Wystawianie faktur walutowych

Faktury wystawiane w walucie obcej coraz częściej funkcjonują w obrocie gospodarczym w Państwa firmach.

Przepisy podatkowe pozwalają na wystawianie faktur w walucie obcej zarówno w odniesieniu do sprzedaży krajowej jak i zagranicznej.

O czym trzeba pamiętać wystawiając fakturę walutową?
1. Podatek VAT na takiej fakturze musi być określony w złotych.
2. Kwota netto i brutto z reguły jest wyrażona w walucie obcej.
3. Zastosowany kurs waluty, może, ale nie musi być wskazany na fakturze.               

Jaki kurs waluty należy przyjąć do prawidłowego ustalenia wartości transakcji?

Faktura w walucie obcej powinna zostać przeliczona na złotówki według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Zatem kurs, który należy zastosować do przeliczenia podstawy opodatkowania na złote jest uzależniony od momentu powstania obowiązku podatkowego.

W sytuacji gdy sprzedaż towaru ma miejsce przed dniem wystawienia faktury i nie otrzymali Państwo wcześniej częściowej lub pełnej zapłaty należy zastosować średni kurs waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień sprzedaży.

Uproszczenie wprowadzone pakietem SLIM VAT

Od 1 stycznia 2021 r. pakiet SLIM VAT wprowadził możliwość przeliczania wartości faktury zarówno dla potrzeb podatku VAT jak i podatku dochodowego wg jednego kursu waluty – zgodnego z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym.

Przy czym muszą Państwo pamiętać, że wybór tej zasady przeliczania obowiązuje Państwa do stosowania jej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym Państwo dokonali takiego wyboru.

Przykład nr 1

Pani Joanna w dniu 11 marca 2022 r. wystawiła fakturę w walucie obcej za usługę najmu zrealizowaną w lutym 2022 r.

1. Obowiązek podatkowy w VAT powstał w tym przypadku 11 marca 2022 r. – w związku z tym należy zastosować średni kurs waluty z dnia 10 marca 2022 r.

2. Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym w tej sytuacji powstał 28 lutego 2022 r.

3. Natomiast, jeżeli Pani Joanna wybierze uproszczenie z pakietu SLIM VAT – wtedy będzie zobowiązana do zastosowania jednego średniego kursu waluty z dnia 25 lutego 2022 r. (27 lutego 2022 r. przypada w dzień wolny od pracy).

Przykład nr 2

Pan Marek świadczy usługi budowlane dla kontrahenta z Niemiec. Wystawił fakturę 11 marca 2022 r. na usługę wykonaną w dniu 18 lutego 2022 r.

1. Obowiązek podatkowy w VAT powstał w tym przypadku 11 marca 2022 r. – w związku z tym należy zastosować średni kurs waluty z dnia 10 marca 2022 r.

2. Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym w tej sytuacji powstał 18 lutego 2022 r.

3. Natomiast, jeżeli Pan Marek wybierze uproszczenie z pakietu SLIM VAT – wtedy będzie zobowiązany do zastosowania jednego średniego kursu waluty z dnia 17 lutego 2022 r.

Przykład nr 3

Pani Maria wystawiła 28 stycznia 2022 r. fakturę dotyczącą sprzedaży towaru z dnia 28 stycznia 2022 r.

1. Obowiązek podatkowy w VAT powstał w tym przypadku 28 stycznia 2022 r. – w związku z tym należy zastosować średni kurs waluty z dnia 27 stycznia 2022 r.

2. Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym w tej sytuacji powstał również 28 stycznia 2022 r.

3. W tym przypadku do wystawienia faktury możliwy jest jeden kurs średni waluty – z dnia 27 stycznia 2022 r.

Przykład nr 4

Pan Andrzej wystawił fakturę walutową 28 stycznia 2022 r., na sprzedaż towaru, która miała miejsce 14 stycznia 2022 r., natomiast w dniu 7 stycznia 2022 r. otrzymał 30% zapłaty za towar.

W tej sytuacji obowiązek podatkowy wystąpi dwukrotnie:

1. Obowiązek podatkowy w VAT dotyczący 30% zapłaty powstał w tym przypadku 7 stycznia r. – w związku z tym do tej części należy zastosować średni kurs waluty z dnia 6 stycznia 2022 r.

2. Obowiązek podatkowy w VAT dotyczący 70% powstał w tym przypadku 14 stycznia 2022 r. – w związku z tym należy zastosować średni kurs waluty z dnia 13 stycznia 2022 r.

3. Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym w tej sytuacji powstał również 14 stycznia 2022 r.

4. W tym przypadku obowiązek podatkowy w podatku dochodowym i podatku VAT przypada na ten sam dzień, czyli na 14 stycznia 2022 r.

Jak naprawić błąd w sytuacji, gdy wystawiona przez Państwa faktura wskazuje błędnie przeliczony podatek VAT lub VAT wskazany w walucie obcej?

1. Faktura zawierająca podatek VAT w walucie obcej

Jeśli wystawią Państwo taką fakturę, to niestety brak kwoty VAT podanej na fakturze w złotych czyni taki dokument wadliwym. Wadliwość faktur pociąga za sobą konsekwencję w postaci braku prawa do odliczenia naliczonego podatku.

W związku z tym, Państwa Klient, nie będzie mógł odliczyć podatku wskazanego na fakturze.

Takie stanowisko zajęły organy skarbowe co najmniej dwukrotnie: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 maja 2013 r., IPPP3/443-262/13-2/RD, ten sam organ w interpretacji indywidualnej z 5 maja 2014 r., IPPB1/415-279/14-3/ES.

2. Faktura zawierająca podatek VAT w złotych, ale z zastosowaniem błędnego kursu waluty

Odbiorca takiej faktury (Państwa Klient), nie może ingerować w kwotę podatku VAT wskazaną przez Państwa na fakturze, ma prawo ją odliczyć w takiej wysokości w jakiej Państwo wskazali ją na fakturze. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 9 października 2015 r., ILPP4/4512-1-239/15-3/BA, w której stwierdził, że w przypadku zastosowania przez wystawiającego fakturę VAT nieprawidłowego kursu waluty nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tego dokumentu w takiej kwocie, jaka została w niej wykazana.

Natomiast Klient może zwrócić się do Państwa z prośbą o wystawienie faktury korygującej do błędnej wartości, muszą Państwo pamiętać, że taka korekta nie może być dokonana notą korygującą, w tej sytuacji musi to być faktura korygująca.

Wystawianie faktur w walucie obcej nie jest czynnością łatwą. Do prawidłowego określenia kursów walut konieczna jest znajomość przepisów dotyczących sytuacji, w których należy rozpoznawać różne momenty powstawania obowiązków podatkowych, warto zwrócić uwagę na wyjątki i szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT dotyczy np. usług budowlanych, usługi najmu, usług niematerialnych ciągłych czy też wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT).

Podstawa prawna:

  • art. 31aart. 106e ust. 11 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usuług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.),
  • art. 24c ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).
  • art. 15a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *