Wybór formy opodatkowania na 2023 rok do 20 lutego

W 2023 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą stosować opodatkowanie:

  • kartą podatkową,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • według skali podatkowej (zasady ogólne),
  • podatkiem liniowym.

Karta podatkowa

Kartę podatkową w 2023 r. mogą płacić wyłącznie podatnicy, którzy kontynuują stosowanie opodatkowania w tej formie po 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie, po tym dniu. Zmiana przez nich formy opodatkowania jest uwarunkowana złożeniem do 20 stycznia 2023 r. zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej (jeżeli zamierzają w 2023 r. płacić podatek według skali podatkowej) lub oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
(w zależności którą z form opodatkowania wybiorą). Zawiadomienie podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pobiera się bez pomniejszania przychodu
o koszty uzyskania. Wysokość stosowanych stawek ryczałtu (17, 15, 14, 12, 10, 8,5, 5,5, 3, 2 proc.) zależy od rodzaju osiąganych przychodów.

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Jeżeli podatnik chce wybrać na 2023 r. jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany i pierwszy przychód z działalności gospodarczej w tym roku podatkowym osiągnie w styczniu 2023 r., oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania przychodów musi złożyć w terminie do 20 lutego 2023 r. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Zarówno podatnik jak i wspólnicy spółki mogą złożyć oświadczenia na podstawie przepisów ustawy o CEIDG. Dokonany wybór tej formy opodatkowania, jeśli nie zostanie zmieniony, dotyczy również lat następnych.

Podatnicy opłacają w roku podatkowym 2023 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem, że w roku 2022 uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 9 654 400 zł (2 mln euro × 4,8272 zł/euro) lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki, z tej działalności nie przekroczyła kwoty 9 654 400 zł (2 mln euro × 4,8272 zł/euro).

Podatnicy, którzy rozpoczną w 2023 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacają w roku 2023 ryczałt ewidencjonowany – bez względu na wysokość przychodów.

Podatek liniowy

Podatek liniowy wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia jest dochód, który podatnicy mogą pomniejszyć m.in. o składki na ubezpieczenie społeczne, część zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Podatnicy zamierzający wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Jeżeli podatnik chce w 2023 r. wybrać podatek liniowy, a pierwszy przychód w tym roku podatkowym osiągnie w styczniu 2023 r., oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów podatkiem liniowym powinien złożyć w terminie do 20 lutego 2023 r.

Dokonany wybór tego sposobu opodatkowania, jeśli nie zostanie zmieniony, dotyczy również lat następnych. Oświadczenie podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Zasady ogólne (skala podatkowa)

Skala podatkowa to forma opodatkowania dochodów przysługująca z mocy prawa, o jej wyborze podatnicy nie muszą informować naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku skali podatkowej opodatkujemy dochód, który podatnik może pomniejszyć m.in. o stratę podatkową z tego samego źródła przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów, ulgi podatkowe, a podatek wynosi:

  • podstawa obliczenia do 120 tys. zł – podatek wynosi 12 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł,
  • podstawa obliczenia ponad 120 tys. zł – podatek wynosi 10 800 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Zmiana formy opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. a forma opodatkowania w 2023 r.

Zmiana formy opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r., opodatkowanych w trakcie roku podatkiem liniowym, na skalę podatkową, dokonana poprzez złożenie zawiadomienia w zeznaniu podatkowym za rok 2022 r., nie będzie dotyczyła lat następnych, co oznacza, że podatnicy w 2023 r. nadal pozostają na podatku liniowym.

Podobnie w przypadku podatników, którzy w 2022 r. opodatkowywali przychody z działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym, a w zeznaniu składanym za 2022 r. dokonają wyboru skali podatkowej, to wybór ten nie dotyczy lat następnych, co oznacza, że podatnicy w 2023 r. nadal pozostają na ryczałcie ewidencjonowanym.

W przypadku podatników, którzy od 1 lipca 2022 r. zmienili formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową – składając oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – złożone oświadczenie dotyczy również lat następnych, co oznacza, że w 2023 r. pozostają na skali podatkowej, chyba że dokonają wyboru innej formy opodatkowania.

Podstawa prawna:

Niniejsza informacja  nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *