadający wartości korzyści podatkowej,osiągnięty do 31.12.2022 r., nie później niż do dnia złożenia wniosku o opodatkowanie przejściowym ryczałtem, wynikający ze zdarzeń mających miejsce przed 1.07.2021 r. (art. 82 Polskiego Ładu).W ramach ujawnienia podstawy opodatkowania należy ponadto wskazać źródło powstania dochodu, sposób jego uzyskania oraz wysokość dochodu, którą należy ustalić w sposób najbardziej odpowiedni do stanu faktycznego i okoliczności jego powstania, a także kwotę przejściowego ryczałtu (art. 35 Polskiego Ładu).Stawka podatku równa jest 8% podstawy opodatkowania (art. 31 Polskiego Ładu).Zgodnie z art. 32 Polskiego Ładu skorzystanie z instytucji przejściowego ryczałtu od dochodów warunkowane jest złożeniem odpowiedniego wniosku wraz z uiszczeniem opłaty wynoszącej 1% dochodu będącego przedmiotem opodatkowania (nie niższej niż 1 tys. zł i nie wyższej niż 30 tys. zł).Zgodnie z art. 33 Polskiego Ładu termin na złożenie wniosku o zastosowanie abolicji podatkowej przypada na okres pomiędzy 1.10.2022 r. a 31.03.2023 r. Złożenie wniosku przerywa bieg terminu przedawnienia. Wzór wniosku o opodatkowanie w formie przejściowego ryczałtu zostanie określony do 31.08.2022 r. (art. 34 Polskiego Ładu).Przejściowy ryczałt podlega zapłacie w terminie 30 dni od złożenia wniosku (art. 36 Polskiego Ładu).Podmiot przed złożeniem wniosku o opodatkowanie przejściowym ryczałtem może wystąpić do Rady do spraw Repatriacji Kapitału o opinię co do skutków podatkowych w przejściowym ryczałcie. Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 50.000 zł, a Rada wydaje opinię nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie (art. 37 Polskiego Ładu).W art. 48 Polskiego Ładu przewidziano ulgę związaną z zainwestowaniem kapitału z ujawnionego dochodu.Pozostałe przepisy regulują szczegółowe zasady stosowania przejściowego ryczałtuUchyla się przepisy dotyczące abolicji podatkowej, tj. uchyla się art. 27–49 i art. 82 Polskiego Ładu.Przepisy uchyla się po ponownej analizie ich treści oraz po uwzględnieniu użytej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej argumentacji przedstawionej we wniosku złożonym do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ich zgodności z ustawą z dnia 2.04.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – dalej Konstytucja RP. Prezydent zarzucił im w szczególności:- naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji),- naruszenie zasady równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji),- naruszenie zasady powszechności i równości opodatkowania (art. 84 Konstytucji).
Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *