Ważne zmiany w JPK

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadziła zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług mające na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami obecnie obowiązujące deklaracje VAT-7 i VAT-7K i dotychczasowy JPK zostaną zastąpione przez jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M (dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług miesięcznie) lub JPK_V7K (dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług kwartalnie)

Na dotychczasowych zasadach natomiast składane będą:

•VAT-12 – usługi taksówek osobowych opodatkowane w formie ryczałtu

•VAT-8 – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez podatników innych niż podatnicy VAT czynni

•VAT-9M – import usług/opodatkowanie towarów przez nabywcę

•VAT-10 – wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu

•VAT-11 – WNT nowe środki transportu

•VAT-13 – składane przez przedstawicieli podatkowych

•VAT-14 – wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych

Jak również: VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D

UWAGA!

Za okresy od dnia 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK. Pierwsze JPK-V7M składane będą w terminie:

do 25 listopada 2020 r.

Koncepcja nowego JPK, tj. JPK_V7M lub JPK_V7K:

W nowej wersji JPK pojawią się elementy, które nie występowały w dotychczas przesyłanych plikach tj. oznaczenia grup towarów i usług (GTU), oznaczenia rodzajów transakcji oraz oznaczenia dowodów sprzedaży i dowodów nabycia. Nie ma obowiązku podawania kodu GTU dla każdego sprzedanego towaru lub usługi. Oznaczenia odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, których sprzedaż jest uznawana za szczególnie narażoną na nadużycia. Katalog zawiera 10 grup towarów oraz 3 grupy usług, który znajdziemy w rozporządzeniu z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
Wykaz GTU wraz z oznaczeniami przedstawia poniższa tabela:

                                                               Tabela 1. Grupy towarowe/usługowe – oznaczenia GTU (01-13)

Wspomniane powyżej rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wymienia także rodzaje transakcji, które należy oznaczyć w nowym JPK_VAT kodem literowym. Zdecydowana większość z nich dotyczy sprzedaży, ale 2 oznaczenia znajdą zastosowanie również przy transakcjach stanowiących dla podatnika zakup. Kody te zostały przedstawione w poniższej tabeli:

          Tabela 2.Oznaczenia transakcji znacznikami literowymi

Trzeci obowiązek związany z nowymi oznaczeniami w JPK dotyczy niektórych dowodów sprzedaży i dowodów nabycia (w tym przypadku dany dokument może mieć więcej niż jedno oznaczenie). Kody przedstawia poniższa tabela w podziale na dowody nabycia  i dowody sprzedaży:

             Tabela 3. Oznaczenia dowodów sprzedaży i nabycia

JPK_V7  – korekta błędów/sankcje:

W terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, a także zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji – podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji.

W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy.

Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, przesyła do naczelnika urzędu skarbowego ewidencję skorygowaną w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub składa wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów.

Jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi  nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie – naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Agnieszka L. (Dział Organizacji i
Zarządzania Noblesse)

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *