Zmiany w polskim ładzie od lipca – szczegóły

Szanowni Państwo przejrzeliśmy projekt ustawy zmieniającej polski ład wraz z uzasadnieniem. Oczywiście nie wszystkie zmiany okazały się w istocie pozytywne. Szczegóły w blogu. Projekt ustawy zmieniającej polski ład wraz z uzasadnieniem zawiera nie tylko pozytywne zmiany. Po pierwsze – komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej uzyska status przedsiębiorcy, a co za tym idzie, będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Po drugie – prokurenci zostaną objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Po trzecie – obok ulgi dla klasy średniej zlikwidowana zostanie także ulga na zabytki.

Z pozytywnych zmian – obniżeniu ulegnie podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących (ze 100% do 75% przeciętnego wynagrodzenia).

Poniżej więcej szczegółów co do najistotniejszych zmian w PIT

Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) – wprowadzony art. 31b do ustawy PIT

Podatnik będzie mógł swobodniej decydować o zastosowaniu kwoty wolnej przez płatnika. Po pierwsze, zamiast jednego płatnika będzie mógł wskazać do trzech płatników, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek. Zmiana ta jest korzystna dla wieloetatowców, którzy do tej pory mogli wskazać tylko jednego pracodawcę do stosowania zmniejszenia. Należy podkreślić, że nie oznacza to, że każdy ze wskazanych płatników będzie stosował 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Takie rozwiązanie byłoby nieuzasadnione i powodowało konieczność dopłaty przez podatnika w zeznaniu podatkowym (kwota wolna jest bowiem jedna i dotyczy wszystkich łącznych dochodów podatnika, a nie oddzielna dla każdego źródła zarobkowania).  Generalną zasadą będzie, że w przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik przy spełnieniu odpowiednich warunków będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia.


Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek – art. 31c ustawy PIT


podatnik będzie mógł upoważnić swojego płatnika, poprzez sporządzony na piśmie wniosek, do niepobierania w danym roku – 13 – podatkowym zaliczek, o których mowa w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1 ustawy PIT. Rozwiązanie to dotyczy zatem co do zasady wszystkich płatników podatku dochodowego. Należy wyjaśnić, że podatnik będzie mógł złożyć taki wniosek jeżeli będzie przewidywał, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu na skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł (czyli kwoty wolnej od podatku). Przy czym podatnik będzie obowiązany niezwłocznie wycofać ten wniosek, jeżeli stwierdzi, że wysokość tych dochodów przekroczy tę kwotę.


Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych

PIT-0 dla seniorów

od 1 stycznia 2023 roku prawo do skorzystania z preferencji będą miały wyłącznie osoby, które pomimo nabycia praw do emerytury nigdy tego świadczenia nie pobierały.

Pozostałe PIT-0 (ulga dla młodych, ulga dla rodzin 4+, ulga na powrót)

Projekt przewiduje poszerzenie tych zwolnień o nowy rodzaj przychodów, tj. o zasiłki macierzyńskie


Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r. – uchylenie art. 53a ustawy PIT


Projekt ustawy zakłada uchylenie od 1 lipca 2022 r. obowiązku nałożonego na płatników wyliczania w trakcie 2022 r. zaliczek również według zasad obowiązujących do końca 2021 r., czyli uchylenie tzw. mechanizmu rolowania zaliczek wdrożonego do systemu prawnego w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *