Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

CIT
Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p.; ustawa z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw; ustawa z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw; ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – dalej Polski Ład(poniższe zestawienie nie uwzględnia zmian wprowadzanych przez Polski Ład, które wchodzą w życie 8.12.2021 r. oraz 1.01.2023 r.)
Przepisy obowiązujące do 31.12.2021 r.Przepisy obowiązujące od 1.01.2022 r.
Spółki jawne
Katalog przypadków, w których przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą miały zastosowania dla spółki jawnej, obejmuje złożenie stosownej informacji przed rozpoczęciem roku obrotowego oraz aktualizacji takiej informacjiZmieniony art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. c u.p.d.o.p., dotyczący przypadków, w których przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą miały zastosowania do spółki jawnej, rozszerza katalog o złożenie stosownej informacji w przypadku nowo utworzonej spółki oraz spółki powstałej z przekształcenia innej spółki.Dodany art. 1 ust. 4a u.p.d.o.p. wskazuje na obowiązek złożenia aktualizacji informacji również przez spółki jawne, które nie składały wcześniej takiej informacji
Podatkowa grupa kapitałowa (PGK)
Warunki determinujące powstanie PGK to m.in. minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek na poziomie 500 tys. złZmianie uległy warunki, których spełnienie determinuje uznanie PGK za podatnika:– zmniejszenie wysokości minimalnego przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek do 250 tys. zł (zmiana art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.d.o.p.);– zniesienie warunku dotyczącego posiadania przez spółki zależne udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę (uchylenie art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. c u.p.d.o.p.);– zniesienie obowiązku zawarcia umowy o utworzenie PGK w formie aktu notarialnego (zmiana art. 1a ust. 2 pkt 2 lit. a u.p.d.o.p.);– zniesienie obowiązku osiągnięcia określonego poziomu dochodów w przychodach (uchylenie art. 1a ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.p. oraz zmiany o charakterze dostosowawczym w art. 1a ust. 10, 12, 12a i 13 u.p.d.o.p.)
Wyjątkiem od zasady polegającej na braku możliwości, po rejestracji umowy, rozszerzenia o inne spółki bądź pomniejszenia o spółki tworzące PGK jest przejęcie spółki tworzącej PGK przez inną spółkę z tej PGKDodanie wyjątków od zasady polegającej na braku możliwości, po rejestracji umowy, rozszerzenia o inne spółki bądź pomniejszenia o spółki tworzące PGK (zmiana art. 1a ust. 6 u.p.d.o.p.)
Do przedłużenia okresu funkcjonowania PGK jest wymagana nowa umowaDo przedłużenia okresu funkcjonowania PGK jest wymagana nowa umowa albo jej zmiana (zmiana art. 1a ust. 9 u.p.d.o.p.).Uchylenie art. 1a ust. 11 u.p.d.o.p., dotyczącego zbycia udziałów oraz dalszego obrotu tymi udziałami niestanowiącego naruszenia warunków uznania PGK za podatnika
Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania PGK spoczywa na spółkach ją tworzącychDodanie art. 1a ust. 14a u.p.d.o.p. wskazuje na solidarną odpowiedzialność za zobowiązania PGK również spółek ją tworzących w momencie upływu obowiązywania umowy lub utraty przez tę grupę statusu podatnika.Dodany art. 7 ust. 6a u.p.d.o.p. wskazuje na możliwość, po spełnieniu określonych warunków, odliczenia straty poniesionej przed utworzeniem PGK przez spółkę ją tworzącą w przypadku upływu obowiązywania umowy lub utraty przez PGK statusu podatnika.Dodany art. 7a ust. 4 u.p.d.o.p. wskazuje na możliwość, po spełnieniu określonych warunków, odliczenia od dochodu ze źródła przychodów PGK straty poniesionej przed utworzeniem PGK przez spółkę ją tworzącą. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 50% wysokości straty oraz kwoty dochodu osiągniętego w roku odliczenia przez spółkę, która poniosła tę stratę (dodany art. 7a ust. 5 u.p.d.o.p.)
Zarząd na terytorium Polski
Brak regulacji dotyczących wyjaśnienia, co należy rozumieć poprzez posiadanie zarządu na terytorium PolskiW dodanym art. 3 ust. 1a u.p.d.o.p. uregulowano, co należy rozumieć poprzez posiadanie zarządu na terytorium Polski. Posiadanie zarządu w Polsce ma miejsce m.in., gdy na jej terenie są w sposób zorganizowany i ciągły prowadzone bieżące sprawy podatnika
Definicja rzeczywistego właściciela
Słowniczek pojęć definiuje rzeczywistego właściciela jako podmiot niezobowiązany prawnie lub faktycznie do przekazania należności innemu podmiotowi, a w kwestii weryfikacji prowadzenia przez niego rzeczywistej działalności odwołuje się do przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej (controlled foreign corporation, CFC)Zmiana art. 4a pkt 29 u.p.d.o.p. polega na usunięciu sformułowania „prawnie lub faktycznie” oraz wskazaniu, że weryfikacja prowadzenia przez podmiot rzeczywistej działalności gospodarczej powinna uwzględniać charakter oraz skalę prowadzonej przez ten podmiot działalności. Zmiana ma charakter doprecyzowujący, a jej celem jest zbliżenie rozumienia pojęcia rzeczywistego właściciela do jego rozumienia na gruncie międzynarodowym
Przychody z zysków kapitałowych
Za przychody z zysków kapitałowych uważa się dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału spółek przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonychDoprecyzowanie w art. 7b ust. 1 pkt 1g u.p.d.o.p., że za przychody z zysków kapitałowych uważa się dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału podmiotów przez osoby posiadające prawo do uczestnictwa w zysku podmiotu przejmowanego, łączonego lub dzielonego.Dodane art. 7b ust. 1 pkt 1a i 1b u.p.d.o.p. rozbudowują katalog przychodów z zysków kapitałowych o uzyskane w następstwie przekształceń, łączeń lub podziału podmiotów oraz likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, wystąpienia wspólnika z takiej spółki lub zmniejszenia w niej udziału kapitałowego, jeżeli Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia otrzymanych składników
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Brak regulacji dotyczących obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych ciążącego na spółkach przekształcanych w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, w przypadku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w spółkę oraz przejęcia spółki niebędącej osobą prawną przez spółkę w następstwie łączenia (czy sporządzenia wykazu składników majątku przedsiębiorstwa)Zgodnie z dodanym art. 9 ust. 2f u.p.d.o.p. obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego ciąży na spółkach przekształcanych w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną.Zgodnie z dodanym art. 9 ust. 2g u.p.d.o.p. obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych ciąży na spółkach przekształcanych (jeśli prowadzą księgi rachunkowe) w przypadku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w spółkę oraz przejęcia spółki niebędącej osobą prawną przez spółkę w następstwie łączenia. Jeśli księgi rachunkowe nie są prowadzone, wówczas sporządzają one wykaz składników majątku przedsiębiorstwa
Ceny transferowe: definicja podmiotów powiązanych
Podmiotami powiązanymi są spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy.Brak szczegółowych uregulowań dotyczących powiązań zachodzących w spółce komandytowo-akcyjnej (SKA) czy spółce komandytowejW art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. c u.p.d.o.p. pojęcie spółki niemającej osobowości prawnej zastąpiono przez zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawie z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – pojęcie spółki niebędącej osobą prawną. Słowo „wspólników” w liczbie mnogiej zastąpiono słowem „wspólnik” w liczbie pojedynczej, mając na celu doprecyzowanie, że powiązanie zachodzi pomiędzy spółką niebędącą osobą prawną a każdym z jej wspólników odrębnie. Dodanym art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. ca u.p.d.o.p. uznaje się, że powiązanie zachodzi, bez względu na wielkość udziałów, pomiędzy SKA a jej komplementariuszami. Powiązania między akcjonariuszami a spółką zachodzą w oparciu o wywieranie znaczącego wpływu. Zasady analogiczne dotyczą spółek komandytowych (dodany art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. cb u.p.d.o.p.).Doprecyzowano kwestię wywierania znaczącego wpływu, odnosząc się również do udziału w stratach spółek (zmieniony art. 11a ust. 2 pkt 1 lit. c u.p.d.o.p.)
Ceny transferowe: korekty cen transferowych
Korekta cen transferowych jest uwarunkowana m.in. od posiadania przez podatnika, w momencie dokonania korekty, oświadczenia podmiotu powiązanego, z którego wynika, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik, a ponadto od potwierdzenia jej dokonania w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego ta korekta dotyczyZmienionym art. 11e pkt 3 u.p.d.o.p. doprecyzowano, że istnieje możliwość dokonania korekty cen transferowych in minus także w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy potwierdzający dokonanie korekty.Zmienionym art. 11e pkt 4 u.p.d.o.p. uchyla się warunek dokonania korekty cen transferowych polegający na istnieniu zawartej przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) z państwem podmiotu powiązanego.Poprzez uchylenie art. 11e pkt 5 u.p.d.o.p. zrezygnowano z obowiązku informowania o dokonaniu korekty w zeznaniu rocznym. Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 12 ust. 3aa pkt 1 oraz art. 15 ust. 1ab pkt 2 u.p.d.o.p.
Ceny transferowe: safe harbour
Transakcje kontrolowane objęte mechanizmem typu safe harbour dotyczą usług o niskiej wartości dodanej oraz transakcji finansowych. Objęcie tym mechanizmem obwarowane jest szeregiem warunków. W przypadku transakcji spełniających wskazane w przepisach warunki do objęcia mechanizmem safe harbour organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika. Transakcje te podlegają jednak pod obowiązek dokumentacyjny (bez obowiązku sporządzenia analizy porównawczej lub analizy zgodności)Dodanym art. 11f ust. 1 pkt 3 lit. c u.p.d.o.p. wprowadzono obowiązek posiadania przez podmiot dokonujący rozliczenia usług o niskiej wartości dodanej opisu transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów, niezależnie od istniejących już elementów analizy funkcjonalnej.Zmienionym art. 11f ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. wskazano, że okresem, w którym badany jest warunek możliwości skorzystania z instytucji safe harbour finansowego, jest rok podatkowy, a nie – jak dotąd wskazywał przepis – rok obrotowy.Dodanym art. 11g ust. 1a u.p.d.o.p. doprecyzowano moment, na jaki umowa pożyczki (kredytu, obligacji) powinna być zgodna z warunkami safe harbour finansowego w zakresie oprocentowania. W art. 11g ust. 3 u.p.d.o.p. dokonano zmiany o charakterze dostosowawczym.Dodanym art. 11n pkt 11 i 12 u.p.d.o.f. wyłącza się spod obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych transakcje kontrolowane objęte mechanizmem typu safe harbour. Zmianą o charakterze dostosowawczym jest uchylenie art. 11q ust. 3 u.p.d.o.p.
Ceny transferowe: lokalna dokumentacja cen transferowych
Brak regulacji dotyczących formy sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych upływa z końcem 9. miesiąca po zakończeniu roku podatkowegoZmienionym art. 11k ust. 1 u.p.d.o.p. wprowadzono obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w postaci elektronicznej. Do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego wydłużono termin, do którego dokumentacja taka powinna zostać sporządzona
Z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych wyłączone są m.in. transakcje zawierane przez podmioty krajoweZmienionym art. 11n u.p.d.o.p. rozszerza się katalog wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych o:– transakcje powiązane pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce – pod warunkiem rozliczania dla celów podatkowych całości przychodów i kosztów wynikających z transakcji kontrolowanej w Polsce (dodany art. 11n pkt 1a u.p.d.o.p.);– transakcje kontrolowane objęte porozumieniem inwestycyjnym albo porozumieniem podatkowym (zmieniony art. 11n pkt 2 u.p.d.o.f);– transakcje dotyczące rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania spełniające określone przepisami warunki, m.in. brak wartości dodanej (dodany art. 11n pkt 10 u.p.d.o.p.); charakter dostosowawczy ma zmiana w art. 11f ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.p.;– transakcje objęte mechanizmem typu safe harbour (zob. część dotycząca przedmiotowych transakcji).Dodany art. 11q ust. 3a u.p.d.o.p. wskazuje na brak obowiązku posiadania analizy porównawczej lub analizy zgodności w przypadku mikro- lub małych przedsiębiorców (przy czym zgodnie z art. 11q ust. 3b u.p.d.o.f. warunki dotyczące poziomu zatrudnienia i obrotu muszą zostać spełnione za ostatni rok obrotowy) oraz transakcji innych niż transakcje kontrolowane zawierane z tzw. rajami podatkowymi (transakcje bezpośrednie) lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych (transakcje pośrednie).Zmiana o charakterze dostosowawczym wprowadzona została w art. 11s ust. 3 u.p.d.o.p.
Ceny transferowe: wartość transakcji kontrolowanych
Szczegółowe zasady określania wartości transakcji kontrolowanej reguluje art. 11l u.p.d.o.p.Zmienionym art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p. oraz dodanym art. 11l ust. 2a u.p.d.o.p. wiąże się pojęcie wartości transakcji z neutralnością podatku od towarów i usług.Charakter doprecyzowujący mają zmiany w art. 11l ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. poprzez wskazanie, że chodzi także o wartość transakcji z podmiotem z tzw. raju podatkowego.Zmienionym art. 11l ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. doprecyzowuje się, że wartością transakcji kontrolowanej w przypadku kredytu lub depozytu jest wartość kapitału – tak jak w przypadku pożyczki.Dodanym art. 11l ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p. doprecyzowuje się, że wartością transakcji kontrolowanej w przypadku umowy spółki niemającej osobowości prawnej jest łączna wartość wkładów wniesionych do takiej spółki
Ceny transferowe: informacja o cenach transferowych
Podmioty powiązane obowiązane są złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Dokumentem tym podatnik oświadcza, że sporządził dokumentację, ale też, że ceny transferowe są ustalane na warunkach rynkowych.Podmioty powiązane obowiązane są dodatkowo złożyć informację o cenach transferowych zawierającą szczegółowe dane na temat transakcji kontrolowanychUchyla się art. 11m u.p.d.o.p., regulujący instytucję oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Treść oświadczenia (w zmienionej nieco wersji) znajduje się bezpośrednio w informacji o cenach transferowych.Wprowadza się do rozdziału 1a u.p.d.o.p. nowy oddział, tj. oddział 4, obejmujący art. 11t u.p.d.o.p., poświęcony wyłącznie informacji o cenach transferowych.Zgodnie ze zmienionym art. 11t ust. 1 u.p.d.o.p. rozszerzono katalog podmiotów składających informację, zmieniono podmiot, do którego informacja jest składana, oraz wydłużono termin na złożenie – do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.Zgodnie ze zmienionym art. 11t ust. 2 u.p.d.o.p. dodano nowy element składowy informacji w postaci oświadczenia o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach rynkowych.Dodany art. 11t ust. 2a u.p.d.o.p. wskazuje, że informacja o cenach transferowych sporządzana jest na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych albo – gdy podmiot nie był obowiązany do jej sporządzenia – na podstawie sprawozdania finansowego lub innych dokumentów.Ponadto m.in. wskazano właściwość naczelnika urzędu skarbowego w przypadku spółki niebędącej osobą prawną (dodany art. 11t ust. 1a u.p.d.o.p.), określono, kiedy w przypadku otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, lub innych świadczeń w naturze stanowiących przychód, ceny transferowe uważa się za ustalone na warunkach rynkowych (dodany art. 11t ust. 2b u.p.d.o.p.), rozszerzono katalog transakcji, w odniesieniu do których nie uwzględnia się niektórych informacji, oraz sam katalog nieuwzględnianych elementów (zmieniony art. 11t ust. 4 u.p.d.o.p.), a także wskazano, przez kogo podpisywana jest informacja (zmieniony art. 11t ust. 5 u.p.d.o.p.) i że wyznaczenie osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego do podpisywania informacji nie zwalnia pozostałych z odpowiedzialności za jej niezłożenie (art. 11t ust. 5a u.p.d.o.p.), uchylono art. 11t ust. 7 u.p.d.o.p. jako bezprzedmiotowy
Ceny transferowe: pozostałe zmiany
Brak bezpośredniego wskazania, czym jest rok obrotowy w przypadku spółki niebędącej osobą prawnąDodanym art. 11a ust. 5 u.p.d.o.p. doprecyzowuje się, że rok obrotowy spółki niebędącej osobą prawną oraz spółki wchodzącej w skład PGK jest jej rokiem podatkowym
Przesłanką wyłączającą określenie przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z danym porozumieniem, jest uprzednie porozumienie cenoweZmienionym art. 11c ust. 6 u.p.d.o.p. rozszerza się o porozumienie inwestycyjne oraz porozumienie podatkowe katalog przesłanek wyłączających określenie przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego.Dodany art. 11o ust. 3 u.p.d.o.p. wskazuje na stosowanie przepisów do spółek wchodzących w skład PGK w zakresie transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, w odniesieniu do których istnieje obowiązek dokumentacyjny
Terminem na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych jest 7 dni kalendarzowychZmienionym art. 11s ust. 1 u.p.d.o.p. wydłużono termin przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na żądanie organów podatkowych z 7 do 14 dni
Uprawnienie organu do skierowania do podatnika (innego niż mikroprzedsiębiorca) żądania sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie 30 dni ogranicza się do sytuacji prawdopodobieństwa zaniżenia wartości transakcji kontrolowanejZmieniony art. 11s ust. 2 u.p.d.o.p. nadaje organowi podatkowemu uprawnienie do żądania sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie 30 dni w przypadku niespełnienia warunków dotyczących mechanizmu typu safe harbour.Zmieniony art. 11p ust. 1 u.p.d.o.p. doprecyzowuje, że konsolidacja metodą pełną lub proporcjonalną dotyczy sprawozdań finansowych podmiotów powiązanych (obowiązek dołączenia master file).W różnych przepisach rok obrotowy zastąpiono rokiem podatkowym
Przychody
Katalog przychodów nie zawiera pozycji odnoszącej się do kwoty płatności dotyczącej transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego ani składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółceKatalog przychodów rozbudowano o:– kwotę płatności dotyczącej transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą przekraczającej 20 tys. zł lub równowartość tej kwoty, otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego (dodany art. 12 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.p.);– nadwyżkę wartości rynkowej składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce nad wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, w przypadku gdy Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku (dodany art. 12 ust. 1 pkt 15 u.p.d.o.p.).W przepisach dotyczących wyłączenia z przychodów, ustalania kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów podatkowych, amortyzacji odnoszących się do likwidacji spółki niebędącej osobą prawną oraz wystąpienia wspólnika z takiej spółki dodano sformułowanie „zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce” (m.in. art. 12 ust. 4 pkt 3a–3c, art. 15 ust. 1j pkt 4, art. 16 ust. 1 pkt 8f, art. 16g ust. 1a i 10c, art. 16h ust. 3c u.p.d.o.p.)
Brak jest ulgi na innowacyjnych pracownikówDo przychodów nie zalicza się pobranych zaliczek na podatek nieprzekazanych na rachunek urzędu skarbowego na podstawie ulgi na innowacyjnych pracowników (dodany art. 12 ust. 4 pkt 29 u.p.d.o.p.)
Reorganizacja podmiotów
Transakcje polegające na reorganizacji podmiotów, tj. wymiana udziałów, połączenia lub podziały spółek, jeśli spełnione są warunki przewidziane w ustawie, są neutralne podatkowoPojęcie przychoduWymiana udziałówUstalona na dzień wymiany udziałów nadwyżka wartości rynkowej udziałów (akcji):– w spółce nabywającej – przekazanych przez wspólnika tej spółce nad wartością rynkową wydanych w zamian udziałów (akcji) wraz z zapłatą w gotówce (dodany art. 12 ust. 1 pkt 8bb u.p.d.o.p.);– u wspólnika – przekazanych temu wspólnikowi przez spółkę nabywającą wraz z zapłatą w gotówce nad wartością rynkową otrzymanych w zamian udziałów (akcji) (dodany art. 12 ust. 1 pkt 8bc u.p.d.o.p.).Połączenia lub podział spółekDla spółki przejmującej (lub nowo zawiązanej) jest to ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału nadwyżka wartości rynkowej przejętego majątku ponad:– wartość podatkową składników, nie wyższa od wartości rynkowej tych składników (zmieniony art. 12 ust. 1 pkt 8c u.p.d.o.p.);– wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej (dodany art. 12 ust. 1 pkt 8d u.p.d.o.p.);– cenę nabycia udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, ustalona proporcjonalnie do posiadanych udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej (dodany art. 12 ust. 1 pkt 8f u.p.d.o.p.).Przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 8b u.p.d.o.p. (dodany art. 12 ust. 1 pkt 8ba u.p.d.o.p.).Podział spółekJeżeli majątek przejmowany lub pozostający w spółce (podział przez wydzielenie) nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału (lub wydzielenia):– wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki dzielonej (zmieniony art. 12 ust. 1 pkt 8b u.p.d.o.p.);– w spółce dzielonej – wartość rynkowa składników przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane (zmieniony art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p.).Likwidacja spółki osobowej lub wystąpienie ze spółkiPrzychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień likwidacji lub wystąpienia ze spółki (w wyniku którego Polska traci prawo do opodatkowania majątku) nadwyżka wartości rynkowej majątku otrzymanego przez wspólników nad wartością podatkową, nie wyższą od wartości rynkowej (dodany art. 12 ust. 1 pkt 8e u.p.d.o.p.).Wyłączenia z przychodu i kosztyPołączenia lub podział spółekDo przychodów nie zalicza się wartości przejętego majątku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c u.p.d.o.p., pod warunkiem kontynuacji wyceny podatkowej oraz przypisania przedmiotowych składników majątku do działalności prowadzonej na terytorium Polski (zmieniony art. 12 ust. 4 pkt 3e u.p.d.o.p.).Do przychodów nie zalicza się wartości tych składników przejętego majątku polskiego podmiotu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c u.p.d.o.p., otrzymanego w drodze transgranicznej reorganizacji, pod warunkiem kontynuacji ich wyceny podatkowej oraz przypisania do działalności prowadzonej poza terytorium Polski (dodany art. 12 ust. 4 pkt 3g u.p.d.o.p.).Dodanymi art. 12 ust. 4 pkt 12 lit. a i b u.p.d.o.p. wprowadzono warunki wyłączenia z przychodu w przypadku połączenia lub podziału spółek. Nowe warunki dotyczą sposobu nabycia lub objęcia udziałów oraz wartości przydzielonych udziałów (akcji).Podział spółekJeżeli majątek przejmowany lub pozostający w spółce (podział przez wydzielenie) stanowi ZCP, w spółce podlegającej podziałowi do przychodów nie zalicza się wartości rynkowej przeniesionych składników majątku ustalonej na dzień podziału lub wydzielenia (dodany art. 12 ust. 4 pkt 3h u.p.d.o.p.).Art. 12 ust. 13, 14a, 15 i 16 u.p.d.o.p. rozbudowano o przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3g i 3h u.p.d.o.p.Aport przedsiębiorstwa i ZCP (art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p.)Zmienionym art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b u.p.d.o.p. dodano warunek neutralności aportu przedsiębiorstwa lub ZCP dotyczący kontynuacji wyceny podatkowej składników będących przedmiotem aportu przez spółkę (spółdzielnię) otrzymującą wkład.Jeżeli udziały (akcje) zostały objęte za aport w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP i nie ma zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b u.p.d.o.p., kosztem podatkowym jest w przypadku:– objęcia udziałów (akcji) – wartość podatkowa składników majątku na dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższa niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. (dodany art. 15 ust. 1j pkt 5 u.p.d.o.p.);– odpłatnego zbycia udziałów (akcji):– – wysokość określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. (dodany art. 15 ust. 1k pkt 1b u.p.d.o.p.);– – wartość podatkowa składników przedsiębiorstwa lub ZCP, nie wyższa niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. (zmieniony art. 15 ust. 1k pkt 2 u.p.d.o.p.).Ograniczenie neutralności wymiany udziałówDodanymi art. 12 ust. 11 pkt 3 i 4 u.p.d.o.p. wprowadzono dodatkowe warunki zwolnienia (neutralności) wymiany udziałów. Nowe warunki dotyczą sposobu nabycia lub objęcia udziałów oraz wartości nabywanych udziałów (akcji). W zmienionym art. 12 ust. 12 u.p.d.o.p. doprecyzowano, że neutralna podatkowo wymiana udziałów, rozłożona w czasie na okres do 6 miesięcy, dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy spółka nabędzie udziały (akcje) od tego samego wspólnika.Charakter techniczny mają regulacje dotyczące ciężaru dowodu spoczywającego na:– podatniku przejmującym składnik majątku lub wnoszącym aport (dodany art. 12 ust. 12a u.p.d.o.p.);– wspólniku (dodany art. 12 ust. 12b u.p.d.o.p.).Przekształcenie spółki w spółkę niebędącą osobą prawnąDodane art. 15 ust. 1xa i 1xb u.p.d.o.p. wprowadzają regulacje dotyczące ustalania wartości składników majątku spółki przekształcanej na dzień przekształcenia oraz kosztów podatkowych w przypadku ich zbycia. Dodany art. 15 ust. 1xc u.p.d.o.p. reguluje ustalanie wartości składników majątku przez spółkę powstałą z przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną lub przejmującą majątek takiej spółki w następstwie łączenia oraz kosztów podatkowych w przypadku ich zbycia.Zmieniony art. 16g ust. 9 u.p.d.o.p., dotyczący ustalania wartości początkowej ŚT i WNiP w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia, wskazuje, że zasadę tę stosuje się do spółek niebędących osobami prawnymi, w tym również powstałych z przekształcenia spółki. Dodany art. 16g ust. 9a u.p.d.o.p. wskazuje na możliwość stosowania powyższego przepisu przez podatnika dokonującego transgranicznego przejęcia składników majątku w odpowiednim zakresie.PozostałeDodany art. 15 ust. 1sa u.p.d.o.p. wskazuje na stosowanie przepisu art. 15 ust. 1s u.p.d.o.p., dotyczącego ustalania wartości składników w przypadku nabycia przedsiębiorstwa, ZCP lub komercjalizowanej własności intelektualnej w drodze aportu, odpowiednio do nabycia przedsiębiorstwa lub ZCP zagranicznego podmiotu.Dodany art. 16h ust. 3aa u.p.d.o.p. reguluje zasady amortyzacji w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub ZCP w drodze aportu przez zagraniczny podmiot.Dodany art. 16h ust. 3da u.p.d.o.p. reguluje zasady amortyzacji w przypadku przejęcia składników majątku podmiotu podlegającego do dnia przejęcia opodatkowaniu w państwie UE lub EOG, nieprzypisanych do zagranicznego zakładu tego podmiotu położonego na terenie Polski
Nielegalne zatrudnianie pracowników
Brak uregulowań w zakresie przychodów i kosztów podatkowych z tytułu nielegalnego zatrudniania pracownikówDodanym art. 12 ust. 1 pkt 13 u.p.d.o.p. za przychód uznaje się wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie. Przychód powstaje na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia. Ustala się go także, gdy wynagrodzenie zostało faktycznie wypłacone osobie nielegalnie zatrudnionej (dodany art. 12 ust. 3n u.p.d.o.p.).Dodanym art. 12 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.p. za przychód uznaje się również wartość przychodu pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychodu pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym. Mowa o przychodzie odpowiadającym przychodowi pracownika zwolnionemu z opodatkowania na podstawie dodanego art. 21 ust. 1 pkt 151 u.p.d.o.f. Wynika z tego, że wszelkie konsekwencje w przypadku ujawnienia nielegalnego zatrudniania ponosić będzie pracodawca.Dodatkowo dodanym art. 16 ust. 1 pkt 57c u.p.d.o.p. wyłącza się z kosztów podatkowych wypłacone wynagrodzenie z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenie zapłacone „pod stołem”. Kosztem podatkowym nie są również składki na ubezpieczenia emerytalne od tego wynagrodzenia, pomimo że będą finansowane z jego własnych środków jako płatnika składek (art. 16 ust. 1 pkt 57d u.p.d.o.p.).
Fundusz na cele inwestycyjne
Art. 28g ust. 2 i 3 u.p.d.o.p. wskazuje, co należy rozumieć przez wydatki na cele inwestycyjne oraz definiuje pojęcie członków rodzinDodany art. 15 ust. 1hba u.p.d.o.p. wskazuje, co należy rozumieć przez wydatki na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 15 ust. 1hb u.p.d.o.p., określającym przesłanki zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne.Dodany art. 15 ust. 1hbb u.p.d.o.p. definiuje pojęcie członków rodzin użyte w art. 15 ust. 1hba u.p.d.o.p.Zmianę o charakterze doprecyzowującym wprowadzono w art. 15 ust. 1he u.p.d.o.p., gdzie sformułowanie „kwota odpisu na fundusz” zmieniono na „pomoc”.Dodanym art. 15 ust. 1hf u.p.d.o.p. wskazano, że przepisy dotyczące funduszu na cele inwestycyjne stosuje się odpowiednio do spółdzielni spełniających odpowiednie kryteria.Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 12 ust. 1 pkt 6b u.p.d.o.p., art. 15 ust. 1hb, 1hd u.p.d.o.p.
Amortyzacja w spółkach nieruchomościowych
Brak ograniczenia dotyczącego amortyzacji w spółkach nieruchomościowych.Zmieniony art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p. stanowi, że odpisy amortyzacyjne środków trwałych z grupy 1 Klasyfikacji Środków Trwałych nie mogą być wyższe niż odpisy dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zmiana ma na celu zmniejszenie różnic występujących między wartością wykazywanego przez spółkę nieruchomościową dochodu przed jego opodatkowaniem a wartością wykazywanego zysku brutto (zysku przed obciążeniem podatkiem dochodowym)
Cienka kapitalizacja
Brak jasności co do wysokości limitu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz sposobu kalkulacji nadwyżkiZmieniony art. 15c ust. 1 u.p.d.o.p. doprecyzowuje wysokość limitu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, jaka może zostać zaliczona do kosztów podatkowych. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych 30% uzyskanego w roku podatkowym EBITDA albo kwoty 3 mln zł określanej jako „bezpieczna przystań”. Limity te nie sumują się. Nowe brzmienie przepisu wskazuje dodatkowo algorytm kalkulacji EBITDA.Z art. 15c ust. 14 u.p.d.o.p. usunięto normę dotyczącą „bezpiecznej przystani”. Do art. 15c ust. 1a u.p.d.o.p. przeniesiono normę dotyczącą sposobu postępowania przy wyliczeniu kwoty „bezpiecznej przystani”, w przypadku gdy rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy. Zmianę o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 15c ust. 15 u.p.d.o.p.
Brak ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego uzyskanych od podmiotu powiązanego w części, w jakiej przeznaczono je na transakcje kapitałoweZgodnie z dodanym art. 16 ust. 1 pkt 13f u.p.d.o.p. kosztami podatkowymi nie są koszty finansowania dłużnego uzyskane od podmiotu powiązanego w części, w jakiej przeznaczono je na transakcje kapitałowe
Limit kosztów usług materialnych i licencji
Art. 15e u.p.d.o.p. funkcjonuje od 1.01.2018 r. Ogranicza on wysokość kosztów podatkowych ponoszonych na nabycie określonych usług i praw niematerialnych od podmiotów powiązanych lub podmiotów z tzw. rajów podatkowych.Limit wynosi 3 mln zł oraz 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów podatkowych pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych i odsetekUchylono art. 15e u.p.d.o.p., odnoszący się do limitu wysokości kosztów podatkowych ponoszonych na nabycie określonych usług i praw niematerialnych. Zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, jakie powstawały w tym zakresie.Włączono dotychczasową regulację do przepisów definiujących minimalny podatek dochodowy (art. 24ca u.p.d.o.p.).* Podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed 1.01.2022 r. nabyli prawo do odliczenia kosztów na podstawie art. 15e u.p.d.o.p., zachowują prawo do tego odliczenia także po 31.12.2021 r., w zakresie i na zasadach określonych w tym przepisie (ochrona praw nabytych).Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 15c ust. 5 u.p.d.o.p.
Brak amortyzacji lokali mieszkalnych
Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowejUchylonymi przepisami art. 16b ust. 1 pkt 1 i 3 u.p.d.o.p. oraz dodanym art. 16c pkt 2a u.p.d.o.p. zniesiono możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 16m ust. 4 u.p.d.o.p.Zgodnie z art. 71 ust. 2 Polskiego Ładu podatnicy mogą, nie dłużej niż do 31.12.2022 r., zaliczać do kosztów podatkowych ww. odpisy amortyzacyjne, w odniesieniu do nieruchomości nabytych lub wytworzonych przed 1.01.2022 r.
Zwolnienia od podatku dochodowego
Dochody (przychody) uzyskane przez wykonawcę kontraktowego mającego miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Polski z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz objęte są zaniechaniem poboru podatku dochodowego na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki RegionalnejDodanie art. 17 ust. 1 pkt 23a u.p.d.o.p. wprowadza zwolnienie od podatku dochodowego dochodów uzyskanych przez wykonawcę kontraktowego mającego miejsce zamieszkania na terytorium Polski z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz.Zmiana w art. 17 ust. 1 pkt 34a oraz ust. 4 u.p.d.o.p. doprecyzowuje, że mowa jest o dochodach osiągniętych z realizacji nowej inwestycji i uzyskanych na terenie określonym w decyzji o wsparciu. Dodano art. 17 ust. 6aa u.p.d.o.p., wskazujący, że przepis dotyczący prowadzenia działalności również poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej określonym w zezwoleniu lub terenem określonym w decyzji o wsparciu stosuje się odpowiednio do ustalania wielkości zwolnienia od podatku dochodowego
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 58a u.p.d.o.p. warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie przez alternatywną spółkę inwestycyjną zbywającą udziały bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zbywanejZgodnie ze zmienionym art. 17 ust. 1 pkt 58a u.p.d.o.p. warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie przez alternatywną spółkę inwestycyjną zbywającą udziały bezpośrednio nie mniej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale spółki zbywanej.Dodanie art. 17 ust. 1 pkt 62 u.p.d.o.p. wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia zabytku ruchomego muzeum i bibliotece.Zmiany uszczelniające wprowadzono także w art. 17 ust. 6c u.p.d.o.p. (mała klauzula) poprzez dodanie do katalogu czynności prawnych, których jedynym celem jest uniknięcie opodatkowania, czynności innej niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie w sztuczny sposób czynności faktycznych dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia podatkowego. Doprecyzowano, że mowa jest o dochodach osiągniętych z realizacji nowej inwestycji
Ulga B+R
Na możliwość odliczenia 50% kosztów kwalifikowanych wskazują art. 18d ust. 3d–3f u.p.d.o.p.Zmienionymi art. 18d ust. 3d–3f u.p.d.o.p. zwiększa się z 50% do 100% poziom, o którym mowa w przedmiotowych przepisach. Ponadto eliminuje się odniesienia do kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących działalność badawczo-rozwojową
Na możliwość, w zależności od rodzaju kosztu, odliczenia 150% lub 100% kosztów kwalifikowanych wskazuje art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p.Zmienionym art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p. zwiększa się limit przysługującego odliczenia ze 150% do 200% kosztów (podatnicy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego). W odniesieniu do pozostałych podatników, dla których limit odliczenia wynosił dotychczas 100% kosztów, rozróżnia się dwie kategorie kosztów: pierwszą, w odniesieniu do której limit zwiększono do 200% kosztów, m.in. należności z tytułu umów o pracę, niektórych umów zlecenia i umów o dzieło, oraz drugą, w odniesieniu do której limit został zachowany na poziomie 100% kosztów.Zmieniony art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p. wskazuje na obowiązek przy dokonywaniu odliczenia uwzględnienia kwoty pomniejszeń z tytułu ulgi na innowacyjnych pracowników. Zmiana w art. 18d ust. 9 u.p.d.o.p. ma charakter dostosowawczy
Ulga na innowacyjnych pracowników
Brak uregulowań w zakresie ulgi na innowacyjnych pracownikówUlgę na innowacyjnych pracowników uregulowano w dodanym art. 18db u.p.d.o.p.Zgodnie z art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p. podatnik będący płatnikiem PIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy niż kwota przysługującej mu ulgi B+R, ma możliwość odliczenia od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników kwoty stanowiącej iloczyn nieodliczonej ulgi B+R i obowiązującej go stawki podatku.Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub z tytułu praw autorskich (dodany art. 18db ust. 2 u.p.d.o.p.).Ulga dotyczy przychodów pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy (dodany art. 18db ust. 3 u.p.d.o.p.).Dalsze przepisy art. 18db u.p.d.o.p. regulują szczegółowe zasady stosowania przedmiotowej ulgi.Zgodnie z art. 67 ust. 2 Polskiego Ładu pomniejszenie stosuje się po raz pierwszy w 2023 r.
Ulga na prototyp
Brak uregulowań w zakresie ulgi na prototypUlgę na prototyp uregulowano w dodanym art. 18ea u.p.d.o.p.Zgodnie z art. 18ea ust. 1 u.p.d.o.p. z ulgi na prototyp mogą skorzystać podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.Przepisy art. 18ea ust. 2–4 u.p.d.o.p. definiują kolejno pojęcia produktu, produkcji próbnej oraz wprowadzenia na rynek nowego produktu.Przepisy art. 18ea ust. 5 i 6 u.p.d.o.p. wskazują natomiast na koszty uznawane za koszty produkcji próbnej nowego produktu oraz koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu.Dalsze przepisy art. 18ea u.p.d.o.p. regulują szczegółowe zasady stosowania przedmiotowej ulgi
Ulga na ekspansję
Brak uregulowań w zakresie ulgi na ekspansjęUlgę na ekspansję uregulowano w dodanym art. 18eb u.p.d.o.p.Zgodnie z art. 18eb ust. 1 u.p.d.o.p. z ulgi na ekspansję mogą skorzystać podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów podatkowych poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Roczny limit odliczenia wynosi 1 mln zł.Przepisy art. 18eb ust. 2 i 3 u.p.d.o.p. definiują kolejno pojęcia produktu oraz zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.Zgodnie z art. 18eb ust. 4 u.p.d.o.p. warunkiem skorzystania z ulgi jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub sprzedaż nowych produktów, lub sprzedaż produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.Przepis art. 18eb ust. 7 u.p.d.o.p. wskazuje, jakie koszty uznaje się za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.Pozostałe przepisy art. 18eb u.p.d.o.p. regulują szczegółowe zasady stosowania przedmiotowej ulgi
Ulga konsolidacyjna (ulga na nabycie udziałów/akcji)
Brak uregulowań w zakresie ulgi na nabycie udziałów (akcji)Ulgę na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) uregulowano w dodanym art. 18ec u.p.d.o.p.Zgodnie z art. 18ec ust. 1 i 3 u.p.d.o.p. z ulgi na mogą skorzystać przedsiębiorcy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty faktycznie poniesionych wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną do wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Limit odliczenia wynosi 250 tys. zł rocznie. Przepis ten reguluje dodatkowo warunki skorzystania z odliczenia.Przepis art. 18ec ust. 2 u.p.d.o.p. wskazuje, jakie wydatki uznaje się za wydatki na nabycie udziałów (akcji).Pozostałe przepisy art. 18ec u.p.d.o.p. regulują szczegółowe zasady stosowania przedmiotowej ulgi
Ulga na pierwszą ofertę publiczną (IPO)
Brak uregulowań w zakresie ulgi na IPOUlgę na IPO uregulowano w dodanym art. 18ed u.p.d.o.p.Zgodnie z art. 18ed ust. 1 u.p.d.o.p. uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania (po uprzednim odliczeniu kwot z tytułu ulgi B+R, ulgi na prototyp, ulgi na ekspansję i ulgi na nabycie nowych udziałów):– 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,– 50% wydatków na doradztwo prawne, w tym podatkowe i finansowe, do wysokości 50 tys. zł, poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.Przepis art. 18ed ust. 3 u.p.d.o.p. wskazuje, jakie wydatki uznaje się za wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.Pozostałe przepisy art. 18ed u.p.d.o.p. regulują szczegółowe zasady stosowania przedmiotowej ulgi
Ulga za wspieranie działalności sportowej, kulturalnej oraz szkolnictwa wyższego i nauki
Brak uregulowań w zakresie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukęUlgę dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę uregulowano w dodanym art. 18ee u.p.d.o.p.Zgodnie z art. 18ee ust. 1 u.p.d.o.p. z ulgi mogą skorzystać podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów podatkowych poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.Przepisy art. 18ee ust. 2, 4 i 5 u.p.d.o.p. wskazują na koszty, jakie uznaje się za koszty poniesione na poszczególne rodzaje działalności, których wspieranie uprawnia do ulgi.Pozostałe przepisy art. 18ee u.p.d.o.p. regulują szczegółowe zasady stosowania przedmiotowej ulgi
Ulga na nabycie terminala płatniczego
Brak uregulowań w zakresie ulgi na nabycie terminala płatniczegoUlgę na terminal uregulowano w dodanym art. 18ef u.p.d.o.p.Zgodnie z art. 18ef ust. 1 u.p.d.o.p. z ulgi mogą skorzystać podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu takiego terminala. Limity roczne odliczenia:– 2500 zł – dla podatników zwolnionych z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących;– 1000 zł – dla pozostałych podatników.Przepis art. 18ef ust. 2 u.p.d.o.p. reguluje szczególne zasady odliczenia w przypadku małych podatników, którym przysługuje zwrot podatku od towarów i usług wynikający z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 15-dniowym.Zgodnie z art. 18ef ust. 3 u.p.d.o.p. kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.Przepisy art. 18ef ust. 8 i 9 u.p.d.o.p. definiują pojęcia odpowiednio wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego oraz terminala płatniczego.Pozostałe przepisy art. 18ef u.p.d.o.p. regulują szczegółowe zasady stosowania przedmiotowej ulgi
Podstawa opodatkowania
Wstęp do wyliczenia zawiera odliczenie z tytułu ulgi B+RZmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 18f ust. 1 u.p.d.o.p. we wstępie do wyliczenia, tj. rozbudowano katalog odliczeń kwot z tytułu ulg o ulgę na innowacyjnych pracowników, na prototyp, ekspansję, na nabycie udziałów (akcji), na pierwszą ofertę publiczną, z tytułu wspierania działalności sportowej, kulturalnej oraz szkolnictwa wyższego i nauki, na nabycie terminala płatniczego i na robotyzację
CFC
Za zagraniczną jednostkę kontrolowaną (controlled foreign corporation, CFC) uważa się m.in. podmiot, w którym polski podatnik posiada samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi udziały w kapitale lub prawa głosu, prawo do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną.Katalog podmiotów konstytuujących zagraniczną jednostkę kontrolowaną zawiera trzy rodzaje tworówW art. 24a ust. 2 oraz ust. 3 pkt 3 lit. a u.p.d.o.p. doprecyzowano przesłanki konstytuujące zagraniczną jednostkę kontrolowaną poprzez wskazanie, że za zagraniczną jednostkę kontrolowaną uważa się też podmiot, w którym polski podatnik posiada samodzielnie lub wspólnie z innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Polski udziały w kapitale lub prawa głosu, prawo do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę faktyczną.Przepis dodanego art. 24a ust. 3d u.p.d.o.p. definiuje innych podatników mających miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.Zmieniony art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b u.p.d.o.p. rozszerza katalog przychodów pasywnych, których przekroczenie progu 33% konstytuuje zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Dodany art. 24a ust. 3e u.p.d.o.p. wskazuje, jakie dodatkowo przychody uważa się za ww. przychody pasywne. W art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c u.p.d.o.p. zmieniono przesłankę dotyczącą poziomu faktycznie zapłaconego podatku.Do katalogu podmiotów konstytuujących zagraniczną jednostkę kontrolowaną dodano jeszcze dwa rodzaje tworów – tzw. spółki wydmuszki – posiadających bardzo duże aktywa, ale nie generujących przychodu lub generujących w bardzo małym zakresie (dodane art. 24a ust. 3 pkt 4 i 5, ust. 3f, 6a i 6b oraz zmienione m.in. na ich podstawie art. 24a ust. 6 i 12 u.p.d.o.p)
Tzw. przerzucanie dochodów
Brak regulacji dotyczących tzw. przerzucania dochodówWprowadzenie do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów ma miejsce poprzez dodanie art. 24aa u.p.d.o.p., mającego na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania za pomocą spółek pośredniczących.Przez przerzucane dochody rozumie się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego (zgodnie z przepisami o cenach transferowych), jeżeli spełnione są określone warunki dotyczące przedmiotowych kosztów oraz faktycznie zapłaconego podatku dochodowego przez ten podmiot powiązany, wskazane w art. 24aa ust. 2 u.p.d.o.p. Przepis art. 24aa ust. 3 u.p.d.o.p. wskazuje kategorie kosztów podlegających przedmiotowym regulacjom, którymi w uproszczeniu są przede wszystkim wydatki na usługi niematerialne lub opłaty za korzystanie z wartości i praw niematerialnych. Charakterystyka tych wydatków umożliwia bowiem ich wykorzystanie w schematach podatkowych polegających na transferze zysku. Suma tych kosztów poniesionych w roku podatkowym (w tym na rzecz podmiotów niepowiązanych) stanowi co najmniej 3% sumy kosztów podatkowych poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie.Zgodnie z art. 24aa ust. 1 u.p.d.o.p. podatek od przerzuconych dochodów wynosi 19%.Pozostałe przepisy art. 24aa u.p.d.o.p. regulują szczegółowe zasady opodatkowania tzw. przerzucania dochodów
Minimalny podatek dochodowy
Brak regulacji dotyczących minimalnego podatku dochodowegoInstytucję minimalnego podatku dochodowego wprowadzono w dodanym art. 24ca u.p.d.o.p., mając na celu przeciwdziałanie luce budżetowej w CIT oraz wdrożenie kierunku myślenia OECD.Zgodnie z art. 24ca ust. 1 u.p.d.o.p. minimalny podatek dochodowy wynosi 10% i ma zastosowanie do spółek będących polskimi rezydentami oraz PGK:– ponoszących stratę ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe albo– osiągających udział dochodów w przychodach nie wyższy niż 1% (ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe).Zasady obliczenia straty i udziału dochodu w przychodach przedstawiono w art. 24ca ust. 2 u.p.d.o.p.Na podstawę opodatkowania składają się (art. 24ca ust. 3 u.p.d.o.p.):– 4% przychodów ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe;– odpowiednia część kosztów finansowania dłużnego poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (algorytm kalkulacji wskazano w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych);– odroczony podatek dochodowy skutkujący zwiększeniem zysku brutto/zmniejszeniem straty netto;– odpowiednia część kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z tzw. rajów podatkowych (odzwierciedlenie przepisów dotychczasowego art. 15e u.p.d.o.p.) (algorytm kalkulacji wskazano w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych).Przepis art. 24ca ust. 7 u.p.d.o.p. wskazuje, co należy rozumieć przez pojęcie pośredniego ponoszenia kosztów.Wartościami zmniejszającymi podstawę opodatkowania są (art. 24ca ust. 10 u.p.d.o.p.):– wszelkie odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania w przypadku klasycznego podatku dochodowego od osób prawnych (z wyjątkami);– dochody uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub określonej w decyzji o wsparciu u podatnika korzystającego z przedmiotowych zwolnień.Kwotę minimalnego podatku dochodowego podlegającą wpłacie pomniejsza się o należny za ten sam rok podatkowy klasyczny podatek dochodowy od osób prawnych (art. 24ca ust. 12 u.p.d.o.p.). Kwotę minimalnego podatku dochodowego zapłaconego za dany rok podatkowy podatnicy mogą odliczać od podatku obliczonego na potrzeby klasycznego podatku dochodowego od osób prawnych w kolejnych 3 latach podatkowych (art. 24ca ust. 13 u.p.d.o.p.).Minimalny podatek dochodowy nie ma zastosowania dla podatników (art. 24ca ust. 14 u.p.d.o.p.):– rozpoczynających prowadzenie działalności (w pierwszych 3 latach);– będących przedsiębiorstwami finansowymi;– uzyskujących w porównaniu do poprzedniego roku przychody niższe o co najmniej 30%;– funkcjonujących w prostej strukturze organizacyjnej, bez powiązań mogących skutkować działaniami optymalizacyjnymi (w których w szczególności udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne);– osiągających większość swoich przychodów (innych niż zyski kapitałowe) z określonych rodzajów działalności;– należących do grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada bezpośrednio 75% udział w pozostałych (obowiązują dodatkowe warunki).Minimalny podatek dochodowy ma zastosowanie także do nierezydentów prowadzących działalność poprzez położony w Polsce zakład (art. 24ca ust. 17 u.p.d.o.p.).Sposób kalkulacji dochodu z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., podstawy opodatkowania z art. 18 ust. 1 u.p.d.o.p., podatku z art. 19 ust. 1 u.p.d.o.p. odnosi się także do minimalnego podatku dochodowego
Kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Art. 24d ust. 8 u.p.d.o.p. wskazuje, że do ustalania dochodów (strat) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi stosuje się przepisy o obowiązku ustalania cen transferowych na warunkach rynkowych (art. 11c u.p.d.o.p.).Podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z obydwu rozwiązań (B+R i odliczenia od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej) w tym samym roku podatkowym, jednakże wobec różnych kategorii dochoduZmieniony art. 24d ust. 8 u.p.d.o.p. wskazuje, że do ustalania dochodów (strat) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi stosuje się dodatkowo przepisy o metodach weryfikacji cen transferowych (art. 11d u.p.d.o.p.).Dodany art. 24d ust. 9a u.p.d.o.p. wskazuje na możliwość odliczenia od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej niektórych kosztów poniesionych na działalność B+R (kosztów kwalifikowanych)
Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax)
Zgodnie z art. 24f ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p. opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega:– przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski, w wyniku którego Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku;– zmiana rezydencji podatkowej podatnika będącego polskim rezydentem, w wyniku której Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego siedziby lub zarządu do innego państwaZmiana art. 24f ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p. polega na usunięciu sformułowania „w całości albo w części” (określenie to nie wynika bowiem z literalnego brzmienia dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego i w praktyce może budzić wątpliwości interpretacyjne) oraz dodaniu w art. 24f ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p. transgranicznego przekształcenia.Usunięcie sformułowania „w całości albo w części” dokonane zostało także w art. 24k ust. 3 u.p.d.o.p., dotyczącym odpowiedniego stosowania przepisów o podatku od dochodów z nierealizowanych zysków do nieodpłatnego przekazania składnika majątku oraz wniesienia składnika majątku do pomiotu innego niż spółka lub spółdzielnia.Uchyla się art. 24l u.p.d.o.p., dotyczący upoważnienia ministra do określenia wzorów deklaracji i informacji
Opodatkowanie spółek holdingowych
Brak regulacji dotyczących opodatkowania spółek holdingowychWprowadzenie reżimu holdingowego mającego sprzyjać lokalizacji spółek holdingowych w Polsce ma miejsce w dodanym rozdziale 5b u.p.d.o.p. (art. 24m–24p u.p.d.o.p.). Reżim ma zastosowanie dla polskich spółek holdingowych posiadających krajowe lub zagraniczne spółki zależne. Stanowi alternatywę dla instytucji PGK oraz zwolnień z art. 20 ust. 3 u.p.d.o.p. (zwolnienie z opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli wypłacane są przez spółkę z UE lub EOG) lub art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p. (zwolnienie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych z podatku u źródła, jeżeli wypłacane są na rzecz polskiej spółki, spółki z UE lub EOG).Art. 24m u.p.d.o.p. ustanawia na potrzeby nowego rozdziału definicje:1) krajowej spółki zależnej – SA albo sp. z o.o. będąca polskim rezydentem podatkowym;2) spółki holdingowej – SA albo sp. z o.o. będąca polskim rezydentem podatkowym spełniająca określone warunki, m.in.:– posiada co najmniej 10% udziałów (akcji) w spółce zależnej;– nie należy do PGK;– nie korzysta ze zwolnień z art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a (SSE i realizacja nowej inwestycji), art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p.;– prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą;– udziałowcem (akcjonariuszem) w niej nie jest podmiot z m.in. tzw. raju podatkowego;3) spółki zależnej – spółka spełniająca określone warunki, m.in.:– nie posiada więcej niż 5% udziałów (akcji) w innej spółce;– nie należy do PGK;– nie korzysta ze zwolnień z art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a u.p.d.o.p. (SSE i realizacja nowej inwestycji);4) zagranicznej spółki zależnej – spółka spełniająca określone warunki, m.in.:– ma osobowość prawną;– podlega w państwie innym niż Polska opodatkowaniu od całości swoich dochodów i nie korzysta ze zwolnień;– nie jest z m.in. tzw. raju podatkowego.Zwolnienie dla dywidend (art. 24n u.p.d.o.p.)Zgodnie z art. 24n ust. 1 u.p.d.o.p. zwolnione od opodatkowania jest 95% kwoty dywidendy otrzymanej przez spółkę holdingową od spółki zależnej. Pozostała część dywidendy (tj. 5% kwoty dywidendy) podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych dla opodatkowania dywidend, według stawki podatku 19%. Do części dywidendy nieobjętej w Polsce zwolnieniem wypłaconej przez zagraniczną spółkę zależną może mieć zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania na zasadach ogólnych, pod warunkiem że zaliczenia zapłaconego za granicą podatku dokonuje się w wysokości proporcjonalnie przypadającej na kwotę wypłacanej dywidendy, która nie podlega w Polsce zwolnieniu, tj. 5% (art. 24n ust. 2 u.p.d.o.p.). W art. 24n ust. 3 i 4 u.p.d.o.p. wskazano przypadki, w których zwolnienie nie ma zastosowania do dywidend wypłacanych przez zagraniczną spółkę zależną (regulacje antyabuzywne). Zgodnie z art. 24n ust. 5 u.p.d.o.p. celem uniknięcia kumulacji preferencji do całości dywidendy, z której 95% objęte jest zwolnieniem, nie ma zastosowania odliczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 u.p.d.o.p., dotyczące tzw. kredytu pośredniego/ zaliczenia pośredniego.Zwolnienie dla zysków kapitałowych (art. 24o u.p.d.o.p.)Zgodnie z art. 24o ust. 1 u.p.d.o.p. zwolnione od opodatkowania są dochody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki zależnej podmiotowi niepowiązanemu pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia, o którym mowa w art. 24o ust. 2 u.p.d.o.p. Przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania do spółki zależnej będącej tzw. spółką nieruchomościową (art. 24o ust. 3 u.p.d.o.p.). Ograniczenie zastosowania zwolnienia jedynie do zbycia na rzecz podmiotów niepowiązanych ma na celu ograniczenie ryzyka potencjalnych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej.Przedmiotowe zwolnienia objęte zostają regulacjami antyabuzywnymi z art. 22c ust. 1 i 2 u.p.d.o.p.Przepis art. 24p u.p.d.o.p. wskazuje na obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym danych o wysokości dochodów (przychodów) objętych tymi zwolnieniami
Zryczałtowane zaliczki na podatek dochodowy
Brak obowiązku przekazania informacjiDodany art. 26 ust. 2ca u.p.d.o.p. wskazuje na obowiązek przekazania przez podmioty dokonujące wypłat należności z art. 26 ust. 2c u.p.d.o.p. poprzez rachunki papierów wartościowych albo zbiorcze informacji o powiązaniach i przekroczeniu kwoty 2 mln zł. Ustalenia przekroczenia kwoty oraz występowania powiązań dokonuje podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze (dodany art. 26 ust. 2ed u.p.d.o.p.).Zmieniony art. 26 ust. 1ab u.p.d.o.p. wskazuje na niestosowanie regulacji dotyczących niepobrania podatku, o których mowa w tym przepisie, do Skarbu Państwa będącego emitentem obligacji
WHT
Mechanizm WHT refund ma zastosowanie do wypłat z tytułów określonych w art. 21 oraz art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. Brak ograniczenia do wypłat na rzecz podmiotów powiązanych.Ograniczenie 2 mln zł wypłaty na rzecz tego samego podatnika uregulowane jest w art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p.Normę zawartą w art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., dotyczącą ograniczenia 2 mln zł wypłaty na rzecz tego samego podatnika, przeniesiono do zmienionego art. 26 ust. 2e u.p.d.o.p. Jednocześnie zawężono katalog wypłat, których dotyczy ograniczenie, do wypłat z tytułu dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p.) oraz odsetek i praw autorskich i praw pokrewnych (art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.), dokonywanych na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w przepisach o cenach transferowych (dodany art. 26 ust. 2ea u.p.d.o.p.). Zgodnie z dodanym art. 26 ust. 2eb u.p.d.o.p. wyłączone z mechanizmu WHT refund są dywidendy wypłacane polskim rezydentom.Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono dodatkowo do art. 26 ust. 1c, 1f, 1g, 2g, 2i–2l, 3e, 3f, 7c i 7f u.p.d.o.p.Zgodnie z dodanym art. 26 ust. 2ec u.p.d.o.p. mechanizm WHT refund stosuje się także do wypłat należności niezakwalifikowanych bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych do należności, o których mowa w katalogu
Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnikaPrzy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się dodatkowo powiązanie z podatnikiem w rozumieniu przepisów o cenach transferowych (zmieniony art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p.)
Posługiwanie się kopiami certyfikatu rezydencji jest możliwe z uwagi na stan epidemiiPosługiwanie się kopiami certyfikatu rezydencji staje się zasadą ogólną (zmieniony art. 26 ust. 1n u.p.d.o.p.).Dodany art. 26 ust. 3ea u.p.d.o.p. wskazuje na brak obowiązku złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 26 ust. 3e u.p.d.o.p., jeśli kwota wypłaconych należności, od których nie został pobrany podatek, nie przekroczyła 500 tys. zł.Zmieniony art. 26 ust. 2g u.p.d.o.p. rozszerza stosowanie regulacji o wypłaty na rzecz wszystkich podmiotów, a także o wypłaty dokonywane przez przedsiębiorców oraz o niepobranie podatku na podstawie właściwej UPO albo zastosowanie wynikającej z niej stawki podatku.Zmiana w art. 26 ust. 6 u.p.d.o.p. polega na rozszerzeniu katalogu podmiotów obowiązanych jako płatnicy do wpłacenia podatku o spółkę przejmującą.W art. 26 ust. 7a u.p.d.o.p. mowa o oświadczeniu, po złożeniu którego nie stosuje się mechanizmu WHT refund. Dotyczy ono m.in. nieposiadania wiedzy pozwalającej na przypuszczenie, że nie jest możliwe zastosowanie preferencji. Zmiana w ww. przepisie polega na usunięciu sformułowania dotyczącego braku wiedzy na temat niespełnienia przesłanek, o których mowa w przepisie odnoszącym się do wniosku o zwrot, tj. art. 28b ust. 4 pkt 4–6 u.p.d.o.p. Dodany art. 26 ust. 7aa u.p.d.o.p. wskazuje na moment złożenia przedmiotowego oświadczenia. Zmieniony art. 26 ust. 7b u.p.d.o.p. doprecyzowuje, kto składa ww. oświadczenie w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy. Uchylono art. 26 ust. 7d i 7e u.p.d.o.p., doprecyzowujące sposób złożenia oświadczenia. Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono dodatkowo do art. 26 ust. 7i, 7j i 10 u.p.d.o.p.W art. 28b ust. 4 pkt 6 u.p.d.o.p., dotyczącym oświadczenia o prowadzeniu rzeczywistej działalności, oraz art. 28b ust. 8 pkt 2 u.p.d.o.p., dotyczącym weryfikacji zwrotu przez organ podatkowy, skreśla się odwołanie do przepisu art. 24a ust. 18 u.p.d.o.p., odnoszącego się do weryfikacji prowadzenia rzeczywistej działalności w odniesieniu do zagranicznej jednostki kontrolowanej.Dodany art. 28b ust. 4a u.p.d.o.p. wskazuje na stosowanie przepisów odnoszących się do dołączenia do wniosku o zwrot oświadczenia o byciu rzeczywistym właścicielem oraz oświadczenia o prowadzeniu rzeczywistej działalności (art. 28b ust. 4 pkt 5 i 6 u.p.d.o.p.), jeśli z odrębnych przepisów lub UPO wynika obowiązek badania przesłanek ich dotyczących
WHT: Opinia o stosowaniu preferencji
Art. 26b u.p.d.o.p. reguluje zasady wydawania opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 (odsetek i praw autorskich i praw pokrewnych) lub art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. (wypłat z tytułu dywidend oraz innych przychodów/dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych)Zmieniony art. 26b ust. 1 u.p.d.o.p. rozszerza zakres przedmiotowy opinii o stosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej UPO albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową oraz zmienia katalog podmiotów mogących ubiegać się o zwolnienie. W związku z powyższym zmianie ulega nazewnictwo opinii: z opinii o stosowaniu zwolnienia na opinię o stosowaniu preferencji.Zmiana art. 26b ust. 3 pkt 4 u.p.d.o.p. polega na wykreśleniu zapisu o stosowaniu art. 24a ust. 18 u.p.d.o.p. w odniesieniu do weryfikacji prowadzenia przez podatnika rzeczywistej działalności.Zmiany w art. 26b ust. 3 pkt 1, ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 u.p.d.o.p. polegają na dodaniu zapisu o warunkach zastosowania UPO.Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 26 ust. 2g i 2h oraz art. 26b ust. 2–7 i 10–12 u.p.d.o.p.
Zeznanie roczne
Do wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku odnosi się art. 27 ust. 1 u.p.d.o.p.Zmieniony art. 27 ust. 1 u.p.d.o.p. wskazuje na różnicę między podatkiem należnym a sumą zapłaconych od początku roku zaliczek.Zmiany doprecyzowujące dotyczące składania przez spółki nieruchomościowe informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz udostępniania ich przez Szefa KAS urzędom skarbowym wprowadzono w zmienionym art. 27 ust. 1e i dodanych art. 27 ust. 1h i 1i u.p.d.o.p.
W art. 27 ust. 1g u.p.d.o.p. widnieje odwołanie do art. 11c ust. 3 u.p.d.o.p., dotyczącego szacowania wysokości dochodu (straty)W art. 27 ust. 1g u.p.d.o.p. wskazano prawidłowe odwołanie do przepisów o cenach transferowych dotyczące obliczenia posiadania pośredniego
Zgodnie z art. 27 ust. 2 u.p.d.o.p. istnieje obowiązek przekazania przez podatników zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do KRS, tego sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z badania do 10. dnia od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoZmieniony art. 27 ust. 2 u.p.d.o.p. rozszerza o obowiązek przekazania przez podatników obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego również odmowy podpisu, oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia, o których mowa w ustawie z 29.09.1994 r. o rachunkowości – dalej u.r. – jeśli takie zostały sporządzone. Do 15 dni po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania wydłużono także termin przekazania dokumentów. O podmioty zwolnione podmiotowo z podatku rozszerzono też stosowanie wyłączenia z tego obowiązku. Dodano również odniesienie do art. 45 ust. 1ga u.r., dotyczącego formatu sprawozdania finansowego emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.Dodany art. 27 ust. 2aa u.p.d.o.p. wskazuje na obowiązek składania zeznania rocznego przez nierezydentów osiągających dochody wyłącznie z transgranicznego łączenia lub podziału podmiotów.Dodane art. 27 ust. 4b–4d u.p.d.o.p. wskazują na upoważnienia ministra finansów do wydania odpowiednich rozporządzeń
Oddziały (zakłady) na obszarze JST
Z art. 28 u.p.d.o.p. wynika obowiązek składania do urzędu skarbowego informacji sporządzonych zgodnie z odrębnymi przepisami celem ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego (JST) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Odrębnymi przepisami są art. 10 ust. 4 i 5 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wydane na ich podstawie rozporządzeniePrzeniesienie w całości do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów dotyczących obowiązku składania informacji zawierającej wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem JST, na których obszarze są położone (zmieniony art. 28 ust. 1 i 3 u.p.d.o.p.).Zmieniony art. 28 ust. 2 u.p.d.o.p. wskazuje na obowiązek składania informacji także przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek
Tzw. estoński CIT
Brak definicji rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku nettoSłowniczek pojęć odnoszący się do rozdziału o opodatkowaniu ryczałtem spółek rozbudowano o definicję rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto (dodany art. 28c pkt 5 u.p.d.o.p.).Dodany art. 28e ust. 2 u.p.d.o.p. wskazuje, jaki okres należy brać pod uwagę przy określeniu pierwszego roku opodatkowania ryczałtem w sytuacji, w której podatnik dokonał wyboru tzw. estońskiego CIT przed upływem przyjętego roku podatkowego.Uchylono art. 28g u.p.d.o.p., odnoszący się do obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Zmianą dostosowawczą jest uchylenie art. 28j ust. 1 pkt 1 oraz art. 28o ust. 2 u.p.d.o.p.
Art. 28h ust. 1 u.p.d.o.p. wskazuje, że podatnik opodatkowany ryczałtem nie podlega opodatkowaniu klasycznym podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 19 u.p.d.o.p.), dodatkowym podatkiem majątkowym od budynków (art. 24b u.p.d.o.p.) ani podatkiem od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 24d u.p.d.o.p.)Zmieniony art. 28h ust. 1 u.p.d.o.p. wskazuje, że podatnik opodatkowany ryczałtem nie podlega opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym (art. 24ca u.p.d.o.p.).Dodane art. 28h ust. 3 i 4 u.p.d.o.p. regulują przypadki, gdy podatnik kończący opodatkowanie ryczałtem i osiągający dochód z tytułu zysku netto nie dokonuje jednorazowego rozliczenia ryczałtu oraz gdy podatnik po dniu poprzedzającym dzień rezygnacji z ryczałtu lub utraty prawa do tego ryczałtu dokonuje wypłaty zysku lub jego dystrybucji.Znosi się warunek dotyczący limitu przychodów w wysokości 100 mln zł (uchylony art. 28j ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). W konsekwencji uchylono art. 28q u.p.d.o.p., odnoszący się do domiaru zobowiązania podatkowego. Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 12 ust. 1 pkt 6c, ust. 1aa, art. 15 ust. 1hb, 1hd pkt 2, art. 28j ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1, ust. 4, art. 28l ust. 1 pkt 3, art. 28t ust. 1 pkt 1–5 u.p.d.o.p.
Podmiotami mogącymi stosować ryczałt są sp. z o.o. oraz SA (art. 28j ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.)Zmieniony art. 28j ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. rozszerza katalog podmiotów mogących stosować tzw. estoński CIT o prostą spółkę akcyjną, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Zmiany dostosowawcze polegające na dodaniu obok akcjonariuszy i udziałowców także wspólników wprowadzono do art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a i b, pkt 4, ust. 3 pkt 1 i 2, art. 28m ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 pkt 1, ust. 4 pkt 3, art. 28s ust. 1 i 4 u.p.d.o.p. Ponadto w szeregu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odwołujących się do tzw. estońskiego CIT wyrazy „ryczałt od dochodów spółek kapitałowych” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „ryczałt od dochodów spółek”.Dodano art. 28j ust. 5 u.p.d.o.p., odnoszący się do możliwości złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem również przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego (art. 28j ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p.)
Zgodnie z art. 28l ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem ostatniego roku podatkowego okresu opodatkowania ryczałtem w przypadku, gdy złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtemW zmienionym art. 28l ust. 1 u.p.d.o.p., dotyczącym utraty prawa do opodatkowania ryczałtem, usunięto pojęcie „ostatniego” (zmieniony art. 28l ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.).Do katalogu ukrytych zysków (art. 28m ust. 3 u.p.d.o.p.) dodano:– wypłacane z zysku wynagrodzenie z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce (zmieniony art. 28m ust. 3 pkt 5 u.p.d.o.p.);– dopłaty wypłacone w przypadku połączeń lub podziału (dodany art. 28m ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.p.);– odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika (dodany art. 28m ust. 3 pkt 10 u.p.d.o.p.);– zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki (dodany art. 28m ust. 3 pkt 11 u.p.d.o.p.);– świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce (dodany art. 28m ust. 3 pkt 12 u.p.d.o.p.).Zmienionym art. 28m ust. 7 u.p.d.o.p. doprecyzowano pojęcie wartości podatkowej składnika majątku.Do katalogu dotyczącego podstaw opodatkowania ryczałtem dodano dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych (dodany art. 28n ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p.)
Zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p. ryczałt wynosi 15% (mały podatnik i podatnik z odpowiednią wartością średnich przychodów) i 25% (pozostali)Zmieniono stawki ryczałtu na 10% (mały podatnik i podatnik rozpoczynający działalność) i 20% (pozostali) (zmieniony art. 28o ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p.).Zmieniono art. 28p ust. 3 u.p.d.o.p., dotyczący odliczenia ryczałtu należnego od wypłaconej zaliczki.Dodano art. 28r ust. 3 u.p.d.o.p., odnoszący się do obowiązku złożenia deklaracji i wpłaty ryczałtu przez podatnika osiągającego dochód z tytułu zysku netto i rozdysponowującego tym dochodem w okresie następującym po zakończeniu stosowania opodatkowania ryczałtem
Zgodnie z art. 28t ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. ryczałt od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tych dochodów płatny jest do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatkuW zmienionych art. 28t ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 u.p.d.o.p. uregulowano terminy zapłaty ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto. Do art. 28t ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., dotyczącego zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, obok wypłaty i wydatku dodano pojęcie wykonania świadczenia.Zmieniono art. 7aa u.p.d.o.p., odnoszący się do szczegółowych zasad dotyczących obowiązków ciążących na podatnikach, którzy zdecydowali się na wybór ryczałtu, związanych z dopasowaniem dotychczasowych rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych do nowych wymogów systemowych
Przychody i koszty uwzględniane przy tzw. korekcie wstępnej opisano w art. 7aa ust. 1 pkt 1 lit. a i b u.p.d.o.p. Przepisów dotyczących przychodów i kosztów nie stosuje się do przychodów i kosztów niepodatkowych (art. 7aa ust. 2 u.p.d.o.p.)Przychody i koszty uwzględniane przy tzw. korekcie wstępnej opisano w art. 7aa ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p. Podatnik ma obowiązek je wykazać w informacji sporządzanej na ostatni dzień roku poprzedzającego opodatkowanie ryczałtem (art. 7aa ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Przepisów dotyczących przychodów i kosztów nie stosuje się do przychodów i kosztów niepodatkowych, z wyjątkiem tych podlegających rozliczeniu w innych terminach lub okresach zgodnie z przepisami o rachunkowości (art. 7aa ust. 3 u.p.d.o.p.)
Podatek od różnic przejściowych między wynikiem podatkowym a wynikiem rachunkowym płacony jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy sprzed wejścia w ryczałt (art. 7aa ust. 1 u.p.d.o.p.)Uelastyczniono zasady tzw. korekty wstępnej. Obowiązek zapłaty podatku od różnic przejściowych ma miejsce w ciągu miesiąca po ostatnim roku stosowania ryczałtu, a w przypadku stosowania ryczałtu przez okres dłuższy niż 4 lata podatkowe zobowiązanie wygasa w całości (art. 7aa ust. 5 pkt 1 w zw. z ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p.)
Dochodem z przekształcenia jest różnica między wartością rynkową wszystkich składników majątku spółki a ich wartością podatkową (ustalanymi na dzień przekształcenia) (art. 7aa ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 1 lit c u.p.d.o.p.)Dochodem z przekształcenia jest nadwyżka wartości składników majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości ponad wartość podatkową (ustalanymi na dzień przekształcenia) (art. 7aa ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p.). Podatek od tego dochodu płacony jest w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego albo w częściach przez 2 lata (art. 7aa ust. 5 pkt 2 w zw. z ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p.).Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono także w pozostałych przepisach art. 7aa u.p.d.o.p.Art. 8 ust. 6a u.p.d.o.p. doprecyzowuje, że w przypadku wyboru ryczałtu od dochodów spółek przed upływem roku kalendarzowego ostatnim miesiącem roku podatkowego jest miesiąc poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem
Ulga na robotyzację
Brak uregulowań dotyczących ulgi na robotyzacjęUlgę na robotyzację uregulowano w dodanym art. 38eb u.p.d.o.p.Zgodnie z art. 38eb ust. 1 u.p.d.o.p. z ulgi na robotyzację mogą skorzystać podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów podatkowych poniesionych na robotyzację. Kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu. Odliczenie ma zastosowanie do kosztów poniesionych w latach 2022–2026 (art. 38eb ust. 5 u.p.d.o.p.).Art. 38eb ust. 2 u.p.d.o.p. określa katalog wydatków uznawanych za koszty poniesione na robotyzację.Przepisy art. 38eb ust. 3 i 4 u.p.d.o.p. definiują odpowiednio pojęcia robota przemysłowego oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych.Dalsze przepisy art. 38eb u.p.d.o.p. regulują szczegółowe zasady stosowania przedmiotowej ulgi
Abolicja podatkowa
Instytucja abolicji podatkowej, inaczej przejściowego ryczałtu od dochodów, uregulowana została w art. 27–49 Polskiego Ładu.Zgodnie z art. 27 Polskiego Ładu skierowana jest do podatników PIT i CIT. Obejmuje dochody (przychody) niezadeklarowane w całości lub w części w związku z:– nieujawnieniem w całości lub w części tych dochodów (przychodów);– nieujawnieniem w całości lub w części źródła powstania tych dochodów (przychodów);– przeniesieniem lub posiadaniem w jakiejkolwiek formie kapitału poza terytorium Polski, w tym w CFC;– stosowaniem postanowień UPO w sposób niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych umów, z ich celem oraz zamiarami państw stron tych umów;– nierzeczywistą rezydencją podatkową;– osiągnięciem innej niż wymieniona w poprzednich punktach korzyści podatkowej w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.Abolicja podatkowa nie ma zastosowania do (art. 28 Polskiego Ładu):– dochodów z przestępstwa;– dochodów z przestępstwa skarbowego czy wykroczenia skarbowego, o których we właściwym terminie nie zostanie poinformowany właściwy naczelnik urzędu skarbowego;– podmiotów w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, w odniesieniu do tych dochodów.Podstawą opodatkowania jest dochód (art. 30 w zw. z art. 29 Polskiego Ładu):– nieopodatkowany;– odpowiadający 25% wartości kapitału przeniesionego lub posiadanego za granicą, w tym w związku ze zmianą rezydencji podatkowej;– odpowiadający wartości korzyści podatkowej,osiągnięty do 31.12.2022 r., nie później niż do dnia złożenia wniosku o opodatkowanie przejściowym ryczałtem, wynikający ze zdarzeń mających miejsce przed 1.07.2021 r. (art. 82 Polskiego Ładu).W ramach ujawnienia podstawy opodatkowania należy ponadto wskazać źródło powstania dochodu, sposób jego uzyskania oraz wysokość dochodu, którą należy ustalić w sposób najbardziej odpowiedni do stanu faktycznego i okoliczności jego powstania, a także kwotę przejściowego ryczałtu (art. 35 Polskiego Ładu).Stawka podatku równa jest 8% podstawy opodatkowania (art. 31 Polskiego Ładu).Zgodnie z art. 32 Polskiego Ładu skorzystanie z instytucji przejściowego ryczałtu od dochodów warunkowane jest złożeniem odpowiedniego wniosku wraz z uiszczeniem opłaty wynoszącej 1% dochodu będącego przedmiotem opodatkowania (nie niższej niż 1 tys. zł i nie wyższej niż 30 tys. zł).Zgodnie z art. 33 Polskiego Ładu termin na złożenie wniosku o zastosowanie abolicji podatkowej przypada na okres pomiędzy 1.10.2022 r. a 31.03.2023 r. Złożenie wniosku przerywa bieg terminu przedawnienia. Wzór wniosku o opodatkowanie w formie przejściowego ryczałtu zostanie określony do 31.08.2022 r. (art. 34 Polskiego Ładu).Przejściowy ryczałt podlega zapłacie w terminie 30 dni od złożenia wniosku (art. 36 Polskiego Ładu).Podmiot przed złożeniem wniosku o opodatkowanie przejściowym ryczałtem może wystąpić do Rady do spraw Repatriacji Kapitału o opinię co do skutków podatkowych w przejściowym ryczałcie. Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 50.000 zł, a Rada wydaje opinię nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie (art. 37 Polskiego Ładu).W art. 48 Polskiego Ładu przewidziano ulgę związaną z zainwestowaniem kapitału z ujawnionego dochodu.Pozostałe przepisy regulują szczegółowe zasady stosowania przejściowego ryczałtu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *