Zaliczki na poczet przyszłej dywidendy a tzw. estoński CIT

Pod pojęciem należności (wypłat) z tytułu podzielonych zysków spółki z o. o. (małego podatnika CIT) objęte są także zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Zatem w razie wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, sp. z o.o. jako płatnik powinna pobrać i wpłacić 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, z pomniejszeniem przewidzianym dla spółek rozliczających ryczałtowo CIT (tzw. estoński CIT).


Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe w ostatnio wydawanych interpretacjach. 

W jednym z wniosków interpretacyjnych władze spółki powzięły wątpliwość, czy gdyby spółka (mały podatnik CIT) wybrała opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) i w ciągu roku wypłaciła udziałowcom (osobom fizycznym) zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, to czy mogłaby ona jako płatnik pomniejszyć zaliczki na podatek z tytułu otrzymanych przez udziałowców zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy o kwotę, o której mowa w art. 30a ust. 19 ustawy o PIT. Chodzi tutaj o kwotę stanowiącą 90 proc. kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału danego udziałowca w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu z tytułu zysku wypłaconego przez spółkę.

Przychody z kapitałów pieniężnych


W udzielonej odpowiedzi organ przypomniał, że stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.
Wskazał jednocześnie, że do tego źródła przychodu zalicza się również zaliczki na poczet dywidendy.
Zgodnie z ustawą o PIT (art. 30a ust. 1 pkt 4) od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19 proc. zryczałtowany podatek dochodowy.
Natomiast ten zryczałtowany podatek, od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych przez nią w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT), jeżeli pochodzą z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionych w kapitale własnym spółki, pomniejsza się o kwotę stanowiącą:

  •  90 proc. kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (ryczałt w wys. 10 proc. w przypadku małych podatników oraz nowo rozpoczynających działalność), albo
  • 70 proc. kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT (ryczałt w wys. 20 proc. w przypadku podatników innych niż wskazani w pkt 1).

Płatnik musi pobrać zryczałtowany podatek dochodowy


Spółki, które dokonują wypłaty należności z tytułu podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, z uwzględnieniem pomniejszeń określonych w art. 30a ust. 19 tej ustawy o PIT.


Co prawda, literalne brzmienie art. 30a ust. 19 ustawy wskazuje, że wynikająca z niego preferencja może być stosowana wyłącznie w przypadku osiągnięcia przez spółkę objętą ryczałtem tzw. dochodu z podzielonego zysku, niemniej jednak, jak wskazał sam organ podatkowy w objaśnieniach podatkowych z 23 grudnia 2021 r., „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek” wskazano, że dla celów ryczałtu wypłacone zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uważa się za dochód z tytułu podzielonego zysku, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca 2022 r., nr 0115-KDIT1.4011.176.2022.1.MR

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2117) i nie może stanowić podstawy do udzielania jakichkolwiek rekomendacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *