Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców

Dnia 29 stycznia 2022 r. zmienione zostały przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a także przepisy ustawy o cudzoziemcach, dotyczące powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi i postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę.

Zestawienie zmian istotnych dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców:

1. Rozszerzono katalog cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę o obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodziny.

2. Wydłużono możliwość powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanego do ewidencji oświadczeń.

Po wprowadzeniu zmian obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować na podstawie oświadczenia przez 24 miesiące. Przed wprowadzeniem zmian okres ten nie mógł być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Ważne!
Zlikwidowanie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń.

3. Zlikwidowano możliwość powierzenia pracy na podstawie oświadczenia – w zawodach określonych przez ministra właściwego do spraw pracy – cudzoziemcom niebędącym obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

4. Rozszerzono i dokonano zmian w katalogu warunków zatrudnienia zwalniających z obowiązku uzyskania nowego zezwolenia na pracę.

Nowe zezwolenie za pracę nie jest wymagane także w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów Kodeksu pracy lub ustawy o koronawirusie. Przed wprowadzeniem zmian możliwość ta dotyczyła tylko obniżenia wymiaru czasu pracy na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

5. Rozszerzono zakres obowiązków podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę.

Na pracodawcę, który zwiększa wymiar czasu pracy takiemu pracownikowi nałożony został obowiązek proporcjonalnego do wymiaru czasu pracy podwyższenia wynagrodzenia. Obowiązek ten dotyczy także zwiększenia liczby godzin pracy w przypadku umowy cywilnoprawnej.

6. Wyłączono stosowanie przepisów przewidujących odmowę wydania zezwolenia na pracę w przypadku ukarania pracodawcy za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi.

7. Obecnie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi ma 7 dni, od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń, na pisemne powiadomienie PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca. Przed zmianą obowiązek ten należało zrealizować nie później niż w dniu podjęcia pracy przez cudzoziemca.

8. Ograniczono warunki jakie powinien spełnić cudzoziemiec, który ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Zrezygnowano z wymogu posiadania miejsca zamieszkania w na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przed wprowadzeniem zmian warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę było przedstawienie dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zrezygnowano też z obowiązku posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu na rzecz ustanowienia wymogu, aby wysokość wynagrodzenia nie była niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca. W przypadku gdy cudzoziemiec jest zatrudniony w kilku podmiotach warunek ten uważa się za spełniony, jeśli suma wynagrodzeń wynosi co najmniej tyle ile obowiązujące minimalne wynagrodzenie.

9. Rozszerzono katalog okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Obecnie wydania nowego zezwolenia na pracę nie wymaga także:

  • zmiana nazwy stanowiska, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu obowiązków, lub
  • zwiększenie wymiaru czasu pracy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Do tej pory zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie wymagały tylko zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę.

10. Wprowadzono wymóg dotyczącego minimalnego wymaganego wynagrodzenia w przypadku gdy cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. W tym przypadku roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia wskazane w umowie nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

11. Dotychczas zezwolenie na pobyt czasowy i pracę mogło być w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmienione przez wojewodę, jeżeli cudzoziemiec zamierzał wykonywać pracę u innego pracodawcy użytkownika lub na innych warunkach niż określone w decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Nie była możliwa zmiana zezwolenia w przypadku podjęcia pracy przez cudzoziemca u nowego pracodawcy.

Po wprowadzeniu zmian zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmienione jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę u innego pracodawcy. Zmiana ta wymaga spełnienia warunków formalnych.

Urząd rozpatrujący zmianę będzie badał:

  • czy nowy pracodawca wykazał, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy,
  • czy nie zachodzą okoliczności które spowodowałyby odmowę wydania zezwolenia,
  • czy wysokość miesięcznego wynagrodzenia, nie jest niższa niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
  • czy cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę u nowego pracodawcy przez okres nie krótszy niż okres ważności zmienianego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • czy cudzoziemiec zawiadomił pisemnie wojewodę, który udzielił mu zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u poprzedniego pracodawcy,
  • czy nowy pracodawca posiada środki finansowe i źródło dochodu niezbędne do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi.

12. W przepisach przewidujących zwolnienie z wymogu braku posiadania możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, wprowadzono rozszerzenie tego zwolnienia także na sytuację, gdy cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku już po złożeniu wniosku i posiada go w dniu orzekania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Podstawa prawna:

Biuro Rachunkowe Noblesse, Kancelaria Podatkowa, Poznań, Warszawa, Tarcza Antykryzysowa, 2022, wsparcie przedsiębiorców, zatrudnienie przedsiębiorców

#biurorachunkowepoznań #biurorachunkowewarszawa, #tarczaantykryzysowa #wsparcieprzedsiębiorców #cudzoziemcy #zatrudnienie

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *