Zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy od 12 marca 2022 r.

Od 12 marca obowiązują przepisy specustawy ukraińskiej, w której uregulowano m.in. zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym od 24 lutego legalnie na terytorium Polski.

Legalny pobyt obywateli Ukrainy po 24 lutym 2022 r.

Za legalny uznaje się pobyt na tym terytorium RP od dnia 24 lutego 2022 r. do 24 sierpnia 2023 r. (w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.):

1) obywatela Ukrainy, który:

 • wjechał legalnie na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, i
 • deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP.

2) obywatela Ukrainy, który posiada Kartę Polaka, który:

 • opuścił Ukrainę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a następnie przybył legalnie na terytorium RP i
 • deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP.
Pamiętaj!
Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium RP na okres powyżej miesiąca powoduje, że traci on prawo do legalnego pobytu przez okres 18 miesięcy na terytorium Polski.

Co w przypadku, gdy wjazd nie został zarejestrowany?

W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy na terytorium Polski nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku obywatela Ukrainy nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych ten wniosek składa przedstawiciel ustawowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Do zatrudnienia wystarczy powiadomienie

Obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i którego pobyt na terytorium Polski uważa się za legalny przez okres 18 miesięcy lub przebywa legalnie na terytorium RP na innej podstawie, może wykonywać pracę w okresie tego pobytu w Polsce bez konieczności uzyskiwania wcześniejszego zezwolenia na pracę. Aby było to możliwe pracodawca musi w ciągu 14 dni od podjęcia przez niego pracy powiadomić urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce jego zamieszkania o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

Powiadomienie takie powinno nastąpić przy wykorzystaniu systemu dostępnego pod adresem praca.gov.pl.

W powiadomieniu, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:

 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy,
 • dane osobowe obywatela Ukrainy,
 • rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy,
 • stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy,
 • miejsce wykonywanej pracy.

Działalność gospodarcza

Obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i którego pobyt na terytorium Polski uważa się za legalny przez okres 18 miesięcy lub przebywa legalnie na terytorium RP na innej podstawie, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania numeru PESEL.

W przypadku gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy na terytorium Polski przestanie być legalny przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEiDG.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Obywatelowi Ukrainy, który wjechał do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i którego pobyt na terytorium Polski jest lub był uważany za legalny przez okres 18 miesięcy może być udzielone na jego wniosek zezwolenie na pobyt czasowy – jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, obywatel Ukrainy może złożyć:

 • nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu,
 • nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r.

Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu wojewoda pozostawia bez rozpoznania.

Zezwolenia na pobyt czasowy, udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku; zmiana miejsca pobytu obywatela Ukrainy nie wpływa na właściwość miejscową wojewody.

Ważne!
Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, będzie uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Upływ okresu ważności dokumentów

Jeśli w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., przypada:

1) ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP na podstawie wizy krajowej:

 • okres pobytu na podstawie tej wizy oraz
 • okres ważności tej wizy

ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.;

2) ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Ukrainy – okres ważności ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.;

3) termin do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Polski (z powodu o odmowy przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej, odmowy nadania statusu uchodźcy, cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych) – ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy;

4) ostatni dzień okresu ważności:

 • kart pobytu,
 • polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy,
 • dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”

ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy (z zastrzeżeniem- karta pobytu w okresie, na jaki uległ przedłużeniu okres jej ważności nie uprawnia do przekraczania granicy);

5) ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP:

 • na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,
 • w ramach ruchu bezwizowego

pobyt uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy jeśli pobyt ten rozpoczął się przed 24.02.2022 r.

Podstawa prawna:

#biurorachunkowepoznań #biurorachunkowewarszawa, #tarczaantykryzysowa #wsparcieprzedsiębiorców #cudzoziemcy #zatrudnienie

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *