Więcej o nowych rozwiązaniach dla e-urzędu

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (projekt z 24 maja 2023 r.). Ma ono zastąpić obowiązujące dotychczas rozporządzenie ministra finansów z 30 listopada 2022 r. (Dz. U. 2465). Nowe rozwiązania mają ułatwić podatnikom kontakt z urzędami skarbowymi oraz załatwianie spraw bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Założeniem nowych funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego oraz projektowanego rozporządzenia będzie zelektronizowanie kontaktów podatników z organami – a co za tym idzie – przyspieszenie załatwiania spraw.

Zmiana dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie korzystania z funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego wynika przede wszystkim z potrzeby ich dostosowania do wprowadzania nowych rozwiązań w usłudze, jak m.in. utworzenie konta jednostki organizacyjnej.

Projektodawca zaznacza: „W związku z uruchomieniem konta jednostki organizacyjnej w projekcie określono sposób wnioskowania o udostepnienie oraz zakres korzystania z tego konta w e-Urzędzie Skarbowym. Możliwość korzystania z konta jednostki organizacyjnej jest uzależniona od uprzedniego złożenia wniosku o udostępnienie tego konta (art. 35b ust. 2 pkt 2 ustawy o KAS). Konto to jest adresowane do jednostek organizacyjnych innych niż organy władzy publicznej, urzędy obsługujące te organy i kancelarie.”.

Rozporządzenie określa m.in. dane, jakie powinien zawierać wniosek o udostępnienie konta jednostki organizacyjnej, sposób podpisania oraz składania wniosku, a także tryb składania wniosku. Warto podkreślić – odnośnie sposobu składania wniosku – że rozporządzenie zawiera informację, iż wniosek wkładany jest w formie pisemnej do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. W uzasadnieniu do projektu można przeczytać, że może być on złożony w dwojaki sposób – papierowo lub elektronicznie. Podpis na wniosku składa osoba uprawniona do reprezentacji jednostki organizacyjnej, jednakże z zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalne złożenie podpisu przez pełnomocnika bądź prokurenta.

Podatnik więcej spraw załatwi elektronicznie lub telefonicznie

Udostępnienie konta jednostki organizacyjnej w e-Urzędzie Skarbowym podatnikom powoduje, że będą mogli oni załatwiać więcej spraw elektronicznie lub telefonicznie, bez osobistego stawiennictwa we właściwym urzędzie skarbowym. Jak wskazuje minister finansów w uzasadnieniu, wiąże się z tym przyznanie użytkownikom kont prawa do dostępu do prawnie chronionych danych dotyczącej danej jednostki organizacyjnej, w tym informacji objętych tajemnicą skarbową. Par. 6 projektowanego rozporządzenia zawiera katalog czynności, do których będzie uprawniona jednostka organizacyjna, m.in. przeglądanie danych dotyczących jednostki, występowanie o przekazanie online (livechat) informacji dotyczących jednostki za pomocą konta w e-Urzędzie Skarbowym oraz za pośrednictwem telefonu – w tym przypadku przekazanie danych będzie się odbywać po uprzedniej weryfikacji podatnika przy pomocy kodu wygenerowanego w e-Urzędzie Skarbowym. Co istotne i na co trzeba zwrócić uwagę – uprawnienie do uzyskania informacji przez użytkowników kont jednostki organizacyjnej ogranicza się do informacji będących w posiadaniu przez naczelnika urzędu skarbowego oraz dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Na dzień dzisiejszy nieobjęte zakresem rozporządzenia są informacje pozostające w dyspozycji naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz dyrektora izby administracji skarbowej.

Ważne: Projekt rozporządzenia zawiera również wyłączenia – wskazane jest wprost, że użytkownik konta nie jest uprawniony do składania z wykorzystaniem pisma ogólnego udostępnionego na koncie: deklaracji, pełnomocnictw ogólnych, skarg do sądów administracyjnych oraz innych pism niż wymienione, w przypadku gdy ich wzory zostały udostępnione w e-Urzędzie Skarbowym lub odrębne przepisy przewidują inny sposób ich składania.

Proponowany termin wejścia w życie powyższych regulacji to 15 czerwca 2023 r. Również w tym dniu planowane jest uruchomienie w e-Urzędzie Skarbowym funkcjonalności polegającej na wnioskowaniu przez użytkowników kont o udostępnienie informacji objętych tajemnicą skarbową online lub telefonicznie.

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

———————————————————————————-

Biuro Rachunkowe Noblesse Poznań, Warszawa zachęca do lektury blogów o tematyce: Księgowość, Finanse, Rachunkowość, Praca Księgowy, Praca Księgowa, Audyt, Kadry i Płace.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *