|

Urlop na żądanie w systemie równoważnym 

Urlop na żądanie udzielany jest w ramach przysługującego pracownikowi rocznego wymiaru urlopu (20 lub 26 dni). Jedynym wyróżnikiem jest w odniesieniu do niego kwestia wyboru terminu wykorzystania urlopu. Wskazuje go pracownik i pracodawca co do zasady ma obowiązek udzielenia urlopu w tym terminie. W systemie równoważnym istotne jest to, że nadal są to cztery dni pracy wynikające z rozkładu czasu pracy. Wykorzystanie urlopu na żądanie pomniejsza jednak roczną liczbę godzin urlopu o taką ich liczbę, jaka była zaplanowana do przepracowania w tych dniach.

Pracownik może domagać się udzielenie mu w roku kalendarzowym nie więcej niż czterech dni urlopu we wskazanym przez niego terminie (art. 167(2) Kodeksu pracy, dalej: k.p.). Pracodawca co do zasady powinien uwzględnić taki wniosek, a właściwie żądanie, które powinno do niego dotrzeć najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Ważne: W przepisach wewnętrznych nie można ograniczyć uprawnień do urlopu na żądanie poprzez wprowadzenie nakazu, by wniosek o urlop (informacje o zamiarze skorzystania z urlopu) pracownik przekazywał najpóźniej do końca poprzedzającego dnia pracy.

Istotne jest to, że nie jest to dodatkowy urlop w wymiarze czterech dni, ale „wycinek” z rocznej puli urlopu (20 lub 26 dni), do którego przypisano jedynie pewną odmienność w zakresie samego terminu jego udzielania. Odbywa się ono w oderwaniu od ogólnych reguł wykorzystywania urlopów wypoczynkowych wynikających z art 163 k.p. (termin wykorzystania urlopu na żądanie nie jest określany w planie urlopów,  nie wynika także z ustaleń pracodawcy i pracownika).

Cztery dni urlopu od pracy

Mówimy o możliwości wskazania przez pracownika w ten sposób łącznie w trakcie roku kalendarzowego czterech dni pracy, na jakie pracownik chciałby mieć udzielony urlop.

Z jednej strony są to cztery dni faktycznego wolnego (łącznie 4 dni, które były dniami pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy), z drugiej wykorzystywany jest według zasad udzielania urlopów:

  • urlop udzielany jest w wymiarze godzinowym,
  • urlop udzielany jest na cały dzień pracy,
  • jedynie w sytuacji, w której pracownikowi pozostało do wykorzystania mniej urlopu (co może np. wydarzyć się w systemach równoważnych pod koniec roku, jak też przy pierwszej pracy w życiu zawodowym) wolne może być udzielone na niepełny dzień pracy.

Przykład: Pracownik zatrudniony w systemie równoważnym ma prawo do 26 dni urlopu rocznie. Zgłosił żądanie udzielenia urlopu w oparciu o art. 167(2) k.p. na dwa dni, w których miał zaplanowane po 12 godzin pracy. Pracownik wykorzysta 2 z 4 dni urlopu na żądanie, jednocześnie jednak wykorzysta 24 godziny z rocznej puli godzin urlopu.

Przykład: Pracownik pracujący w systemie równoważnym zgłasza żądanie wykorzystania 8 godzin urlopu w dniu, w którym ma zaplanowane 12 godzin pracy. Pracownik nie korzystał w tym roku jeszcze w ogóle z urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie może zrealizować wniosku pracownika. Nic w tym zakresie nie zmienia to, że pracownik powołuje się na prawo do urlopu na żądanie. Urlopu (także w ramach urlopu na żądanie) udziela się na cały dzień pracy, czyli na wszystkie zaplanowane godziny pracy. Jedynie w sytuacji, gdyby pracownik miał prawo do mniejszej liczby godzin urlopu, można byłoby udzielić go na część dnia pracy. W opisanej sytuacji pracownik posiada jeszcze jednak niewykorzystany pełny urlop.

Ważne: Pracownik zatrudniony w systemie równoważnym może zatem domagać się udzielenia mu czterech dni urlopu na żądanie w dniach, w których miał zaplanowane do przepracowania nawet po 12 godzin. W takim przypadku wykorzysta cztery dni z urlopu na żądanie, jednocześnie 48 godzin z rocznej puli godzinowej urlopu. Nie może mu zaś zostać udzielony urlop na osiem godzin w dniu, w którym ma zaplanowane 12 godzin pracy.

Odmowa udzielenia urlopu na żądanie

Podstawy odmowy udzielenia urlopu na żądanie  podzielić można na dwie podstawowe grupy:

  • powiązanie z szeroko pojętymi potrzebami pracodawcy i zobowiązaniami pracownika wynikającymi ze stosunku pracy,
  • wynikające z braku prawa do domagania się udzielenia tego urlopu.

W wyjątkowych sytuacjach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu, ale ogranicza się do szczególnych przypadków. W wyroku z 11 września 2012 r.  (sygn. akt III PK 17/12),  Sąd Najwyższy orzekł, że obowiązek udzielenia urlopu „na żądanie” nie jest bezwzględny, a pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy. Podobnie np. w wyroku z 28 października 2009 r. (sygn. akt II PK 123/09). Podkreślić jednak należy, że odmowa jest odstępstwem od reguły, którą jest obowiązek udzielenia urlopu na żądanie we wskazanym terminie.

Ważne: Podstawową  przyczyną odmowy udzielenia urlopu na żądanie jest brak prawa do urlopu we wnioskowanym wymiarze. Może to mieć miejsce, gdy:

  • pracownik rozpoczynający swoją pierwszą pracę zawodową w życiu nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego,
  • pracownik wykorzystał już roczny wymiar urlopu lub wymiar urlopu wynikający z zasady proporcjonalnego rozliczania urlopu (przy zatrudnieniu na część roku),
  • pracownik wykorzystał już w danym roku kalendarzowym cztery dni urlopu w oparciu o art. 167(2) k.p..

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *