Ulga na złe długi w VAT – ważny wyrok

Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług polega na możliwości skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Dla możliwości zastosowania ulgi konieczne jest wystąpienie dwóch warunków: na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny oraz od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły trzy lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 15 października 2020 r. (sygn. C-335/19) stwierdził, że kraje unijne nie mogą uzależniać obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z ulgi, dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego ani w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal był zarejestrowany jako podatnik VAT. Tym samym TSUE stwierdził o niezgodności w tym zakresie prawa polskiego z prawem unijnym.

Zasady skorzystania z ulgi

Przepis stanowiący o możliwości skorygowania podatku należnego przez podatnika w przypadku, gdy od daty wystawienia faktury nie upłynęły 3 lata, jest konsekwencją powyższego wyroku TSUE i obowiązuje w takim brzmieniu od 1 października 2021 roku. Do tego czasu okres od momentu wystawienia faktury wynosił dwa lata. Polskie organy podatkowe oraz sądy administracyjne od momentu wydania wyroku TSUE miały ogrom spraw do rozstrzygnięcia w zakresie dotyczącym ulgi na złe długi. Linia orzecznicza sądów kształtuje się zdecydowanie w kierunku wskazującym, że przepisy obowiązujące przed 1 października 2021 r. (ograniczające możliwość skorzystania z ulgi do 2 lat od wystawienia faktury) nie powinny być stosowane przez organy podatkowe jako niezgodne z prawem unijnym – w nawiązaniu do przedstawionego wyroku TSUE.

Ważne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego

W jednym z ostatnich wyroków NSA orzekł w ten sposób w rozpatrywanej sprawie, która dotyczyła spółki chcącej skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny po upływie 2 lat od daty wystawienia faktury. Spółka powołała się na niezgodność art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług z unijną dyrektywą VAT. W związku z tym chciała bezpośrednio zastosować przepisy unijne.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką, i co za tym idzie, odmówił jej prawa do zastosowania ulgi w zakresie podatku VAT do niespłaconych należności, od daty których minęło już dwa lata. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał stanowisko organu podatkowego powołując się na ugruntowaną na tamten czas linię orzeczniczą, zgodnie z którą przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług nie naruszają przepisów unijnych, w związku z czym podatnicy powinni się do nich stosować.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił powyższy wyrok WSA. Odwołał się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który zakwestionował zgodność z dyrektywą unijną w zakresie VAT polskiego warunku mówiącego, że wierzyciel nie ma prawa do stosowania ulgi, jeśli na dzień poprzedzający złożenie przez niego korekty deklaracji dłużnik znajdował się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji. Chociaż Trybunał nie odniósł się do warunku stanowiącego o czasie, w jakim korekta może być dokonana przez wierzyciela, to NSA stwierdził, że również ten przepis mówiący o dwuletnim okresie powinien być w badanej sprawie pominięty, w związku z czym spółka mogła zgodnie z unijnymi przepisami skorygować podstawę opodatkowania i podatek VAT należny.

Jest to ważny wyrok dla podatników, potwierdzający wyrażane od jakiegoś czasu stanowisko sądów administracyjnych. Równie istotne znaczenie ma w tym zakresie wyrok WSA w Warszawie z 24 kwietnia 2023 roku, w którym sąd stwierdził, że podatnicy mogą skorzystać z ulgi w zakresie VAT w przypadku faktur wystawionych przed rokiem 2020, o ile złożą odpowiednie wnioski w ciągu trzech lat od końca roku, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wspomniany już wyrok Trybunału Sprawiedliwości. Również takie podejście przyjmują organy podatkowe. Dlatego też, by móc bezproblemowo skorygować deklaracje w zakresie ulgi na złe długi dotyczącej okresu sprzed 2020 roku, podatnicy powinni wyrobić się do końca roku 2023.

•    Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2023 r., sygn. akt I FSK 305/19
•    Wyrok WSA w Warszawie z 24 kwietnia 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 2437/22

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

———————————————————————————-

Biuro Rachunkowe Noblesse Poznań, Warszawa zachęca do lektury blogów o tematyce: Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Praca Księgowy, Praca Księgowa, Audyt, Kadry i Płace.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *